Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2021 6(2)

15 DECEMBER 2021

Pembahagian Harta Pusaka dalam Kalangan Masyarakat Muslim di Negeri Sembilan: Satu Kajian Literatur

Distribution of Inheritance Among Muslims Society in Negeri Sembilan: A Literature Review

Wan Nur A’ina Mardhiah Wan Rushdan, p104134@siswa.ukm.edu.my
Postgraduate Student, Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd Zamro Muda, zamro@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zuliza Mohd Kusrin, zuli@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 14 September 2021 | Accepted: 26 November 2021 | Published: 15 December 2021

2021, Vol. 6(2), pp. 55-64.  |  PDF

Perwarisan harta pusaka merujuk kepada aturan yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan dibahagikan kepada waris yang berhak. Walaupun asas pentadbiran harta pusaka di Unit Pusaka Kecil setiap negeri adalah selari berpandukan standard prosedur operasi (SOP) dan Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955, namun kewujudan undang-undang pentadbiran tanah adat menjadikan pengurusan dan pentadbiran harta pusaka di Negeri Sembilan, salah sebuah negeri di Malaysia, agak berbeza dengan negeri-negeri lain. Hal ini kerana, masyarakatnya masih berpegang kepada hukum Adat Perpatih sebagai aturan yang mempunyai sistem tersendiri. Melihat kepada kajian-kajian terdahulu, pengamalan masyarakat Negeri Sembilan terhadap pewarisan harta masih selari dengan peraturan di dalam Undang-Undang Tanah Adat. Walau bagaimanapun, kajian lalu mendedahkan bahawa terdapat banyak isu dan halangan yang sering timbul dihadapi oleh pihak pentadbir melibatkan pengurusan harta pusaka di Negeri Sembilan. Oleh itu, matlamat artikel ini adalah untuk mengkaji amalan dan isu-isu dalam pembahagian harta pusaka dalam kalangan masyarakat dan pengurusan Unit Pusaka Kecil di Negeri Sembilan dalam menjalankan proses pembahagian harta pusaka. Metodologi kajian adalah berbentuk kualitatif. Pengumpulan data kajian menggunakan analisis dokumen dan dianalisis secara deskriptif dan tematik. Hasil analisis kajian literatur mendapati wujud pemasalahan seperti ketidakjelasan masyarakat terhadap konsep dan amalan pentadbiran dan pembahagian pusaka di Unit Pusaka Kecil Negeri Sembilan, kekaburan masyarakat terhadap status amalan adat dalam pembahagian harta pusaka menurut syarak serta cabaran dan halangan unit pusaka dalam menguruskan pembahagian harta pusaka. Implikasi daripada pemasalahan tersebut menyebabkan keperluan untuk dilakukan kajian lanjutan bagi mengkaji secara mendalam pemahaman masyarakat, amalan pentadbiran sedia ada dan seterusnya mencadangkan solusi kepada permasalahan tersebut.

Kata kunci: Adat Perpatih, tanah adat, pengurusan harta pusaka, Negeri Sembilan, undang-undang

Inheritance refers to the law or rules governing the transfer of ownership of the estate of a deceased and distributed to the entitled heirs. In general, the basis of estate management and administration in the Small Estate Distribution Unit of each state is in line with the standard operating procedures (SOP) and the Small Estate (Distribution) Act 1955. However, the existence of customary land administration laws in Negeri Sembilan, one of the state in Malaysia, makes the management and administration of this state slightly different from other states. This is because the community still adheres to the law of Adat Perpatih which is a rule that has its own system. Previous studies have shown that the Negeri Sembilan community’s still follow the practice of inheritance and property management contained in the Customary Land Law. However, past studies have also revealed that there are many issues and obstacles that often arise faced by land administrators involving estate management practices in Negeri Sembilan. Thus, the purpose of this article is to examine the practice of inheritance distribution among the Muslim community in Negeri Sembilan based on previous studies and to examine the role of administrators in carrying out the process of inheritance distribution of the deceased. This is a qualitative study using a content analysis approach. Data is collected and analysed by a descriptive and thematic approach. The analysis of the literature review showed several main problems involving the estate administration and management of the Small Estate Distribution Unit in Negeri Sembilan such as the community’s ambiguity on the concept and practice of administration and distribution, the misunderstanding of society on the status of customary practices according to sharia and the challenges of the unit when handling the issues related to administration and distribution. The implications of these problems cause the need to conduct further studies on the understanding of society, existing estate administration and ultimately propose solutions to these problems.

Keywords: Adat Perpatih, customary land, estate management, Negeri Sembilan, legal issues

Azman Ab. Rahman, Tengku Mansur bin Tengku Zainal Abidin, Lukman Abdul Mutalib, & Syaryanti Hussin. (2017). Tahap Kefahaman Masyarakat Terhadap Konsep Tanah Adat dan Undang-Undang Tanah Adat: Kajian di Negeri Sembilan. Malaysian Journal of Syariah and Law, 5, 1–11.

Azwan Syah Idris, Nordin Hussin, & Ishak Yussof. (2015). Pelaksanaan Customary Tenure Enactment (CTE) Zaman Kolonial dan Kesannya ke atas Pentadbiran Tanah Adat di Negeri Sembilan (1921–1940). Kajian Malaysia, 33(1), 67–92.

Bibi Nur Adila Zulkafli, & Md Yazid Ahmad. (2016). Kekangan dan Penyelesaian Kelewatan Pengurusan Aset Pusaka Tak Alih Orang Islam di Malaysia. Islamiyyat : Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies, 38(1), 53–63.

Hajah Makiah Tussaripah Hj Jamil, & Jamaliah Mohd Taib. (2012). Kajian Adat Perpatih di Negeri Sembilan: Satu Tinjauan Menurut Perspektif Islam. Membongkar Rahsia Pendiidikan Islam, (June 2012).

Hami, M. I., Sahid, M. M., Rabb, M. A. A., & Idris, M. M. (2018). Sistem Kepimpinan Dalam Adat Perpatih: Model Terbaik Ijmak Dan Syura. In M. M. Sahid, Azman Ab. Rahman, & M. I. Hami (Eds.), Adat Perpatih Berpandukan Syarak Amalan Di Negeri Sembilan dan Minangkabau (pp. 97–108). NAM Publications.

Hani Kamariah Mat Abdullah, Suhaimi Ab Rahman, Rasyikah Md. Khalid, & Nurul Aiman Mat Abdullah. (2020). Perkembangan Pengurusan dan Pentadbiran Harta Pusaka Islam Malaysia. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 3(1), 42–53.

Hendun Abd Rahman Shah, Adzidah Yaakob, & Suraiya Osman. (2017). Dinamika Undang-Undang Tanah Adat di Negeri Sembilan : Kajian Perkembangan dan Isu Undang-Undang. Malaysian Journal of Syariah and Law, 5, 1–12. https://doi.org/10.12816/0051381

Ismael, I. S. (2017). Consequences of Delaying Distribution of Estate in Islamic Law of Inheritance: the Nigerian Experience. Jurnal Syariah, 24(2), 303–320. https://doi.org/10.22452/js.vol24no2.6

Izawati Wook, Nawal Sholehuddin, & Nurfadhilah Che Amani. (2017). Tanah Adat di Negeri Sembilan : Undang-Undang, Pelaksanaan dan Realiti. Malaysian Journal of Syariah and Law, 5, 1–10. https://doi.org/10.12816/0051385

Jabatan Mufti Negeri Sembilan. (2016). Pewarisan Tanah Adat: Kebenaran Pelaksanaannya Menurut Islam. Retrieved June 28, 2021, from http://www.muftins.gov.my/v1/en/2020/02/03/pewarisan-tanah-adat-kebenaran-pelaksanaannya-menurut-islam/

Jasni Sulong. (2012). Amalan Pembahagian Harta Pusaka Dalam Kalangan Masyarakat Melayu Di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, 23, 99–131. Retrieved from file:///C:/Users/Khadijah/Downloads/25680-1309-56783-1-10-20200818.pdf

Jasni Sulong. (2016). Pengaruh Budaya Melayu dalam Gelagat Pembahagian Harta Pusaka di Malaysia. Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 9(1), 94–114.

Md Yazid Ahmad. (2018). Amalan Muafakat dan Aplikasi Takharuj dalam Pengagihan Pusaka menurut Perspektif Undang-undang Pusaka Islam. Islāmiyyāt, 39(1), 21–28.

Md Yazid Ahmad, Mohd Nasran Mohamad, Mohd Zamro Muda, Ezad Azraai Jamsari, Wan Zulkifli Wan Hassan, & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim. (2018). Confronting the problem of managing unclaimed inheritance property of muslims in Malaysia. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(4), 1459–1466.

Mohammad Arif Sabtu, & Siti Mashitoh Mahamood. (2017). Kaedah Muafakat Dalam Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam: Kajian di Mahkamah Tinggi Syariah Negara Brunei Darussalam. Journal of Shariah Law Research, 2(2017), 21–36.
Mohd Khairy Kamarudin, & Azwan Abdullah. (2016). Amalan Pembahagian Faraid di Malaysia. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 2(3), 11–19.

Mohd Khairy Kamarudin, Azwan Abdullah, Mohd Asrul Hery Ibrahim, & Siti Fariha. (2015). Pembahagian Pusaka Di Kalangan Waris: Pendekatan AHP. Prosiding Seminar Hibah Dalam Pengurusan Harta Islam 2015, (MAY), 6.

Mualimin Mochammad Sahid, Amir Husin Mohd Nor, & Azman Ab. Rahman. (2018). Sheikh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi Dan Penderiannya Terhadap Perwarisan Harta Dalam Adat Minangkabau: Satu kajian Perbandingan Dengan Isu Tanah Adat Di Malaysia. Malaysian Journal of Syariah and Law, 7(June), 143–159.

Nabilah Yusof, Mohammad Zaharuddin Zakaria, & Tengku Mansur bin Tengku Zainal Abidin. (2017). Amalan Pewarisan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Tanah Adat di Kalangan Masyarakat : Kajian di Negeri Sembilan. Malaysian Journal of Syariah and Law, 5, 1–8. https://doi.org/10.12816/0051388

Nik Rahim Bin Nik Wajis, Lukman Bin Abdul Mutalib, Azman Ab. Rahman, Mualimin Mochammad Sahid, Nik Salida Suhaila Binti Nik Saleh, & Mohd Hazmi Bin Mohd Rusli. (2018). Harta Tidak Dituntut : Punca Dan Kaedah Penyelesaiannya. Malaysian Journal of Syariah and Law, 7(June), 129–142. https://doi.org/10.12816/0051395

Noor Syahida Abdul Rahman, Hasliza Talib, Nurhayati Abd. Ghani, Nur Zulfah Md Abdul Salam, & Nurul Syafini Abd Rahman. (2018). Pengurusan Tuntutan Harta Pusaka dalam Kalangan Masyarakat Islam: Kajian di Lembah Klang. Journal of Muwafaqat, 1(2), 96–117. Retrieved from http://journal.kuis.edu.my/muwafaqat

Noraini Noordin, Adibah Shuib, Mohammad Said Zainol, & Mohamed Azam Mohamed Adil. (2012). Review on issues and challenges in islamic inheritance distribution in malaysia. OIDA International Journal of Sustainable Development, 3(12), 27–38.

Noraini Noordin, Adibah Shuib, Mohammad Said Zainol, & Mohamed Azam Mohamed Adil. (2013). Delay in Islamic Inheritance Claim – An Ignorance Issue. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 90(InCULT 2012), 504–512. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.120

Nur Amirah Bt Azaldin, & Mat Noor Mat Zain. (2019). Sistem Pengurusan Tanah Adat dalam Adat Perpatih. At-Tahkim, 9(July), 1–10. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/334389606_SISTEM_PENGURUSAN_TANAH_ADAT_DALAM_ADAT_PEPATIH

Peletz, M. G. (1994). Comparative Perspectives on Kinship and Cultural Identity in Negeri Sembilan. Journal of Social Issues in Southeast Asia, 9(1), 1–53. https://doi.org/10.1355/sj9-1a

Raja Noraina Raja Rahim. (2020, September). Kurang ilmu cetus konflik perebutan harta | Harian Metro. Retrieved December 15, 2020, from https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/09/618828/kurang-ilmu-cetus-konflik-perebutan-harta
Resali Muda. (2016). Harta pusaka Islam di Malaysia: Antara perundangan dan pentadbiran. Malaysian Journal of Syariah and Law, 4, 1–10.

Rozlinda Binti Mohamed Fadzil, & Nur Insyirah Binti Mohamad Noh. (2018). Pengurusan Harta Melalui Sistem Faraid Di Malaysia. International Conference Governance And Wealth Management 2018 Issues On Shariah Compliance, (September 4), 122–129.

Rusnadewi Abdul Rashid, & Noor Inayah Yaakub. (2010). Masalah Kegagalan dan Kelewatan Pengagihan Harta Pusaka di Malaysia. Jurnal Intelek, 5(2).

Sahid, M. M. (2018). Pembangunan Model Adat Perpatih Patuh Syariah Di Malaysia: Satu Tinjauan Awal. In M. M. Sahid, Azman Ab. Rahman, & M. I. Hami (Eds.), Adat Perpatih Berpandukan Syarak Amalan Di Negeri Sembilan dan Minangkabau (pp. 1–18). NAM Publications.

Setiyawan Gunardi, Mualimin Mochammad Sahid, & Amir Husin Mohd Nor. (2017). Konsep Al-’Adah Muhakkamah Dalam Perwarisan Tanah Adat Menurut Adat Perpatih Di Malaysia. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(December).

Suhaimi Ab Rahman, Rasyikah Md Khalid, Adilah Abd Razak, & Abu Bakar Jaafar. (2018). Pemerkasaan Mahkamah Syariah dalam Pentadbiran Harta Pusaka Masyarakat Islam menurut Kerangka Federalisme di Malaysia. Akademika, 88(3), 113–125. https://doi.org/https://doi.org/10.17576/akad-2018-8803-10 Pemerkasaan

Syafil Syazwan Jefri. (2020). Jangan dengar sebelah pihak | Harian Metro. Retrieved December 15, 2020, from MyMetro website: https://www.hmetro.com.my/utama/2020/02/546753/jangan-dengar-sebelah-pihak

Yusuf Sani Abubakar, Ahamad Faosiy Ogunbado, & Mpawenimana Abdallah Saidi. (2019). Islamic Law of Inheritance (Fara’id): The Best Way of Estate Planning. International Journal of Research in Commerce and Management Studies, 1(1), 43–52.

Zahari Mahad Musa. (2018). Penyelesaian Kes Faraid Berangkai Melalui Pendekatan Al-Munasakhah : Tumpuan Kes Faraid Dalam Mazhab Syafie. The Malaysian Journal of Islamic Sciences, 25(December).