Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2022 7(1)

15 JUNE 2022

Pembangunan Wakaf Dhurri: Penubuhan Syarikat Keluarga Ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi

Development of Wakaf Dhurri: The Establishment of Family Companies Towards Sustainable Economic

Jasni Sulong, jasni@usm.my
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia
Muhammad Syamir Izzuddin Zulkifli,syamirizzuddin0401@gmail.com
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia
Received: January 19, 2022 | Accepted: April 11, 2022 | Published: June 15, 2022

2022, Vol. 7(1), pp. 26-34.  |  PDF

Perbincangan mengenai wakaf akhir-akhir ini menjadi semakin menarik apabila melibatkan konsep yang semakin bersifat dinamik demi kelestarian pembangunan harta. Dahulu, kita sering mendengar isu-isu wakaf dalam konteks harta yang beku dan jumud sahaja, hari ini kita dapati banyak inovasi yang telah berlaku. Isu ekonomi ke atas harta wakaf keluarga menjadi topik yang hangat diperdebatkan berikutan konflik yang sering berlaku ketika menguruskannya yang akhirnya menjadi punca perbalahan dan tanah pun terbiar. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep wakaf keluarga (dhurri) dan pembangunannya sebagai metod memajukan hartanah keluarga. Pada masa yang sama, kajian ini akan menilai isu dan penyelesaian bagi konflik yang berlaku. Kajian ini juga bertujuan menjelaskan satu model pengurusan wakaf keluarga yang berkesan. Penyelidikan ini lebih menggunakan pendekatan bersifat kajian kepustakaan dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh tradisional, nas al-Quran dan Hadis serta undang-undang semasa. Analisis secara kandungan dilakukan dengan meneliti sandaran teori yang digabungkan dengan dapatan daripada amalan dan praktis terbaik. Dapatan kajian merumuskan bahawa wakaf keluarga penting untuk dimanfaatkan di bawah pengurusan yang terancang supaya dapat menjamin kelestarian pendapatan dan ekonomi kepada waris yang terlibat. Maqasid Islam ketika mengharuskan pelaksanaannya adalah bagi memastikan institusi keluarga dapat tampungan sumber harta yang kekal sebagai sumber sekunder dalam perbelanjaan bulanan. Pada masa yang sama ia merupakan sumbangan pahala yang berterusan daripada wakif kepada generasi keluarganya daripada jatuh miskin dan meminta-minta dengan manusia lain.

Kata Kunci : Pembangunan, Wakaf Keluarga, Hartanah, Maqasid, Kelestarian.

Lately, the discussions on waqf become increasingly interesting when it involves on dynamic concept to sustain the property development. In the past, we often heard of waqf issues in the context of frozen and stagnant property, but today we find many innovations have taken place. The economic issue of family waqf property has become a hotly debated topic due to the frequent conflicts when managing the property, which eventually became a source of contention and as a result, land become abandoned. This article aims to study on the concept of family waqf (dhurri) and its development as a method of developing family property. At the same time, this study will evaluate the issues and solutions for the conflicts that occur. This study also aims to explain an effective family endowment management model. This research uses a literature review approach with reference to the books of traditional fiqh, the text of the Qur’an and Hadith as well as current law. Content analysis was performed by examining the theoretical sources, combined with findings from the best practices. The finding of the study has reach a conclusion that family endowment is important to be utilized under a well-plan management in order to ensure the sustainability of income and economical value of the assets. The method also based on Maqasid Syariah when requiring its implementation in order to ensure the family institution can accommodate with the source of property, that remains as a secondary source in monthly expenses. At the same time, it is a constant contribution of rewards from the wakif to the generation of his family to prevent them falling into poverty and begging with other human beings.

Keywords: Development, Family Endowment, Real Estate, Maqasid, Sustainability

Ab. Aziz Yusof, Zakaria Yusof. (2004). Prinsip Keusahawanan. Sintok: Prentice Hall.

Abd. Jalil Borham, 2002. Pentadbiran Undang-Undang Negeri Johor. Skudai : Penerbit : Universiti Teknologi Malaysia.

Abu Jayb Sa’di, (2003). Al-Qamus Al-Fiqhi, Lughatan wa Istilahan, Dar al-Fikr, 2003.

al-Asqalani, Ibn Hajar. (2001). Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Dusuqi, Syams al-Din al-Syakh Muhammad ‘Arfah (1980), Hasyiyah al-Dusuqi ‘ala Syarh al-Kabir, j. 4. Qaherah: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, h. 75.

Alexis, W. D. (2014). Pros & Cons Of Family Business. Retrieved from HoustonChronicle.com: http://www.chron.com/ 23.12.2021 al-Haitami, Ibn Hajar. (t.t.), Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. Beirut: Dar al- Kutb Al-Ilmiyyah

al-Nawawi, Abu Zakariyya. (1994). Sahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyi al-Din al- Nawawi. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

al-Nawawi, Muhyi al-Din. (t.t.). al-Majmu‘. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.

al-Nasa’i, Abi Abdul Rahman. (1999), Sunan al-Nasa’i, dalam Mu‘jam Kutub al-Sittah, al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa‘udiyah: Dār al-Salam.

al-Syarbini, Khatib. (1997). Mughni al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Ma‘rifah

Al-Syawkani, Muhammad bin `Ali. (t.t.). Nayl al-Awtar. Qaherah: Maktabah wa Matba`ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladihi.

Armanurah, Nasri & Syahrina. (2018) Memimpin Pengambilalihan Perniagaan Keluarga : Kaedah, Masalah dan Cara Mengatasinya. IJMS 25 (1), 61–82 (2018) Asmak Abd Rahman, (2009). Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya di Malaysia. Jurnal Syariah, 17(1), 113-152. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/aericle/view/22746 Cizakca, M. (1995), “Cash Waqfs of Bursa, 1555-1823,”Journal of the Economic and Social History of the Orient. Leiden: E.J.Brill, v.38, part 3 (August1995), h. 313.

Coulter, M. K. (2001). Entrepreneurship in Action. Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall.

Dean, C. F. (2005). An Examination Of The Challenges Daughters Face In Family Business Succession. Family Business Review, 18(4), 321–345. Dewan Bahasa dan Pustaka. (2016). Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Farhana Mohamad Suhaimi. (2018). Wakaf Ahli: Peruntukan Undang-Undang Dan Pelaksanaannya Di Malaysia. Malaysian Journal of Syariah & Law. 8(1), 73-81.

Frederick, H. H., O’Connor, A., & Kuratko, D. F. (2013). Entrepreneurship: Theory, Process And Practice. Australia: Cengage Learning.

Frederick. H. H., & Kuratko, D. F. (2010). Entrepreneurship: Theory, Process Dan Practice. Asia Pacific. Australia: Cengage Learning.

Hanefah, M. M., Jalil, A., Ramli, A. M., Sabri, H., Nawai, N., & Shahwan, S. (2009). Financing the Development of Waqf Property: The Experience of Malaysia and Singapore. International Conference on Waqf Laws and Management: Reality and Prospects.

Ibn Katsir. (2012). Tafsir al-Quran al-Azim. Beirut: Dar al-Risalah Nasyirun.

Ibn Manzur, J. M. (1990). Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Sadir.

Ibn Qudamah, A. M. (1972). al-Mughni. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi.

Isa Zaki. (1995). Mujiz Ahkam al-Waqf. Kuwait: Kuwait Awqaf Public Foundation.

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR). (2010). Manual Pengurusan Peletakan Tanah Wakaf, Selangor: Najjah One Trading & Services.

Karim, S. A. (2000). Contemporary Waqf Administration and Development in Singapore; Challenges and Prospect. Sinngapore: Islamic Religious Council of Singapore.

Lee, J. (2006). Impact of family relationships on attitudes of the second generation in family business. Family Business Review, 19(3). 175-191.

Majlis Ugama Islam Singapura, (2013). Annual Report. Retrieved July 03, 2021, from http://www.muis.gov.sg/About/annual-report.html

Mohd. Zaini Othman. (2013). Mengurus Universiti Melalui Pembiayaan Wakaf. Berita Kampus, Universiti Sains Islam Malaysia. Retrieved July 03, 2021, from http://news.usim.edu.my/ms/berita-kampus/item/354-mengurus-universiti-melalui-pembiayaanwakaf

Mohd. Zaini Othman. (2013). Mengurus Universiti Melalui Pembiayaan Wakaf. Berita Kampus, Universiti Sains Islam Malaysia. Retrieved July 03, 2021, from http://news.usim.edu.my/ms/berita-kampus/item/354-mengurus-universiti-melalui-pembiayaanwakaf

Monzer Kahf. (2011). Waqf and its Sociopolitical Aspects. In Monzer Kahf & Siti Mashitoh Mahamood. (Eds.). (2011). Essential readings in contemporary waqf issues. Kuala Lumpur: CERT Publications. 399-416.

Muna, Mokhtar, Mohd Isa, Hairul. (2015). Perkembangan Wakaf Pendidikan di Singapura. https://www.researchgate.net/publication/284139530

Muslim, Hajjaj al-Qusyayri. (2000). Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi. , Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad & Norazila Mat Hussain. (2013). Pembahagian Harta Pusaka Felda: Perspektif Masyarakat Islam Felda Taib Andak. Jurnal Teknologi, 66(1), 27–33.

Norashidah Hashim, Norita Deraman, Armanurah Mohamad. (2012). Era Edar: Succession and conflicts. Management and Business. Sintok: Institute for Management and Business Research.

Norita Deraman, A. M. (2010). Keusahawanan teori dan Praktis. Malaysia: Mc Graw Hill Education.

Nurul Himiyah. (2013). Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Pendidikan : Kajian di Pondok Moden Darussalam Gontor, Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/322231652_Wakaf_Produktif_dalam_Pembangunan_Pendidikan_Kajian_di_Pondok_Moden_Darussalam_Gontor_Indonesia

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/2009. (Pengeluaran Surat Kuasa Tadbir (Letter of Administration) di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 Bagi Hakmilik dan Daftar

Pegangan di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960).

Rosli Mahmood, A. N. (2010). Prinsip-prinsip keusahawanan: Pendekatan gunaan. Singapore: Cengage Learning.

Saad, N. M., Kassim, S., & Hamid, Z. (2013). Involvement of Corporate Entities in Waqaf Management: Experiences of Malaysia and Singapore. Asian Economic and Financial Review, 3(6), 736–748.

Saduman, S., & Aysun, E. E. (2009). The Socio-Economic Role Of Waqf System In The Muslim- Ottoman Cities ’ Formation And Evolution. Trakia Journal of Sciences, 7(2), 272–275. Sayyid Sabiq. (1987). Fiqh Sunnah. Beirut: Pustaka Al-Azhar

Scarborough, N. M. (2011). Essentials Of Entrepreneurship And Small Business Management. New York: Prentice Hall.

Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader. “Kerangka Undang-undang Pengurusan Wakaf di Malaysia: KeArah Keseragaman Undang-undang.” KANUN, Jurnal Undang-undang Malaysia, Jld. 28, Bil. 1, Januari (2016). ISSN 0128-2670, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2016.

Siti Mashitoh Mahamod (2007), “Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia”, Jurnal Syariah. 15(2), 61-83. Wahbah al-Zuhayli. (2015). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Beirut: Dar al-Fikr.

Zulkifli Mohamad. (2007). Isu Pusaka Tanah Rancangan FELDA: Kajian Kes FELDA Lurah

Bilut Bentong Pahang Darul Makmur. Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pengurusan Harta Pusaka, Wasiat dan Wakaf. Bangi: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.