Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2022 7(1)

15 JUNE 2022

Sabitan dan Hukuman Berkaitan Pemandu Mabuk Menurut Hukum Syarak

Conviction and Punishment Related to Drunk Drivers According to Islamic Law

Amira Adila Sabri,p104126@siswa.ukm.edu.my
Postgraduate Student, Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Wafaa’ Yusof,
wafaa@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: September 25, 2021 | Accepted: April 05, 2022 | Published: June 15, 2022​​​​​​​​​

2022, Vol. 7(1), pp. 75-84.  |  PDF

Kerancakan kes kemalangan yang mencanak naik akibat pemanduan mabuk di Malaysia mencetuskan pelbagai desakan serta usaha daripada pelbagai pihak. Meskipun pindaan ke atas Akta Pengangkutan Jalan 1987 telah dikuatkuasakan, namun bilangan kes tetap bertambah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum syarak dan perundangan Islam dalam menangani isu ini. Beberapa aspek disoroti iaitu konsep undang-undang jenayah mabuk dan minum arak, kecederaan dan bunuh, falsafah hukuman serta elemen pencegahan menerusi fiqah al-jināyat. Permasalahan asas melibatkan penentuan hukuman yang bersesuaian turut dibincangkan. Metodologi bagi kajian ini adalah kualitatif. Data bagi kajian ini diperoleh menerusi kaedah kepustakaan dan dianalisis secara tematik dan deskriptif. Kajian ini mendapati bahawa ketegasan syariat Islam dalam menangani jenayah tidak hanya ketika mana berlakunya jenayah dan hukuman, namun seiring dengan pembelaan seadilnya. Kajian ini penting kerana ia menjelaskan nilai sebenar perundangan Islam yang mempunyai nilai-nilai perundangan yang cukup signifikan dan relevan untuk diaplikasikan ke atas perundangan sedia ada.

Kata kunci: hukuman, mabuk, hudud, qisas, undang-undang Islam

The increasement in cases of accidents due to drunk driving in Malaysia has triggered various pressures and efforts from various parties. Despite the amendment of Road Transport Act 1987, the number of cases continuing to increase. This article aims to analyze Islamic law and Islamic jurisprudence in order to counter this issue. Several aspects are highlighted; the concept of the criminal law of drunkenness and drinking, injury and murder, the philosophy of punishment and the element of prevention through fiqah al-jināyat. Basic problems involving the determination of appropriate punishment are also discussed. The methodology of this research is qualitative. Data obtained for this study were through library methods and analyzed thematically and descriptively. This study finds that the assertiveness of Islamic law in dealing with crime is not only when the crime and punishment happened, but also along fair defense This study is important because it clarifies the actual value of Islamic jurisprudence which has legal values that are significant enough and relevant to be applied to existing jurisprudence.

Keywords: accident, drunkenness, hukum syarak, Islamic law

Al-Qurān al-Karῑm.

Abdul Basir Mohamad. 1999. Tanggungjawab pemunya dan pemilik haiwan dalam undang-undang tort Islam. Jurnal Islamiyyat 20(1), 3-19. Abdul Rahim, M. A. (2009). Undang-undang Jenayah Islam. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Abdul Rahman, M. S. (2016, Julai). Kemalangan jalan raya tanggungjawab siapa? Dimuat turun daripada http://www.ikim.gov.my/index.php/en/artikel/7360-kemalangan-jalan-raya-tanggungjawab-siapa.

Abel, C. F. & Marsh, F. H. (1984). Punishment and restitution: a restitutionary approach to crime and the criminal. United State: Greenwood Press.

Alῑ, S. S. A. (2011). ‘Awāriḍ al-ahliyyah al-muaththarah fī al-mas’ūliyyah al-jinā’iyyah. t.tp: Al-Abikan li al-Nashr.

‘Amῑr, cAbdul Azῑz. (1969). Al-ta’zῑr fi al-sharῑcah al-islāmiyyah. Jil. 4. Kaherah: Dārul Fikr al-cArabi. Anon. (2020a, Jun). Perlu pinda akta untuk hukuman lebih berat terhadap pemandu mabuk. Dimuat turun daripada https://www.penerangan.gov.my/japenv2/index.php/2020/06/01/perlu-pinda-akta-untuk-hukuman-lebih-berat-terhadap-pemandu-mabuk/.

Anon. (2020b, Jun). Kes melibatkan pemandu mabuk. Dimuat turun daripada https://www.bernama.com /bm/infografik /index.php?v=7187. cAwdah, cA. -A. (2000). Al-Tashrīc al-jinā’ī al-islāmī muqaranan bi al-qānūn al-waḍcī. Beirūt: Muassasah al-Risālah.

Baderin, M. A. (2005). International human rights and Islamic Law. Oxford: Oxford University Press. Al-Bukhāri, M. I. (1986). Sahῑh al-bukhāri. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Champion, D. J. & Mays, G. L. (1991). Transferring juveniles to criminal courts: trends and implications for criminal justice. United State of America: Praeger Publishers.

Dewan Rakyat Malaysia. (2020). Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2020. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. 2(25), 30-122 Parlimen Keempat Belas Penggal Ketiga. El-‘Awwa, M. S. (1982). Punishment in Islamic Law: a comparative study. Indianapolis: American Trust Publications.

Encyclopedia. (2021). Makna mabuk (apakah itu, konsep dan definisi). Dimuat turun daripada https://ms.encyclopedia-titanica.com/significado-de-ebrio.

Fuad, F. (2020, Mei). PKP: Polis maut angkara pemandu mabuk rempuh sekatan. Dimuat turun daripada https://www.bharian.com.my/berita/kes/2020/05/684498/pkp-polis-maut-angkara-pemandu-mabuk-rempuh-sekatan. Al-

Haṭṭāb, M. I. M. (1992). Kitab mawāhib al-jalῑl li sharh mukhtasar khalil. Beirūt: Dār al-Fikr.

Husni, A. M. (2012). Kedudukan insurans sebagai pengganti aqilah bagi pembayaran diat dalam kes kemalangan jalan raya menurut undang-undang Islam. International Journal of West Asian Studies, 4(1), 1-12.

Ibn ‛Abd Al-Barr. (1387). Al-Tamhid. Maghrib: Wuzara ‛Umum al-Awqaf wa Al-Shu’un Al-Islamiyyah.

Ibn Anas, M. (t.th). Mudawwanāt al-kubro. Beirūt: Dār Ihyā’ Turāth.

Ibn al-Humām, K. -D. M. (1970). Fath al-qadῑr. Kaherah: Al-Bābῑ. Ibn Majah, A. ‘A. (t.th.). Sunan Ibnu Majah. Beirūt: Dār al-Kutub al-cIlmiyah. Ibn Qudāmah. (t.th.). Al-Mughnῑ fῑ fiqah al-Imām Ahmad Bin Hanbal. Kaherah: Maktabah Al-Kaherah.

Al-Juwainῑ, `A. -M. (1992). Al-Burhān. Al-Manṣūrah: Dār al-Wafā.

Kamus Dewan. (2017). Edisi ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Al-Kāsānῑ, A. -D. (1982). Badaie’ al-sonaci fῑ tartῑb al-sharaci. Beirūt: Dār Al-Kitāb Al-cArabῑ. Al-Khῑn, M., Al-Bughā M. & Al-Sharbajῑ, cA. (2011). Al-Fiqah al-manhajῑ: wasiat dan jenayah dalam fiqah al-shafi’i. Terj. Zulkifli Mohamad Al-Bakri. Alor Setar: Pustaka Darussalam.

Al-Khuzaim, Ṡ. N. (2002). Uqūbat al-zina wa shurut tanfῑzuha. Dammam: Dār Ibn al-Jauzῑ.

Al-Luhaibῑ. (t.th.). Al-Mubāsyῑr wa al-mutasabbib fῑ al-mas’uliyah al-taqsῑriyyah. t.tp: t.pt.

Majlis Agama Islam Selangor. (t.th.) Sebatan dalam Islam. Dimuat turun daripada https://www.mais.gov.my/sebatan-dalam-islam/.

Mohd Al Adib Samuri. (2012). Teori pencegahan sebagai justifikasi hukuman: analisis perbandingan antara perundangan sivil dan Islam. Jurnal Islamiyyat 34(1), 131-143.

Moore, M. S. (2002). Retributivism. in J. Dressler (Ed.), Encyclopedia of criminal and justice. New York: Macmillan. Al-Nabhanῑ, T. (1953). Al-Shakhshiyyah al-Islāmiyyah. Juz. 2. Yogyakarta: Pustaka Fikrul Mustanir.

Al-Nawawῑ, A. Z. Y. (2010). Al-Majmuc sharh al-muhazzab. Kaherah: Dār Al-Hadῑth.

Paizah Hj. Ismail. (2008). Hudud hukum dan pelaksanaan. Shah Alam: Karya Bestari. Paizah Hj. Ismail. (2012). Pelaksanaan diyat dalam kerangka perundangan di Malaysia: cabaran fiqah semasa. Jurnal Fiqah 9(1), 1-20.

Al-Qarāfῑ, A. I. (t.th.). Al-Furuq. Juz. 2. Beirūt: Dār Al-Macrifah. Al-Qurtubῑ, M. A. (t.th.) Al-Jāmic li ahkām al-Qur’ān. Juz. 2. Kaherah: Haiah al-Misriyyah al-cAmmah li al-Kitāb.

Raja Noraina Raja Rahim. (2020, Jun). Kemalangan maut angkara pemandu mabuk. Dimuat turun daripada https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/06/584929/9-kemalangan-maut-angkara-pemandu-mabuk.

Rakhyah, M. A. (2009). Al-Wajīz fī aḥkām al-hudūd wa al-qiṣāṣ wa al-taczīr. Jordan: Dār al-Nafā‘is.

Ramadān, H. M. (2006). Understanding Islamic Law: from classical to contemporary. United Kingdom: Altamira Press.

Ramizah Wan Muhammad. (2018). Keadilan restoratif dan retributif dalam syariah dan di Malaysia: satu sorotan. Journal of Contemporary Islamic Law 3(1), 35-41.

Salleh Buang. (1999). Undang-undang kecuaian di Malaysia. Terj. Asiah Mohd Yusof. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Al-Sarakhsῑ, M. A. S. (t.th). Al-Mabsut. Juz. 25. Jil. 13. Beirūt: Dār Al-Macrifah.

Shahidra Abdul Khalil. (2020). Hukuman bagi pemandu mabuk di Malaysia: analisis menurut perspektif perundangan Islam. Jurnal Al-Ummah 2(1), 73-103. Al-Shāṭibῑ, A. I. (1996). Al-Muwafaqat fῑ usul al-sharῑcah. Beirut: Beirūt: Dār al-Macrifah. Al-Shῑrāzῑ, A. I. Ibrāhῑm. (2003). Al-Muhazzab fῑ fiqah al-Imam Al-Shafici. Beirūt: Dār Al-Macrifah.

Al-Sῑd, A. (1993). Traffic accident in islamic law. Kertas Kerja Siri Kuliah Umum. Anjuran Universiti Islam Antarabangsa. Selangor: Gombak.

Siti Aisyah Samudin & Siti Zubaidah Ismail. (2018). Pembelaan hak mangsa kemalangan jalan raya berasaskan insurans dan diat. Jurnal Syariah 26(2), 167-200.

Siti Aisyah Samudin. (2020). Pampasan ganti rugi ke atas mangsa kemalangan jalan raya: titik integrasi antara diyat dan insuran di Malaysia. E-Journal of Islamic Thought and Understanding 2(1), 15-37.

Siti Jahroh Mansur. (2011). Reaktulisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam. Jurnal Hukum Islam 9(2), 189-203.

Siti Zubaidah Ismail. (1999). Kemalangan maut jalanraya menurut perspektif undang-undang Malaysia dan Islam. Jurnal Syariah 7(2), 91-106. Al-Tῑrmῑzῑ, A. ‘I. (2008). Jamic al-tῑrmῑzῑ. Beirūt: Dār Al-Kutub Al-cIlmiyah.

Vokabulario. (t.th.). Definisi mabuk. Vokabulario. https://ms.emsayazilim.com/definici-n-de-borracho. World Health Organisation. (t.th.). Blood alcohol concentration limit for drivers. Dimuat turun daripada https://www.who.int/gho/road_safety/legislation/situation_trends_alcohol/en/.

Wissler, R. L., Kuehn, P. F. & Saks, M. J. (2000). Instructing jurors on general damages in personal injury cases problems and possibilities. Psychology, Public Policy and Law Journal 6(3), 712-742.

Wuzārā al-Awqāf wa al-Shu’un al-Islāmiyyah. (1993). Al-Mawsu`ah al-fiqahiyyah. Juz. 5. Mesir: Dār al-Sofwah.

Zehr, H. & Gohar, A. (2003). The little book of restorative justice. Pennsylvania: Good Book.

Zuan, C. M. (2010). The appropriateness between the death penalty and murder offence under the Malaysian Penal Code. Malayan Law Journal 5(1), 94-113.

Al-Zuhaylῑ, W. (2008). Al-Muctamῑd fῑ al-fiqah al-shaficῑ. Juz. 5. Damshῑk: Dār al-Qalām.

Al-Zuhaylῑ, W. (1997). Nazāriyah al-dhorurat al-sharicyyah muqāranah maca al-qānūn al-wadhcῑ. Damshῑk: Dār al-Fikr.

Zulkifli Mohamad Al-Bakri. (2017, September). Bayan linnas siri ke-117: hindari bahaya arak. Dimuat turun daripada https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/659-bayan-linnas-siri-ke-116-hindari-bahaya-arak.