2022 7(2)

DECEMBER 2022

Maqasid Syariah Dalam Keharusan Hibah Ruqba

Maqasid Syariah in The Necessity of Hibah Ruqba

Nur Safina Mohd Sharif, 
Postgraduate Student, Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Noor Lizza Mohamed Said, lizza@ukm.edu.my
Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Received: August 16, 2022 | Revised: September 27, 2022 | Accepted: September 29, 2022 | Published: December 15, 2022​​​​​​​​

2022, Vol. 7(2), pp. 96-105.  |  PDF

Banyak syarikat perancangan dan pengurusan harta orang Islam di Malaysia menawarkan produk hibah yang bersandarkan syarat ruqba. Amalan konsep akad hibah ruqba ini semakin berkembang penggunaannya dari semasa ke semasa sedangkan terdapat pelbagai pandangan dalam kalangan ahli fiqh berkaitan hibah yang bersandarkan syarat ruqba. Konsep hibah ruqba yang berbeza dengan kaedah asal hibah mutlak menjadi persoalan  adakah terdapat keperluan dan kemaslahatannya pada masa kini. Timbul juga persoalan apakah maqsad utama keharusan hibah ruqba disamping melihat pengamalannya di Malaysia. Justeru, artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengamalan produk hibah yang bersandarkan syarat ruqba di Malaysia di samping mengetahui maqasid syariah dalam keharusan hibah ruqba. Kajian ini berbentuk kualitatif melalui pendekatan analisis kandungan daripada sumber fiqh, maqasid syariah dan laporan-laporan kes di Mahkamah Syariah. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat maqasid syariah dalam keharusan hibah yang bersandarkan syarat ruqba terutamanya dalam produk-produk hibah ruqba yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat perancangan dan pengurusan harta di Malaysia. Maqsad utama akad hibah ruqba ini adalah kepada pemberi hibah itu sendiri dalam menjamin hak dan kepentingannya sebagai pemilik harta dalam mengawal pengaliran harta ke arah kemaslahatan, selain memelihara dan merancang hartanya agar dapat digunakan ke arah kebajikan. Oleh yang demikian, dengan mengetahui maqasid syariah dalam keharusan hibah ruqba, ia dapat memberi garis panduan kepada masyarakat yang ingin mengaplikasikan hibah ruqba dalam merancang dan mengurus harta mereka serta syarikat-syarikat yang menawarkan produk hibah ruqba agar selari dengan kehendak Syarak dan keperluan masa kini.

KATA KUNCI
Hibah ruqba, Maqasid Syariah, objektif Syarak, produk hibah, syarikat pengurusan harta

Many Muslim wealth planning and management organisations in Malaysia offer hibah solutions that are based on ruqba standards. Although there are different perspectives among fiqh scholars on hibah based on ruqba requirements, the concept of ruqba hibah contracts is growing more popular. Today, the concept of hibah ruqba, which differs from the original approach of absolute hibah, is a matter of necessity and benefits. Aside from observing its application in Malaysia, there is also the question of what the primary goal of the obligation to hibah ruqba is. Thus, the goal of this essay is to learn about the practise of hibah products based on ruqba conditions in Malaysia, as well as the maqasid syariah in the necessity of hibah ruqba. This qualitative study employs a content analysis methodology based on fiqh, maqasid syariah, and case reports from the Syariah Court. The study showed there are maqasid syariah in the obligation of hibah based on ruqba requirements, particularly in the ruqba hibah benefits provided by Malaysian property planning and management firms. The primary goal of this hibah ruqba is to protect the grantor’s rights and interests as a property owner in directing the flow of property toward benefit, as well as to preserve and plan his property so that it can be used for welfare. As a result, understanding the maqasid syariah in the necessity of hibah ruqba can provide instructions to the community who wish to apply hibah ruqba in planning and managing their property, as well as companies that offer hibah ruqba products that follow with Sharia and today’s needs.

KEYWORDS
Hibah ruqba, Maqasid Syariah, Syarak objectives, hibah products, property management company

al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. 1998. Sahih Sunan al-Nasa’i. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif lil Nashr wa al-Tawzi’.

Anon. Amanah Raya Berhad. t.th. Soalan Lazim Pentadbiran Pusaka. https://www.amanahraya.my/ms/pentadbiran-pusaka/soalan-lazim-pusaka/

Anon. Journal Malaysia. 2021. RM90b harta beku tidak dituntut.https://www.journalmalaysia.com/2021/09/11/rm90b-harta-beku-tidak-dituntut/

al-Fasi, ‘Allal. 1993. Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah wa Makarimuha. Tunis: Dar al-Gharb al-Islamiy.

Ibn Rushd, Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd al-Andalusi. 2012. Sharh Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Kaherah: Dar al-Salam.

Ibn Manzur. 1993. Lisan al-Arab. Beirut: Dar Sadir.

Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad. t.th. al-Mughni. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Khatib, Shamsuddin Muhammad bin Muhammad. 2003. al-Iqna’ fi Hal Alfaz Abi Shuja’. Mesir: al-Maktabah al-Tawfiqiyah.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2011. Hibah dalam Undang-Undang Islam: Prinsip dan Amalan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Nasrul Hisyam Nor Muhammad. 2012. ‘Umra Dan Ruqba: Analisis Mengenai Kesannya Terhadap Kontrak Hibah dan Potensinya sebagai Instrumen Agihan Harta. Jurnal Syariah, 20(1): 1-46.

Noor Lizza binti Mohamed Said. 2014. Analisis fiqah terhadap undang-undang hibah dan wasiat di negara-negara Islam. Tesis Doktor Falsafah Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Noor Lizza binti Mohamed Said. 2015. Hibah Umra dan Ruqba. Prosiding Seminar Hibah dalam Pengurusan Harta Islam.

Nurul Syahirah Othman, Noor Lizza Mohamed Said, Mohd Zamro Muda & Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2017. Analisis Kes Amalan Hibah Bersyarat di Malaysia. ISLAMIYYAT, 39(2): 135-142.

Nurul Syuhadah binti Azlan & Noor Lizza binti Mohamed Said. 2016. Keputusan Hakim Syarie Dalam Kes-Kes Pengesahan Hibah Ruqba. Journal of Contemporary Islamic Law, 1(2): 91-102.

Nurul Syuhadah binti Azalan. 2018. Penghakiman Hakim Syarie Dalam Kes Hibah Di Mahkamah Syariah. Tesis Ijazah Sarjana Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Raisuni, Ahmad. 1995. Nazariyyah al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Shatibi. Riyadh: al-Dar al-‘Alamiyyah li al-Kitab al-Islami.

al-Raisuni, Ahmad. 2010. Muhadharat fi Maqasid al-Shari’ah. Dar al-Kalimah.

al-Ramli, Muhammad Ibn Ahmad Ramli. 1993. Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Sayyid Saabiq. 1983. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikri.

al-Sindi, Abu al-Hasan Nur al-Din. t.th. Sunan al-Nasa’i bi Sharh al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuti wa Hashiyat al-Sindi. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

al-Shafi’i, Muhammad Bin Idris. 2001. Al-Umm. Mansurah: Dar al-Wafa’.

al-Shatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmy. 2013. al-Muwafaqat. Muassasah al-Risalah Nasyirun.

al-Shawkani, Muhammad bin Ismail bin Muhammad. 2000. Nayl al-Awtar. Al-Mansurah: Maktabah al-Iman.

al-Tahir, Muhammad. 2011. Maqasid Al-Shariah Al-Islamiyah. Beirut: Darul Kutub Al-Banani.

Uqlah, Muhammad. 1991. Al-Islam Maqasiduh wa Khasa’isuh. Oman: Maktab al-Risalah al-Hadithah.

al-Yubiy, Muhammad Sa’d bin Ahmad. 1998. Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah wa ‘Ilaqatuha bi al-Adillah al-Shar’iyyah. Saudi Arabia: Dar al-Hijrah.

al-Zabidi, Muhammad bin Abdul Razzaq. t.th. Taj al-Urus min Jawahir al-Qamus. Dar al-Hidayah.

al-Zarqa, Mustafa Ahmad. 1998. Madkhal al-Fiqh al-Am. Dimashq: Dar al-Qalam.

al-Zuhaily, Wahbah Mustafa al-Zuhaily. 2017. Mawsu’ah al-Fiqh al-Islami wa Qadaya al-Mu’asirah. Dar al-Fikr.