2022 7(2)

DECEMBER 2022

Sinergi Wakaf, Pendidikan dan Teknologi di Malaysia

The Synergy of Waqf, Education and Technology in Malaysia

Mohd Faizal Noor Ariffin, 
Postgraduate Student, Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Mohammad Zaini Yahaya, zainiyahya@ukm.edu.my
Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Abdul Basir Mohamad, abasir@ukm.edu.my
Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Amir Fazlim Jusoh@Yusoff, amiry@ukm.edu.my
Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Received: June 26, 2022 | Revised: September 23, 2022 | Accepted: October 21, 2022 | Published: December 15, 2022​​​

2022, Vol. 7(2), pp. 43-53.  |  PDF

Kemajuan sains dan teknologi mencetuskan evolusi gaya hidup yang moden serta pantas. Setiap aspek kehidupan menerima impak dari fenomena tersebut termasuk pendidikan. Pendidikan kini berasimilasi dengan teknologi. Pembelajaran dalam talian, penggunaan internet dan media sosial antara senario baharu dalam pendidikan terutama selepas pandemik Covid-19 melanda. Persediaan rapi diperlukan dari segenap sudut sama ada fizikal, mental, spiritual, sosial, material dan sebagainya. Persiapan meliputi faktor manusiawi serta kebendaan seperti infrastruktur, dana, perisian komputer dan sebagainya. Kewangan yang besar dan mapan juga sangat genting. Dana daripada pelbagai sumber wajar diusahakan dan antaranya ialah wakaf. Artikel ini bertujuan mengkaji kebolehlaksanaan wakaf untuk peringkat sekolah di Malaysia sebagai instrumen kewangan sekunder selain peruntukan kerajaan terutama bagi membiayai pendidikan berasaskan teknologi semasa. Wakaf ini bersifat alternatif dan pelengkap, bukan sebagai pencabar atau pesaing status quo. Penulisan ini berbentuk kualitatif. Kutipan data menggunakan analisis dokumen dengan meneliti bahan ilmiah dalam pelbagai bentuk yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif  dan induktif. Hasil kajian mendapati wujud beberapa kekangan bagi pelaksanaan namun masih ada ruang yang boleh dimanfaatkan untuk memperluaskan wakaf pendidikan sebagai satu momentum baru kewangan sokongan ke arah memajukan lagi bidang pendidikan seiring perubahan zaman. Semua pihak wajar berkolaborasi secara konstruktif bagi merealisasikan misi ini terutama di era Pendidikan Abad Ke-21.

KATA KUNCI
Wakaf pendidikan, Pendidikan Abad Ke-21, pendidikan digital, teknologi pendidikan

The era of science and technology triggers the evolution of fast and modern lifestyle. Every aspects of life get impact from that phenomenon including education. Education in the new millennium assimilates with the use of technology. On-line learning, the using of internet and social media among the new situation happens in the current education style particularly during the time of pandemic Covid-19. It is important to prepare and equip neatly from all angles including physical, mental, spiritual, social, material and so on. It means the readiness is not only regarding human factors but covers infrastructures, fund, computer software and others. It is very crucial to have huge and sustainable financial sources. Hence, effort must be done in order to get stable funds from various resources including waqaf. This article aims to review the feasibility of waqaf for schools as a secondary financial instrument besides government allocation particularly in funding current technology based education. This fund is an alternative and complementary not as challenger or competitor to the status quo. This is qualitative research. Data are collected using document analysis by reviewing related academic writings. The obtained data are analyzed descriptively and inductively. Result shows there are constrains and spaces to implement education waqaf in Malaysia as a new momentum of supportive fund to enhance education in line with changes. Stakeholders must constructively unite to realize that aspiration particularly in the time of 21st Century Education.

KEYWORDS
Education waqaf, 21st Century Education, digital education, technology of education

Al-Quran al-Karim

‘Abduh, M. 2015. Al-Ahdaf al-tashri’iyyah li nizam al-waqf al-Islami. Qudus International Journal of Islamic Studies 3(1): 100-113.

Abdul Wahab Ismail Gani, Kamaliah Siarap & Hasrina Mustafa. 2006. Penggunaan Komputer dalam Pengajaran-pembelajaran dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes di Pulau Pinang. Kajian Malaysia 25(1 & 2): 203-225.

`Adlina Abdul Khalil, Mohamad Khairi Othman & Mohd. Kasri Saidon. 2020. Memacu Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0: Penerapan Nilai- nilai Islam dan Inovasi dalam Pengajaran di Institusi Pengajian Tinggi. Islāmiyyāt 42(Isu Khas): 13–20.

Ahmad Zaki Abd. Latiff, Abdul Halim Ramli, Che Zulna Ismail, Kamarulzaman Sulaiman &

Norzaidi Mohd. Daud. 2008. Wakaf Pengurusan dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Islam di Malaysia. Shah Alam: Pusat Penerbitan UPENA UiTM.

Al-Hijrah On-line. 2021. KAFA di TV Al-Hijrah akan bermula 1 Februari. https://alhijrahnews.com/kafa-di-tv-alhijrah-akan-bermula-1-februari/.

Al-Khathlan, S. I. T. 2017. Al-Usul al-shar’iyyah li ithbat al-waqf. Riyadh: Dar al-Atlas al-Khadra’.

Al-Khatib al-Syarbini, S. M. 2000. Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfazhi Al-Minhaj. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.

Anis Salwa Abdullah & Siti Noor Ismail. 2020. A measurement Model of Teachers’ Motivation

Factors in primary schools. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum 28(3): 1769–1785.

Azliza Azrah Mohd Zakaria, Rose Ruziana Abd. Samad & Zurina Shafii. 2013. Venture

Philanthropy Waqf Model: A Conceptual Study. Jurnal Pengurusan 38: 119–125.

Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. 2019. https://www.moe.gov.my/korporat/ bahagian-dan-unit.

BH Online. 2021. Wakaf Elektrik Tangani Kos. https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2021/02/782501/wakaf-elektrik-tangani-kos

Bloomberg, L. D. & Volpe, M. 2019. Completing Your Qualitative Dissertation A Road Map

From Beginning to End. Los Angeles: Sage Publications Inc.

Creswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed methods Approaches. Singapore: SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd.

Dewan Undangan Negeri Selagor. 1999. Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999.

Dumayriyyah, ‘Uthman Jum’ah. 2017. Al-Waqf al-Ta’limi fi al-mujtama’ al-Islami (atharuh wa turuq adatih wa istithmarih). Muntada Fiqh al-Iqtisad al-Islami, 1-63.

Dzuljastri Abdul Razak, Nor Azizan Che Embi, Marhanum Che Mohd Salleh & Faaza Fakhrunnas. 2016. A study on sources of waqf funds for higher education in selected countries. Adam Akademi 6(1):113-128.

Fantazi, K. M. 2011. Dirasat Qanuniyah fi al-Milkiyah al-Aqariyah, Uqud al- Tabarru’ al-Waridah ala al-Milkiyah al-Aqariyah: Al-Waqf. Dar Zahran.

Hammad, N. 2011. Mu’jam al-mustalahat al-maliyyah wa al-iqtisadiyyah fi lughah al-fuqaha’. Damsyik: Dar Al-Kalam.

Ibn Bayyah, A. 2018. I’mal al-maslahah fi al-waqf. Abu Dhabi: al-Muwatta’ Center.

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR). 2018. Panduan Pengurusan Wakaf Institusi Pendidikan. Putrajaya: JAWHAR.

Jasni Sulong. 2015. Pondok education in Seberang Perai: Its evolution and uniqueness. Kajian
Malaysia 3(2): 75–90.

Kamarul Azmi Jasmi. 2012. Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatitif.

Prosiding Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012 di Puteri Resort Melaka pada 28-29 Mac 2012 Anjuran Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah, 80350 Johor Bahru, Negeri Johor Darul Ta’zim.

Kamaruzaman Moidunny, Wee Eng Lee, Rosnani Kaman, Nor Laila Kuslan, Maimunah Husien,

Gulson Begum Khalid & Nik Mohd Fakhruddin Nik Abd. Rahman. 2019. Amalan Kepimpinan Sekolah Rendah Pulau di Sabah: Satu Kajian Kes. Journal of Educational Research and Indigeneous Studies Issue 1(1).

Kementerian Pendidikan Malaysia. 1996. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2014. Kurikulum Standard Sekolah Rendah Dokumen

Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Tahun Enam. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2002. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2002: Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003 bertarikh 27 November 2002.

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). 2017. UniTP Purple Book Enhancing University Income

Generation, Endowment & Waqf. Putrajaya: KPT.

Maffuza Salleh & Noor Syahida Abdul Rahman. 2014. Wakaf pendidikan di Malaysia: Satu tinjauan. Proceedings International Research Management and Innovation Conference 2014 (IRMIC2014): 670-682.

Malaysiakini. 2020. Kesatuan guru Muslim saran KPM wujud skim wakaf telefon pintar. https://www.malaysiakini.com/news/520849.

Merriam, S. B. 2009. Qualitative Research A Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey-Bass.

Mohd. Ali Muhamad Don & Hasan Bahrom. t. t. Beberapa isu berbangkit implikasi pengenalan skim wakaf untuk pendidikan tinggi di Malaysia. https://www.academia.edu/28713184/.

Mohd Faizal Noor Ariffin, Mohammad Zaini Yahaya, Abdul Basir Mohamad & Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff. Wakaf Sebagai Dana Alternatif untuk

Pembiayaan Pendidikan Peringkat Sekolah di Malaysia: Satu Tinjauan. Journal of Contemporary Islamic Law 6(2): 96-104.

Mohd Huefiros Efizi Husaina, Mohd Nasir Abd Majid & Muneer Ali bin Abdul Rab. 2017. Anjakan paradigma waqaf berasaskan prinsip maslahah al-mursalah. UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies 4(3-1): 1–10.

Mohd Syakir Mohd Taib, Wan Kamal Mujani, Noor Inayah Yaakub & Mohamad Khairul Izwan Rifin. 2017. Wakaf pendidikan di Malaysia: Suatu pengenalan. Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017: 389-395.

Mok Soon Sang. 2008. Ilmu Pendidikan untuk KPLI. Selangor: Kumpulan Budiman S. Bhd.

Muhammad Sofiyuddin Zakaria & Mohd Zamro Muda. 2017. Sorotan Literatur Pelaksanaan Wakaf Tunai di Malaysia. Islamiyyat 39(1): 39–46.

Najibah Mustaffa & Mohd Zamro Muda. 2014. Pengurusan wakaf pendidikan di institusi pengajian tinggi di Malaysia: Satu sorotan literatur. Umran Internasional Journal of Islamic and Civilizational Studies 1(1): 45-57.

Norizan Hassan, Aisyah Abdul-Rahman & Zaleha Yazid. 2018. Developing a New Framework
of Waqf Management. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 8(2): 287–305.

Nurazuan Razali. 2013. Tahap prasarana pendidikan dan persekitaran pembelajaran di sekolah menengah Daerah Kota Tinggi. Tesis Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. 2001. TV Pendidikan. https://www.pnm.gov.my/yang pertama/Kom_Tvdidik.htm.

Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia. 2016. Perlembagaan Persekutuan.

Raja Nor Ashikin Raja Ramli & Nor ‘Adha Abd Hamid. 2014. Kelestarian wakaf dalam membangunkan institusi pendidikan: Kajian awal. Proceedings International Conference on Postgraduate Research (ICPR 2014).

Rohayati Hussin & Rusnadewi Abdul Rashid. Pelaksanaan wakaf di universiti awam: Cabaran dan cadangan penambahbaikan. Voice of Academia (VOA) 13(2): 23-34.

Universiti Putra Malaysia (UPM). 2018. Projek Wakaf Suara bantu golongan OKU penglihatan. https://upm.edu.my/berita/projek_wakaf_suara_bantu_golongan_oku_penglihatan-36647.

Sidang Pengarang. 2005. Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Mashitoh Mahamood, Asmak Ab Rahman & Azizi Che Seman. 2018. Cabaran pelaksanaan wakaf universiti awam di Malaysia: Analisis menurut perundangan di Malaysia. Kanun 30(2): 383-409.

Suziana Mohamed Nor & Romzie Rosman. 2017. Cabaran dalam melaksanakan wakaf pendidikan bagi institusi pengajian tinggi di Malaysia. e-Proceeding of the 4th International Conference on Masjid, Zakat and Waqf Management 2017 (IMAF-2017).

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). 2018. Bank Islam serah RM100,000 kepada Wakaf Unisza. https://www.unisza.edu.my/index.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2019. Right to education handbook. Paris: UNESCO and Right to Education Initiative.

United Nation. 1948. Universal Declaration of Human Rights 1948.

UTM Newshub. 2020. Majlis Perasmian Pejabat Unit Dana Wakaf UTM Kuala Lumpur. https://news.utm.my/ms/2020/08/majlis-perasmian-pejabat-unit-dana-wakaf-utm-kuala-lumpur/.

Wan Mohd Al Faizee Wan Ab Rahaman, Salmy Edawati Yaacob & Mohamad Sabri Harun. 2020. Pengurusan Pembangunan Portfolio Aset Wakaf: Keterdedahan Risiko dan Pengurusannya. Journal