2023 8(1)

JUNE 2023

Undang-Undang Adat Sembilan Puluh Sembilan Negeri Perak: Analisis Daripada Perspektif Perundangan Islam

The Ninety-Nine Customary Law of Perak: An Islamic Legal Analysis

Muhammad Nazirul Mohd Sabri, naz_mubin87@yahoo.com
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Jasni Sulong
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Received: April 01, 2023 | Revised: May 30, 2023 | Accepted: June 06, 2023 | Published: June 15, 2023

2023, Vol. 8(1), pp. 84-93.  |  PDF

Masyarakat Melayu lama mempunyai banyak amalan adat yang bercampur baur dengan amalan agama Islam yang diamalkan dan diwarisi secara lisan atau tulisan daripada satu generasi ke satu generasi. Senario ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak yang menjadi asas dan peraturan rakyat negeri Perak suatu ketika dahulu. Namun begitu, terdapat beberapa fasal peruntukan di dalamnya yang dilihat bercanggah dengan undang-undang Islam sebenar yang telah termaktub dalam al-Quran dan hadis. Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejarah perkembangan Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak yang menjadi tapak asas permulaan undang-undang Islam di Negeri Perak dan juga mengenal pasti sejauh mana bercanggahnya undang-undang tersebut dengan undang-undang Islam sebenar. Kajian ini memfokuskan sejarah perkembangan Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan di negeri Perak pada abad ke-17 berdasarkan peruntukan fasal dalam buku Umpama Sebuah Bahtera: Kajian Naskhah Melayu Sejarah Kesultanan Negeri Perak terbitan Arkib Negara Kuala Lumpur. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang mengaplikasikan metode analisis kandungan dalam pengumpulan data. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pemerintahan Islam di Negeri Perak pada abad ke-17 dan seterusnya telah didominasi oleh keturunan Sayyid dari Hadramaut, Yaman. Selain itu, Undangundang Sembilan Puluh Sembilan Perak dilihat lebih merupakan hukum adat Melayu Lama yang dicampuradukkan dengan beberapa peraturan Islam dalam beberapa fasal.

KATA KUNCI
Sejarah Perkembangan, Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan, Perundangan Islam, Masyarakat Melayu lama, Perak.

Traditional practices in ancient Malay society often blended with Islamic customs, passed down both verbally and non-verbally from one generation to the next. This is evident in The Ninety-Nine Laws of Perak, which once served as the guiding rules for the people of Perak. However, there appear to be several provisions in these laws that contradict the principles set forth in the Quran and hadith. Thus, this study aims to trace the historical evolution of The Ninety-Nine Laws of Perak, which laid the groundwork for Islamic law in the State of Perak, and determine the degree of contradiction with mainstream Islamic law. The study primarily focuses on the development of The Ninety Nine Laws of Perak in the 17th century, as detailed in the book, ‘Umpama Sebuah Bahtera: Kajian Naskhah Melayu Sejarah Kesultanan Negeri Perak,’ published by the National Archives of Malaysia. This qualitative study utilizes content analysis for data collection. The findings suggest that from the 17th century onwards, the Islamic rule in Perak was largely influenced by the Sayyid descendants from Hadhramaut, Yemen. Furthermore, The Ninety-Nine Laws of Perak appear to be more representative of ancient Malay customary law, interspersed with elements of Islamic law in certain clauses.

KEYWORDS
Historical Development, Ninety-Nine Laws, Islamic law, Old Malay Society, Perak

A. Cortesa, (1944). The Suma Oriental of Tome Pires, an Account of the East, from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512 – 1515. Hakluyt Society, 2nd ser., vols. XXXIX and XL. London. II
A. Halim Nasir (1977). Sejarah Perak. Jabatan Muzium: Kuala Lumpur. cet. 1. h. 150.
A. Monir Yaacob. (1984). Adat A Source of Malaysian Law. Sari. 2(1), 65-79.
Abdul Kadir Haji Muhammad (1996). Sejarah Penulisan Hukum Islam di Malaysia. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdullah Ayub (1961). Chara Pemerentahan Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdullah Siddik. (1975). Pengantar Undang-undang Adat di Malaysia. Kuala Lumpur: penerbit Universiti Malaya.
Abu Bakar Abdullah (1986). Ke Arah Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Malaysia: Masalah dan Penyelesaiannya. Kuala Lumpur: Pustaka Damai.
Abū al-Wafā’ ‘Alī bin ‘Aqīl bin Muhammad Al-Baghdādi Al-Hanbalī (1999). Al- Wāḍih fi Uṣūl al-Fiqh. Beirut: Muasasah al-Risalah. Jil. 5.
Abu Yahya Zakariya al-Ansari (2008). Fath al-Wahab Bil Sharh Minhaj al-Talibin. Beirut: Dar al-Fikr. Juz. 2.
Ahmad Jelami Halimi (2002. Undang-Undang Laut Melaka: Undang-Undang Perahu dan Undang-undang Perahu dan Undang-undang belayar. Pusat Pengajian Umum: Universiti Utara Malaysia.
Ahmad Jelani Halimi & Ishak Saat (2010). Warisan Melayu Perak. Pengaruh Islam dalam Undang-Undang Melayu: Kes Undang-Undang 99 Perak. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Johor Darul Takzim.
Ahmad Jelani Halimi (2008). Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Ahmad Jelani Halimi, Ishat Saat. (2010). Warisan Melayu Perak. Batu Pahat: Penerbit UTHM
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1999). Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia
Andaya, Barbara Watson. (1979). Perak, The Abode of Grace: A Study of an Eighteenth-Century Malay State. Kuala Lumpur: Oxford University Press
Arkib Negara (2011). Umpama Sebuah Bahtera Kajian Naskhah Melayu Sejarah Kesultanan Negeri Perak. Arkib Negara. Kuala Lumpur
Arkib Negara (2011). Umpama Sebuah Bahtera Kajian Naskhah Melayu Sejarah Kesultanan Negeri Perak. Arkib Negara. Kuala Lumpur.
Azniza Ahmad Zaini & Mohamad Azmi Nias Ahmad (2015). Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak: Warisan Persuratan Melayu Negeri Perak. Prosiding Konferensi Akademik KONAKA di Al-Biruni, UiTM Pahang. November 2015.
Fawzi M. A. Basri. (1986). Chempaka Sari Sejarah Kesultanan Negeri Perak. Ipoh: Yayasan Perak.
Hairuddin Megat Latif (2009). Undang-Undang Islam dalam Perlembagaan Malaysia: Kewajarannya Berdasarkan Faktor Sejarah Perundangan Tanah Melayu. Journal of Ethics, Legal and Governance. Kolej Undang-undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Vol. 5.
J. Minattur (1964). “The Nature of Malay Customary Law”. Malay law Report, 2(6). Singapore.
Jelani Harun. (2003). Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan Perak: Menara Kebesaran Adab Hubungan Raja dengan Menteri. Jurnal Peradaban Melayu, 165-183.
M. B. Hooker. (1976). The Personal Law of Malaysia. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Mohamad Hazizie Sulkafle, Hafiz Zakariya. (2020). The Influence of Islam on the Statecraft of the Perak Sultanate: The Case of the Ninety-nine Laws of Perak. Asian Journal of Research in Education and Social Sciences. 2(3), 104-116.
Mohd Din bin Ali. (1963). “Malay Customary Law/Family”. Intisari, 34(2). Singapura: M.S.R.I.
Muhammad Asri (t.t). Sistem Pentadbiran Undang-Undang Islam di Negeri Perak Dahulu dan Sekarang. Jabatan Kehakiman Syariah Perak.
Rigby,J (1908). The Ninety-nine Laws of Perak. Dalam Papers on Malay Subjects R.J. Wilkinson.
W.G. Shellabear. (2016). Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Winstedt (1969).A History of Classical Malay Literature. Kuala Lumpur: Oxford Press. h. 170.