2023 8(1)

JUNE 2023

Aplikasi Maqasid Syariah dalam Ibadah Bersuci dan Solat Bagi Anggota Sniper, Angkatan Tentera Malaysia

The Application of Maqasid Shariah in Ritual Purity and Prayer for Snipers in The Malaysian Armed Forces

Mohd Sukri Haji Yahya
Postgraduate Student, Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Muhammad Nazir Alias, nazir@ukm.edu.my
Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Muhaidi Hj. Mustaffa Al-Hafiz
Postgraduate Student, Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Azlisham Abdul Aziz
Postgraduate Student, Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Mohamad Muntaha Hj Saleh
Postgraduate Student, Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Received: November 30, 2022 | Revised: March 18, 2023 | Accepted: May 12, 2023 | Published: June 15, 2023

2023, Vol. 8(1), pp. 12-18.  |  PDF

Anggota sniper yang merupakan penembak tepat untuk mencederakan atau membunuh musuh serta memusnahkan sesuatu sasaran. Maka sudah pasti mereka sentiasa berdepan dengan kesulitan melaksanakan ibadah harian khususnya solat. Tugasan mereka tidak mengizinkan mereka untuk melakukan pergerakan yang banyak dan jelas bagi mengelakkan kedudukan mereka diketahui oleh pihak musuh. Namun begitu, sebagai seorang Muslim, anggota sniper masih diwajibkan untuk melaksanakan ibadah seperti orang mukallaf yang lain. Justeru kajian ini dilakukan bagi tujuan menganalisis bentuk mashaqqah (kesulitan) anggota sniper serta kaedah pelaksanaan ibadah bersuci (ṭahārah) dan solat berasaskan rukhsah (keringanan) yang diberikan oleh syarak. Metode kajian ini adalah berbentuk kajian kualitatif yang menggunakan analisis tematik dengan menganalisis secara induktif nas-nas syarak dan huraian para sarjana berkaitan dengan kaedah mashaqqah dan maqasid syariah. Dapatan kajian menunjukkan terdapat cara khusus pelaksanaan ibadah berasaskan kepada rukhsah ketika menghadapi situasi sukar (mashaqqah) yang sesuai dilakukan oleh anggota sniper Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dalam bab bersuci dan juga solat.

KATA KUNCI
Ibadah, kesulitan, sniper, mashaqqah, rukhsah, maqasid syariah, bersuci, solat.

Snipers, who are precision marksmen tasked with injuring or killing enemies and destroying specific targets, inevitably face challenges in performing daily acts of worship, especially prayers. Their duty does not allow for excessive and conspicuous movements to avoid their location being discovered by the enemy. However, as Muslims, snipers are still obligated to perform acts of worship like any other mukallaf (individual accountable under Islamic law). This study was conducted to analyze the forms of hardship (mashaqqah) faced by snipers, and the methods of implementing rituals of purification (ṭahārah) and prayer based on rukhsah (exemptions) provided by sharia law. This study is qualitative in nature, utilizing thematic analysis to inductively examine sharia texts and scholars’ explanations related to methods of handling mashaqqah and maqasid syariah (objectives of sharia law). The findings indicate there are specific ways to perform acts of worship based on rukhsah during challenging situations (mashaqqah) that are suitable for snipers in the Malaysian Armed Forces (ATM) with regard to purification and prayer.

KEYWORDS
Worship, Hardship, Sniper, Mashaqqah, Rukhsah, Maqasid Syariah, Purification, Prayer

Al-Quran.

Abd. Halim K. 2014. Maqāsid al-sharīᶜah: li imtisal wa ikhrāji al-mukallaf an ittibāᶜi al-hawa. Jurnal Diktum, 12(2):131-136.

Abdul Syatar. 2012. Konsep mashaqqah perspektif hukum Islam (implementasi terhadap isu fikih kontemporer). Tesis Program Pascasarjana. UIN Alauddin Makassar.

Ahmad Faishol. 2017. Penerapan rafᶜu al-ḥaraj: studi analisis salat jamak fi al-hadar li al-hajah. Jurnal Tafaqquh, 5(1): 55-82.

ᶜAlī, Abū Al-Basal. 2003. Ar-Rukhas Fi al-Solāh. Amman: Dar Al-Nafāis.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. 2008. Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid al-Sharīʿah: Bayna al-Maqāṣid al-Kuliyyah Wa al-Nuṣūṣ al-Juz’iyyah. Cairo: Dār al-Shurūq.

Anisah Ghani. 2008. Pandangan madhhab fiqh dalam kes batal wuduk apabila bersentuh antara lelaki dan wanita bukan mahram semasa tawaf: satu analisis. Jurnal Syariah, 16(2): 89-98.

Azlisham Abdul Aziz. 2022. Pembangunan instrumen penilaian kerohanian ketenteraan Malaysia (INPERO). Tesis Doktor Falsafah. Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS),  Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

Burhanuddin Jalal. 2018. Dakwah Askari di Malaysia. Penerbit USIM. Universiti Sains Islam Malaysia.

Dliyaul Muflihin. 2018. Al-mashaqqah tajlib al-taysir–makna dan implikasinya dalam pengembangan ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1): 11-21.

Eja Armaz Hardi. 2018. Kaedah al-mashaqqah tajlibu at-taysir dalam Ekonomi Islam. Jurnal Nizham, 6(2): 100-110.  

Hsieh, Hsiu Fang & Shannon, Sarah E. 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15 (9): 1277–1288.

Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT). 2020. ATM Bersolat Pembina Kerukunan Berorganisasi.  Kuala Lumpur: Markas Angkatan Tentera Malaysia.

Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT). 2021. Sistem Pengurusan Strategik (SPS) Kor Agama Angkatan Tentera 2021 – 2025. Kuala Lumpur: Markas Angkatan Tentera Malaysia.

Mohamad Muntaha Hj Saleh. 2022. Hubungan program kerohanian terhadap sikap, prestasi kerja dan kepuasan kerja di kalangan anggota LLP ATM. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.

Muhaidi bin Hj. Mustaffa Al-Hafiz. 2022. Pengaruh penghayatan program pembudayaan al-Quran terhadap kekuatan spiritual anggota angkatan tentera malaysia. Tesis Doktor Falsafah Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor Bharu.

Muhammad Nazir Alias.  2021. Parameter penentuan hukum syarak berasaskan maqāṣid al  sharīᶜah dan aplikasinya dalam isu semasa. Tesis Doktor Falsafah,  Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Muhammad Ramzi Omar. 1999. Pelaksanaan rukhsah dalam ibadat: satu kajian dalam perkhidmatan ketenteraan. Tesis Sarjana Syariah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Tentera Darat. 2008. Doktrin KAGAT Semasa Perang. Kuala Lumpur: Tentera Darat Malaysia.

Tentera Darat. 2009. Pengurusan Ibadat Di Medan. Kuala Lumpur: Tentera Darat Malaysia.

Tentera Darat. 2022. Fiqh Askari: Panduan Ibadah Ketika Kritikal Tentera Darat. Kuala Lumpur: Sel Agama MK TD, Cawangan Perkhidmatan Percetakan, 91 Depot Pusat Kor Ordnans Diraja.

Yush Nawwir. 2020. Masyaqqah dan rukhshah bagi orang sakit. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 1(1): 9-19.

Zulkifli Mohamad Al-Bakri. 2013. Ibadat Ketika Operasi Tentera. Kuala Lumpur: Jabatan  Arah KAGAT ATM, Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF).