2023 8(1)

JUNE 2023

Etika Berpakaian dalam Iklan Menurut Perspektif Islam

Ethics of Dressing in Advertising from an Islamic Perspective

Nurul Najihah Mohamad Shokri, p118142@siswa.ukm.edu.my
Postgraduate Student, Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Norhoneydayatie Abdul Manap
Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Received: November 25, 2022 | Revised: January 09, 2023 | Accepted: April 03, 2023 | Published: June 15, 2023

2023, Vol. 8(1), pp. 29-35.  |  PDF

Iklan secara hakikatnya merupakan salah satu strategi pemasaran untuk mendekatkan pengguna dengan penjual. Iklan juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menarik minat pelanggan agar barang dan produk yang dihasilkan penjual dapat dijual kepada pengguna. Namun, terdapat iklan yang dipaparkan tidak menepati syariat Islam dalam konteks berpakaian. Justeru, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti etika dan peraturan berpakaian dalam industri pengiklanan di Malaysia sama ada selari dengan perundangan Islam atau sebaliknya. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif menerusi instrumen analisis kandungan dan ulasan literatur. Hasil kajian mendapati terdapat kelonggaran dalam kod etika dan peraturan pengiklanan berkaitan berpakaian dalam pengiklanan. Oleh yang demikian, kajian mencadangkan agar dibuat penambahbaikan terhadap kod etika dan peraturan sedia ada.

KATA KUNCI
Iklan, etika, berpakaian menutup aurat, peraturan garis panduan, industri pengiklanan.

In essence, advertising is a marketing strategy designed to bridge the gap between consumers and sellers. It serves as a means to attract customer interest, enabling the sellers to sell their goods and products to consumers. However, certain advertisements do not comply with Islamic principles in terms of dress code. As such, this study was conducted to determine whether the ethics and regulations of dress code in the advertising industry in Malaysia align with Islamic law or not. This study employed a qualitative approach, utilizing content analysis and literature review as instruments. The findings reveal a degree of leniency in the ethics code and advertising regulations regarding dress code. Therefore, the study suggests improvements be made to the existing ethics code and regulations.

KEYWORDS
Advertising, Ethics, Modest Dressing, Guideline Regulations, Advertising Industry

Al-Quran

Hadis

Ahmad Munawar Ismail & Mohd Nor Shahizan Ali. 2022. Mengenali Kuantatif & Kualitatif Dalam Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit FPI Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ansharullah. 2019. Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17 Nomor 1 Julai 2019.

Amelia Rahmaniah. 2009. Etika Bisnis Islami Dalam Periklanan. Millah Vol. IX, No. 1, Ogos 2009.

Asmawati Suhid, Mohd Faizal Bin Zain, Abdul Muhsin Bin Ahmad & Mohd Aderi Che   Noh. 2013. Tahap Pengetahuan Pelajar Tentang Konsep Menutup Aurat: Suatu Tinjauan Umum. The Online Journal of Islamic Education.

Errika Dwi Setya Watie. 2012. Periklanan Dalam Media Baru. The Messenger Volume IV, Nomor 1, Edisi Januari 2012.

Farahwahida Binti Mohd Yusof & Nur Afzan Binti Muhamad. 2010. Aurat Wanita Muslim Menurut Perspektif Islam: Penerimaan Dan Pengalaman Di Kalangan Masyarakat. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Garis Panduan Pengiklanan untuk Pengamal Perubatan Tradisional dan Komplementari. 2016. Bahagian Perubatan Traditional dan Komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia.

Jabatan Pelajaran swasta kementerian pelajaran Malaysia. 2005.

Jeremias Jena. 1997. Etika Dalam Iklan. Driyarkara volume 23 no.33 (1997): 1-11.

Kementerian Penerangan Malaysia. Kod Ethika Pengiklanan Kementerian Peneranngan. Perpustakaan Penyelidikan, Kementerian Penerangan Malaysia, Kuala Lumpur.

Kevin, Widayatmoko & Muhammad Adi Probadi. 2019. Pengaruh Fungsi dan Citra Merek Terhadap Loyaltis Pelanggan Gojek. Fakultas Ilmu Komunikasi Tarumanagara.

Maliki Mustaf & Zuraidah Muhidin. 2012. Perniagaan Islam: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Koperasi Kolej Poly-Tech Mara KL Bhd.

Mohd Helmi Abd Rahim. 2009. Pengiklanan Islami: Penjanaan Konsep dan Pelaksanaan. Jurnal Melayu (4) 2009: 59-72.

Muhammad Idris. 2021. Iklan: Definisi, Jenis dan Fungsinya. Kompas.com.

Mustafa Dib Al-Bugha. 2015. Mukhtasar Sunan Abu Daud.

Suryadi Bin Marzuki. 2014. Aurat Wanita Muslimah: Hukum Dan Batasan Berdasarkan Pandangan Empat Mazhab. Sarjana Sastera (Pengajian Islam) Universiti Utara Malaysia.

Suwandi. 2018. Penstrukturan Semula Konsep Perniagaan Islam Masa Kini Kajian Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah. 2016. Konsep Perniagaan Islam Kajian Al-Quran Dan Al-Sunnah. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Vol3 Bil 2.

Teuku Meldi Kesuma. 2016. Prinsip dan Kriteria Periklanan dari Perspektif Islam. Department of Management Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.