2023 8(1)

JUNE 2023

Keperluan Pembinaan Panduan Pemilihan Calon Pilihan Raya Untuk Belia

The Need for Establishing Guidelines for Young Voters in the Selection of Electoral Candidates

Farrah Nuur Fatheaah Zullaile, p113127@siswa.ukm.edu.my
Postgraduate Student, Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Zuliza Mohd Kusrin
Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Anwar Fakhri Omar
Research Center for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Received: March 03, 2023 | Revised: May 16, 2023 | Accepted: May 24, 2023 | Published: June 15, 2023

2023, Vol. 8(1), pp. 42-50.  |  PDF

Golongan pengundi muda berusia 18 tahun menimbulkan polemik dalam pilihan raya arena semasa. Kertas ini menganalisis keperluan panduan pemilihan calon pilihan raya untuk golongan belia dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kepustakaan. Kajian ini mengkaji ciri-ciri pemilihan pemimpin menurut Islam dan sumber rujukan politik belia dalam pemilihan pemimpin. Sumber maklumat politik belia terdiri daripada media sosial dan berita media. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ciri-ciri pemilihan pemimpin menurut Islam adalah berdasarkan keperibadian, ketokohan, dan kredibiliti susuk pemimpin dalam konteks semasa. Selain itu, kajian ini juga mendapati keperluan untuk membina panduan pemilihan calon pilihan raya yang menekankan kematangan belia dalam berpolitik. Konteks politik di Malaysia tidak menyediakan panduan khusus bagi belia dalam memilih calon pilihan raya, hanya pendedahan yang terhadap sistem pilihan raya tanpa penjelasan yang menyeluruh mengenai pemilihan pemimpin. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan situasi semasa, pembaharuan praktikal dalam memilih pemimpin mengikut sistem politik moden (demokrasi) di Malaysia adalah isu penting untuk diketengahkan demi masa depan negara. 

KATA KUNCI
Belia, Pemimpin, Politik, Islam, Pilihan Raya.

The inclusion of 18-year-old voters in the contemporary electoral landscape has generated significant debate. This paper undertakes a qualitative analysis of the need for guidelines in selecting electoral candidates for young voters, based on a literature review. It scrutinizes the traits considered in Islamic teachings for selecting leaders and the political reference sources that youths rely on in their decision-making process. These sources typically encompass social media and news media. The study’s findings suggest that according to Islamic principles, the selection of leaders hinges on personality traits, leadership skills, and leaders’ credibility in the current context. Furthermore, the study recognizes the need to establish guidelines for selecting electoral candidates, emphasizing the maturity of youths’ political engagement. However, in the Malaysian political landscape, there are no explicit guidelines to aid the youth in selecting electoral candidates. Instead, young voters are introduced to the electoral system without comprehensive instructions on how to choose leaders. Given the evolving times and current conditions, practical reforms in leader selection within Malaysia’s modern political system (democracy) are critical issues that warrant attention for the nation’s future.

KEYWORDS
Youth, Leaders, Politics, Islam, Elections

Abu Dawud. 1935. Muhyi al-Din Abd al-Majid. Sunan Abi Dawud. Kitab Al-Jihad. Cairo Publication: Kaherah.

Ali Salman, Mohammad Agus Yusoff, Mohd Azul Mohamad Salleh & Mohd Yusof Hj Abdullah. 2018. Penggunaaan Media Sosial Untuk Sokongan Politik di Malaysia. Journal of Nusantara Studies 3(1): 51–63.

Aminaton Hajariah Husnu & Russli Kamarudin. 2021. Islamic Political Development and New Media: A case Review in Malaysia from 2002 to 2012. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 11(3). doi:10.6007/ijarbss/v11-i3/9278

Anon. 2019, July 25. Dewan Negara Luluskan Pindaan Perlembagaan Turunkan Umur Mengundi Kepada 18 Tahun. Berita Harian. Kuala Lumpur.

Anon. 2021, May 7. Tinjauan Dapati Sebahagian Besar Belia Tidak Peduli Politik, Ahli Politik. Malaysia Now.

Arvin Tajari, Nazri Muslim, Kennimrod Sariburaja James Pasaribu & Muhammad Ammar Hisyam Mohd Anuar. 2022. Dinamika Perubahan Budaya dan Pembangunan Politik di Malaysia: Satu Analysis Kritikal. Jurnal Dunia Pengurusan 4(2): 1–15. doi:10.55057/jdpg.2022.4.2.1

Aulia Naufal, Syed Mohammad Cheadar Syed Abdurrahman al-Yahya & Robiatul Adawiyah Mohd@Amat. 2019. Memiih Pemimpin Berpandukan al-Quran: Kajian Terhadap Terhadap Pilihan Raya Gabenor di Jakarta Tahun 2017. (October): 8–9.

Azahar Kasim & Hasniza Kamarul Zaman. 2021. Social Media Analysis on Malay Political Parties in Malaysia: Study on the Issues and Comments Facebook. International Journal of Law, Government and Communication 6(26): 127–137. doi:10.35631/ijlgc.626011

Hairol Anuar Hj Mak Din & Zakaria Stapa. 2012. Pemilihan Kepimpinan Politik Melalui Pendekatan Nilai-Nilai Islami. Jurnal Pengajian Islam VI(December): 58–70. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Hairol-Makdin/publication/311843787_PEMILIHAN_KEPIMPINAN_POLITIK_MELALUI_PENDEKATAN_NILAI-NILAI_ISLAMI/links/585cd92e08aebf17d3883f45/PEMILIHAN-KEPIMPINAN-POLITIK-MELALUI-PENDEKATAN-NILAI-NILAI-ISLAMI.pdf

Halim Mokhtar, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Mustafa Kamal Amat Misra, Zulkefli Aini, Abdul Haiy Mahmod & Muhammad Fakhrur Razi Shahabudin. 2022. Kompenen Kepimpinan Dimensi al-Qalb dari Perspektif Kepimpinan Islam: Satu Analisis Kajian Lepas. Jurnal Pengajian Islam 15(2): 113–124.

Indra Fauzan & Nidzam Sulaiman. 2019a. Transisi Kepimpinan Dalam Islam: Analisis Terhadap Cara Pemilihan Khulafa’ Al-Rasyidin. Jurnal Hadhari 11(2): 245–265.

Indra Fauzan & Nidzam Sulaiman. 2019b. Transisi Kepimpinan dalam Islam: Analisis Terhadap Cara Pemilihan Khulafa’ al-Rasyidin. Jurnal Hadhari 11(2) (2019) 11(2): 245–265.

Junaidi Awang Besar. 2016. Perkaitan Sumber Maklumat Dengan Sokongan Kepada Parti Politik. Geografia Online Malaysian Journal of Society and Space 32(1): 23–49.

Junaidi Awang Besar. 2018. Kriteria pemimpin dan pola sokongan kepada parti politik di Dewan Undangan Negeri N56 Apas, Sabah. Malaysian Journal of Society and Space 14(3): 128–140. doi:10.17576/geo-2018-1403-10

Junaidi Awang Besar. 2021. Sentimen Kepartian dan Personaliti Pemimpin pada Pilihan Raya Umum 2018: Kajian di kawasan DUN Chempaka, Kelantan. Akademika 91(1): 81–96.

Junaidi Awang Besar, Abdul Muein Abadi & Ahmad Afif Zulkipli. 2018. Gelombang  Rakyat dalam Pilihan Raya Umum (PRU) Ke-14, 2018 di Malaysia. Jayakarta, Nusa  Tenggara Barat, Indonesia.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Yahaya Ibrahim, Khaidzir Hj Ismail, Abdul Halim Sidek & Noor Aziah Hj Mohd Awal. (n.d.). Persepsi Belia Terhadap Isu Politik dan Dasar Kerajaan Malaysia. Malaysia Journal of Youth Studies.

Lee Kuok Tiung, Rizal Zamani Idris & Rafiq Idris. 2018. Propaganda dan Disinformasi:Politik Persepsi Dalam Pilihan Raya Umum ke-14 (PRU-14) Malaysia. Jurnal Kinabalu 14(April): 171–198. Retrieved from https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/ejk/article/view/1648

Mohd Fuad Mat Jali & Junaidi Awang Besar. 2012. Pendapat dan Keperluan Generasi Muda Di Kawasan Parlimen Muar, Johor. e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities 7(1): 50–63.

Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali & Novel Lyndon. 2012. Akses kepada internet dan kesannya terhadap partisipasi politik penduduk di Negeri Johor. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space 8(6): 76–89.

Mohd Nizar Sudin, Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar & Marlisa Abdul Rahim. 2017. TN50 Generasi Muda: Suara Kepimpinan Masa Hadapan. The International Seminar O N Islam, Culture and Heritage: Socio-Political and Economic Issues (ISICH) Universiti Utara Malaysia.

Muhammad Nadzri Mohamed Noor & Ghazali Mayudin. 2008. Hegemoni dan Kontra Hegemoni Fahami Perubahan Pilihan Raya Umum ke-12. JEBAT 35: 33–48.

Muhammad Nurarif bin Idris. 2019. Pendidikan Politik di Sekolah . Kajian Kes Sekolah Menengah Negeri Selangor. thesis (November): 169. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/344397504_Pendidikan_Politik_di_Sekolah_Kajian_Kes_Sekolah_Menengah_Negeri_Selangor

Muhammad Saifulbakri Yusoof. 2022, October 27. Belum Terlewat Tingkat Kesedaran Generasi Muda Keluar Mengundi. Berita Harian.

Mujibu Abd Muis, Zaliha Hj Hussin & badrul Azmier Mohamaed@ Bakar. 2010. Perubahan Generasi dan Perkembangan Demokrasi di Malaysia Pasca Pilihan Raya Umum ke-12. Proceedings Seminar on Nasional Resilience (SNAR 2010), Political Managements and Policies in Malaysia, (Bayview Hotel Langkawi. Institute of Tun Dr Mahathir Mohamad’s Thoughts, Universiti Utara Malaysia, Sintok. .

Nina Muslim. 2022, October 12. Pengundi Muda Masih ‘Samar’ Buat Pilihan, Tapi Berpotensi Jadi Penentu. Selangor Kini.

Nor Azlina Endut, Rohaini Amin & Rosfazila Abd. Rahman. 2020. Kematangan Politik dalam Kalangan Belia di Malaysia. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan ke-5- Dalam Talian, hlm. Vol. 5, 798–805.

Nor Najihah Zafari & Junaidi Awang Besar. 2023. Persepsi Pengundi Terhadap Isu Politik Di Kawasan DUN Muadzam Shah, Rompin, Pahang. Jurnal Wacana Sarjana 7(2): 1–14.

Norhayati Mohd Salleh. 2008. Pilihan Raya Umum k3-12 (PRU-12) “Tsunami” Politik Melayu. JEBAT 35: 49–64.

Nur Ellyanis Mohd Basori & Junaidi Awang Besar. 2020. Politik Belia dan Pilihan Raya Umum ke-14 di Malaysia. Juornal of Social Sciences and Humanities 17(7): 1823–884.

Nur Hasliza Mohd Salleh. 2023, February 17. Lepas PRU 15, Apa Cerita Politik Muda? Malaysia Now.

Nursyahida Zulkifli, Siti Khadijah Omar, Nor Farizah Johari, Muhammad Syafiq Hassan & Mohamad Rahimi Mohamad Rosman. 2021. Pengaruh Media Baru dan Penglibatan Politik Belia. Advances in Humanities and Contemporary Studies Vol. 2(2): 63–77. Retrieved from file:///C:/Users/Acer/Downloads/5006-ArticleText-30394-1-10-20220103.pdf

Nurul Hazirah Kamaruddin. 2022, January 30. Undi18 Tuntut Kesesuaian Ekosistem Politik, Aspirasi Generasi Muda. Berita Harian.

Nurul Naemah Hamedan, Syed Agil Shekh Alsagoff & Akmar Hayati Ahmad Ghazali. 2019. Media, Isu dan Tingkah Laku Pengundi dalam Pilihan Raya Umum ke-14: Satu Kajian Awal. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication 35(2): 293–312. doi:10.17576/JKMJC-2019-3502-18

Nurul Naemah Hamedan, Syed Agil Shekh Alsagoff & Akmar Hayatii Ahmad Ghazali. 2019. Media, Isu dan Tingkah Laku Pengundi dalam Pilihan Raya Umum ke-14: Satu Kajian Awal. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication 35(2): 293–312. doi:10.17576/jkmjc-2019-3502-18

Raja Hisyam Raja Zaid. 2022, May 25. 41 peratus Golongan Belia Belum Bersedia Tentukan Parti Mana Untuk Diundi Pada PRU15 – Kaji Selidik. Astro Awani.

Saadiah Ismail. 2021, December 1. Pendaftaran Pengundi 18 Tahun Berkuat Kuasa 15 Disember. Berita Harian.

Seksyen Penyata Rasmi Parlimen Malaysia Penyata Rasmi Parlimen Dewan Rakyat (2019).

Shamrahayu Aziz. 2012, June 5. Pengundi Muda Perlu Matang dalam Memilih Pemimpin. Berita Harian.

Siti Khatijah Yasin, Fadzli Adam, Mohd Ridhuan Tee Abdullah, Nik Fadhilah Nik Him, Siti Rokiah Ab. Rahman & Nurhazilah Mamat. 2022. Kepimpinan Islam Mendepani Masyarakat Majmuk di Malaysia. QALAM International Journal of Islamic and Humanities Research 2(2): 14–20.

Siti Noranizahhafizah Boyman. 2019. Kecenderungan Politik dalam Kalangan Belia Wanita di Perak. Journal of Social Sciences and Humanities 16(7): 1–5.

Sulastry Yuni Ahmad & Nidzam Sulaiman. 2008. Kedudukan Barisan Nasional Dalam Pilihan Raya Malaysia: Berakhirnya Era Hegemoni. Seminar Politik Malaysia, hlm. 164–176.

Suresh Kumar N Vellymalay & Sivarajan Porniah. (n.d.). Tsunami India dalam Pilihan Raya Umum ke-14 Peralihan Sokongan daripada Politik Etnik kepada politik Multietnik. JEBAT Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies2018 45(2): 206–231.

Sutisna. 2014. Urgensi Kepala Negara dan Pengangkatannya Dalam Islam. Jurnal Sosial Humaniora 5(2): 43–49.

Suzalina Halid. 2022, November 15. PRU15: Pengundi Atas Pagar Didominasi Orang Muda Jadi Penentu Mandat .

Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah. 1995. Siyasah Syar’iyah: Etika Politik Islam. (Rofi’ Munawwar, Ed.). Surabaya: Risalah Gusti.

UOW Malaysia KDU. 2022, January 31. UNDI18: Peranan dan Tanggungjawab Generasi Muda. MalaysiaKini.

Yazid Saleh, Siti Noranizahhafizah Boyman, Hanifah Mahat, Mohamadisa Hashim, Nasir Nayan, Saiyidatina Balkhis & Samsudin Suhaili. 2020. Pola sokongan pengundi muda sebelum Pilihan Raya Umum ke 14 di Malaysia. Malaysian Journal of Society and Space 16(1). doi:10.17576/geo-2020-1601-07

Yuni Masrifatin. 2018. Prophetic Leadership Khulafaur Rosyidin. Journal of Education and Technology 2(1): 30–42.

Zahar Din. 2022, April 7. Masa Depan Negara di Tangan Pengundi Muda. Utusan Malaysia.

Zaili binti Ibrahim, Manisah binti Abdul Hamid & Fauzimah binti Wahab. (n.d.). Kekurangan Peratusan Pelajar Keluar Mengundi Semasa Pilihanraya Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP), Persepsi Terhadap Peranan dan Tanggungjawab serta Hak Mengundi: Satu Kajian Kes di Kolej Komuniti Teluk Intan.

Zawiyah Mohd Zain. 2021. Budaya politik masyarakat Melayu: Satu analisis. Malaysian Journal of Society and Space 17(1): 297–311. doi:10.17576/geo-2021-1701-22

Zulkifli Mohd Yusoff & Abdul Hafiz Abdullah. 2013. Pemimpin Menurut Pandangan HAMKA: Satu Tinjauan Dalam Tafsir Al-Azhar. Jurnal Al-Tamaddun 8(1): 17–38.