2023 8(1)

JUNE 2023

Sejarah Pentadbiran Undang-Undang Zakat di Negeri Kedah 1955 – 1982: Analisis Penggubalan Undang-Undang Bertulis

The History of Zakat Law Administration in Kedah 1955 – 1982: An Analysis of Written Law Legislation

Mohd Shuzaini Soib , mnaufaltarmizi@gmail.com
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Jasni Sulong
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
Received: May 10, 2023 | Revised: June 05, 2023 | Accepted: June 06, 2023 | Published: June 15, 2023

2023, Vol. 8(1), pp. 69-78.  |  PDF

Negeri Kedah merupakan antara negeri yang terawal memiliki undang-undang zakat sendiri. Undang-undang pentadbiran zakat ini telah lama wujud iaitu sejak sebelum merdeka lagi, kemudian diangkat menjadi Enakmen Zakat Kedah 1955. Enakmen ini telah diguna pakai selama tempoh 60 tahun sehinggalah Enakmen Zakat Negeri Kedah 2015 digubal menggantikan Enakmen Zakat 1955. Sepanjang tempoh tersebut pelbagai perubahan dan perkembangan berlaku dalam sejarah penggubalan undang- undang ini. Ini bersesuaian dengan hehendak semasa masyarakat yang dinamik. Terdapat banyak pindaan berlaku ke atas peruntukan asal bagi tujuan melicin dan memudahkan pentadbiran zakat di negeri Kedah. Turut digubal undang-undang kecil seperti Peraturan-Peraturan Zakat 1962 dan juga Peraturan-Peraturan Zakat 1982 bagi mengisi kelompangan peruntukan. Kewujudan peraturan-peraturan ini adalah untuk menambahbaik pentadbiran undang-undang zakat yang sesuai dengan keadaan semasa. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti undang-undang bertulis berkaitan zakat yang wujud di negeri Kedah. Kajian juga bertujuan melihat pindaan-pindaan yang dilakukan ke atas undang-undang zakat bermula dari tahun 1955 sehingga 1982. Penemuan kajian menunjukkan banyak penambahbaikan berlaku dalam tempoh 60 tahun pengurusan undnag-undang pentadbiran zakat di Negeri Kedah. Artikel ini bersifat kualitatif dengan menggunakan kajian sejarah (historical approach) iaitu kajian bagi mengenalpasti asal usul sesebuah institusi diwujudkan atau melihat bagaimana sesuatu peruntukan atau sesuatu undang-undang itu digubal. Kajian mendapati terdapat kelompangan dari beberapa sudut. Justeru, di akhir artikel ini, beberapa cadangan penambahbaikan antaranya dalam aspek penguatkuasaan undang- undang ke atas pesalah-pesalah zakat. Selain itu penulis turut mencadangkan supaya.

KATA KUNCI
Sejarah; pentadbiran undang-undang; zakat; Kedah; undang-undang bertulis

Kedah is one of the earliest states to have its own zakat law. This law, governing the administration of zakat, has been in existence since before independence and was later established as the Kedah Zakat Enactment 1955. This enactment was in effect for 60 years until the Kedah State Zakat Enactment 2015 replaced the 1955 Zakat Enactment. Throughout this period, there were numerous changes and developments in the drafting of this law, reflecting the evolving needs of a dynamic society. Multiple amendments were made to the original provisions to streamline and facilitate the administration of zakat in Kedah. Sub-laws such as the Zakat Regulations 1962 and Zakat Regulations 1982 were also drafted to fill in legislative gaps. The creation of these regulations aimed to improve the administration of zakat law in line with current conditions. This study aims to identify written laws related to zakat existing in Kedah and to review amendments made to the zakat law from 1955 to 1982. The findings indicate several improvements during the 60-year period of zakat law administration in Kedah. This qualitative article employs a historical approach to understand the origins of an institution and to explore how specific provisions or laws were formulated. The study finds gaps from several angles. Consequently, this article proposes several improvements, particularly in the enforcement of laws against zakat offenders. Additionally, the authors suggest that types of assets subject to zakat, such as business, manufacturing, agriculture, and others, should be clearly specified in the zakat law.

KEYWORDS
History; law administration; zakat; Kedah; written law.

`Aisyah Kamaruddin. (2017). Undang-Undang Kedah Versi Ku Din Ku Meh (1893). Satu Pengenalan Awal Dalam Konteks Pensejarahan Kedah Abad ke-19. Persidangan Nasional Sejarah Dan Sejarawan Malaysia 2017 Memperkasa Sejarah Nasional Dalam Melestarikan Pembangunan Negara. Universiti Sains Malaysia, h. 75-93.

Abdul Rahman Hj.Abdullah. (2006). Islam Dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisional. Selangor: Pustaka Haji Abdul Majid.

Ahmad Jelani Halimi. (1998). “Kemasukan Islam Ke Kedah”, dalam Dokumentasi Konvensyen Sejarah Negeri Kedah Darul Aman 11. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Allauwiyah Bt. Jusoh. (2006). Analisis Teks Undang-Undang Kedah Berasaskan Perspektif Hukum Islam. Disertasi Sarjana, Akaderni Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Anuar Ali. (2012) Undang-Undang Pentadbiran Zakat Di Aceh dan Negeri Kedah: Satu Kajian Perbandingan. Tesis PhD di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang.

Anwarul Yaqin. (2007). Legal Research and Writing. Kelana Jaya: Lexis Nexis. Azman Ab Rahman, Amzan Satiman, Muhamad Firdaus Ab Rahman dan Hussein

`Azeemi Abdullah Thaidi (2018) Amalan Pengurusan Zakat Di Masjid Di Negeri Kedah: Satu Tinjauan Awal. 4th Muzakarah Fiqh&International Fiqh Conference (MFIFC 2028) Kuala Lumpur.

David Silverman. (2010). Doing Qualitative Research. London: Sage Publication Ltd.Jasni Sulong dan Anwar Mohd Ali. (2012). Kajian Perbandingan dalam Pentadbiran UndangUndang Kutipan Zakat di Provinsi Aceh dan Negeri Kedah, Kajian Malaysia. 30(1), 107–138.

John W. Creswell. (2007). Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions. London: Sage.

Mahyuddin Hj Ahmad. (2001). Konsep dan Amalan Pentadbiran Zakat di Negeri Kedah: Kajian Mengikut Enakmen Kedah 1955. Tesis PhD di Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki, Jasni Sulong, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani. (2020). Cabaran Amil Lembaga Zakat Negeri Kedah dalam Revolusi Perindustrian 4.0. Journal of Contemporary Islamic Law, 5(1), 1-8.

Mohd Supian Sabtu. (2002). Tamadun Awal Lembah Bujang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Azam Hussain & Zuryati Mohamed Yusoff. (2005). Undang-Undang Zakat di Negeri Kedah: Satu Tinjauan. Ulum Islamiyyah: Journal of Islamic Sciences. Universiti Sains Islam Malaysia, h. 63-85

Muhammad Hafiz bin Badarulzaman, Alias Azhar dan Che Thalbi Md Ismail. (2017). Kerangka Perundangan Pentadbiran Zakat di Negeri Kedah: Satu Analisis Perbandingan. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship. 3(6), h.1-9.

Muhammad Hafiz bin Badarulzaman dan Siti Nabilah Sulaiman (2019) Analisis Perbandingan Kesalahan dan Hukuman Berkaitan Dengan Zakat Dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-Negeri Di Malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 31(1), 86-104.

Salwani binti Abdul Rahman. (2005). Jabatan Mufti Negeri Kedah Darul Aman: Peranan Dan Sumbangan .alam Perkembangan Islam di Kedah. Disertasi Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sanep Ahmad, Hairunnizam Wahid & Adnan Mohamad. (2006). Penswastaan Institusi Zakat dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia. International Journal of Management Studies. 13(2), 175-196.

Zakaria Othman, Mohd Faisal Mustaffa dan Hafizah Zainal. (2019). 350 Tahun Sejarah Perundangan Zakat Di Negeri Kedah 1667M-2017M. Kedah: Lembaga Zakat Negeri Kedah.