2023 8(2)

DECEMBER 2023

Kepentingan Amalan Beragama Bagi Warga Emas dan Perlaksanaannya di Pusat Jagaan Terpilih di Malaysia

The Importance of Religious Practice for the Elderly and Its Implementation in Selected Care Centers in Malaysia

Zainursyamimi Zakaria, p98313@siswa.ukm.edu.my
Postgraduate Student,
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Zuliza Mohd Kusrin
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Received: April 07, 2023 | Revised: June 18, 2023 | Accepted: July 24, 2023 | Published: December 15, 2023

2023, Vol. 8(2), pp. 1-9.  |  PDF

Hak dalam mengamalkan ajaran agama merupakan hak setiap individu seperti yang termaktub dalam Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Dalam konteks hak amalan beragama untuk warga emas, ia dapat diperolehi melalui program penghayatan ibadah. Program penghayatan ibadah untuk warga emas ini dapat dipenuhi melalui pusat jagaan warga emas. Perlaksanaan program ini difokuskan terhadap pusat jagaan warga emas memandangkan pusat jagaan merupakan suatu badan yang bertanggungjawab terhadap penjagaan fizikal dan spiritual warga emas. Oleh itu, kajian ini menganalisis konsep warga emas, hak penghayatan agama dan beribadah oleh warga emas serta keperluan dan hikmah hak beragama melalui penghayatan ibadah. Kajian juga membincangkan program penghayatan ibadah untuk warga emas yang dilaksanakan oleh beberapa pusat jagaan yang menawarkan program penghayatan ibadah bagi memenuhi hak warga emas dari aspek amalan beragama. Reka bentuk kajian adalah secara analisis kandungan. Data terkumpul dianalisis secara deskriptif dan tematik. Hasil kajian mendapati bahawa program penghayatan ibadah amat diperlukan warga emas dalam memenuhi hak amalan beragama warga emas seperti bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, mendapat ketenangan serta istiqamah dalam beribadah. Bentuk-bentuk penghayatan agama yang wujud di pusat jagaan warga emas adalah seperti simulasi ibadah haji dan umrah, tafsir pengajian al-Qur’an dan tahsin ibadah.

KATA KUNCI
Warga emas, hak beragama, penghayatan ibadah, pusat jagaan

The right to practice religious teachings is a fundamental individual right as enshrined in Article 11 of the Federal Constitution. In the context of the elderly, this right can be realized through religious devotion programs. Such programs for the elderly are facilitated through elderly care centers, given that these centers are responsible for both the physical and spiritual care of the aged population. Therefore, this study analyzes the concept of the elderly, their rights to religious devotion and worship, as well as the necessity and wisdom of religious rights through devotional practices. The study also discusses the religious devotion programs for the elderly implemented by various care centers, which offer these programs to fulfill the elderly’s rights in terms of religious practice. The study is designed as a content analysis, with collected data analyzed descriptively and thematically. The findings suggest that religious devotion programs are essential for the elderly to fulfill their rights to religious practices, such as expressing gratitude and drawing closer to Allah SWT, achieving tranquility, and steadfastness in worship. Forms of religious devotion existing in elderly care centers include simulated Hajj and Umrah rituals, interpretation of Al-Quran studies, and enhancement of worship practices.

KEYWORDS
Elderly, rights to practice, program of religious, elderly care

Abdullah B. Muhammad. (2004). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 & 6. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.

Abdul Kallang. (2018). Konteks Ibadah Menurut Al-Quran. Indonesia: Institut Agama Islam Negeri Bone.

Ahmad Murshidi M., Mohd Nazri M. Z., & Zainuddin C. S. (2021). Peranan Madrasah Muhammadiah dan Madrasah Rahmaniah Dalam Pengajian Turath di Kelantan. Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia.

Ahmad Ridwan Osman & Zaharah Hussin & Abdul Muhsin Sulaiman. (2019). Kerangka Konseptual Penghayatan Ibadah Maliyah Mahasiswa Islam. Kuala Lumpur: UM.

Arasy bin Masut @ Masod & Mashitah Abdul Mutalib. (2019). Menerajui Usia Emas Yang Berkualiti: Kajian Kes Di Pondok Warga Emas Madrasah Ibnu Mas’ud, Segamat. Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia.

Azura Tamat., & Suresh Kumar. (2019). Warga Emas Dan Pilihan Penempatan Di Pusat Jagaan Harian. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Baharin Mesir, Aminatuzuhariah M. A., Mohd Farhan N., & Norsamsiah M. (2008). Kajian Perlaksanaan Program-Program Kerohanian Untuk Mahasiswa di Universiti Teknologi Malaysia. Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan, Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008.

Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar (2022). Fiqih Niat. Kota Depok: Gema Insani Press.

Elmi B., & Zainab I. (2013). Hubungan Kecerdasan Rohaniah Warga Tua Dengan Amalan Agama di Rumah Kebajikan. Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam.

Farhah H. N., & Denise K. C. L. (2017). Kualiti Hidup dan Aktiviti Fizikal Warga Emas. Bangi: UKM.

Haerullah., & Elihami. (2020). Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal Dan Non Formal. Indonesia: Universiti Muhammadiyah Enrekang.

Hermansyah Adnan & Tarmizi Gadeng. 2022. Jangan Gelisah (Sebuah Solusi Mencari Ketenangan Hidup). Indonesia: YPCM.

Iftitah Jafar. 2020. Ibadah Haji Dalam Al-Qur’an (Sekelumit Hikmah di Balik Pelaksanaan Ibadah Haji). Indonesia: UIN Alauddin.

Kamarul Hazani Y. (2018). Pelaksanaan Program Amali Solat Dalam Perkara Asas Fardu Ain (PAFA): Kajian Di Sekolah Menengah Daerah Hulu Langat. Kuala Lumpur: UM.

Khadijah Alavi., Noraini C. S., & Ponnusamy Subramaniam. (2019). Hubungan Antara Kebimbangan Dan Kemurungan Dengan Kualiti Hidup Warga Emas Demensia: Keperluan Terapi Kenangan Berkelompok Di Institusi Penjagaan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Khairul Azhar I. (2015). Menghadapi Proses Penuaan menurut Maqasid al Syariah. Putrajaya: Utusan Malaysia.

Matt Bradshaw, & Blake Victor Kent. (2018). Prayer, Attachment to God, and Changes in Psychological Well-Being in Later Life. USA: Baylor University.

Meilani D. S. (2019). Masalah Warga Tua Dan Pemerkasaan Keluarga Dalam Penjagaan Warga Tua Di Kelurahan Cibaduyut Kidul Bandung, Indonesia. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Mohamad Zaid M. Z., & Nurfahiratul & S. Rohaya. (2018). Kepentingan Amalan Religiositi Dalam Pembangunan Profesional. Sarawak: UITM.

Mohammad Haziq M. I., & Abdul Hafiz A. (2020). Pendidikan Pondok Sebagai Sebuah Institusi Pengajian Tafsir Al-Quran Di Negeri Johor. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nasir M., Siti Norlina M., & Siti Aisyah P. (2013). Iman, Islam dan Ihsan: Kaitannya Dengan Kesihatan Jiwa. Johor: UTM.

Mohd Nasir M., Wan Ismail W. D. (2013). Peranan Ibadah Terhadap Kesihatan Jiwa. Johor: UTM.

Muhammad Basir. (2022). Pusat Jagaan Berkualiti, Warga Emas Berhak Hidup Bahagia Di Usia Tua. Selangor: Akhbar Selangor Kini.

Muhammad Haniff H. (2019). Islam dan Penuaan (Bahagian 2): Perancangan dan Pengurusan. Singapura: Universiti Teknologi Nanyang.

Noor Azura Z., Azri B., Jamalia A & Wan Naimah. (2012). Hubungan Pergerakan Dalam Solat Dengan Terapi Kesihatan Fizikal. Perlis: UITM.

Nor Afiza M. F. (2018). Kerja Kumpulan Dalam Meningkatkan Kefungsian Psikososial Warga Emas di Institusi: Suatu Penerokaan Awal. Johor: INSAN E-Proceeding.

Nor Raudah S. (2015). Psikologi dan Penerimaan Warga Emas di Kompleks Warga Emas al-Jenderami. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Nor Raudah Siren. (2015). Psikologi dan Penerimaan Warga Emas di Kompleks Warga Emas al-Jenderami. Kuala Lumpur: Universiti Malaysia.

Nur Syakiran I., Norehan A., Kalthum H., Shamzaeffa S., Ummu Atiyah A. Z., Rohana Y., & Nurzalyna M. Z. (2017). Kesejahteraan hidup warga emas: perancangan berasaskan gender. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nur Zulfah M. A. S., Nor ‘Adha A. H., Mohd Farok M. N., Sharifah Hana A. R., & Mashitah Nabees K. (2022). Isu Global Penuaan Populasi Penduduk Dunia: Persediaan Malaysia Menuju Negara Tua. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan ke-7.

Nurul Farahana Azman & Firuz-akhtar Lubis. (2021). Peranan Akidah Dan Penghayatan Ibadah Dalam Catatan Kembara ‘Pelukis Jalanan’ dan ‘Arkitek Jalanan’ Karya Teme Abdullah Berdasarkan Konsep Pembangunan Insan. Bangi: UKM.

Nurul Hidayawatie M., Noor Shakirah M. A., & Salasiah Hanin H. (2021). Impak Amalan Kerohanian Bagi Mengatasi Kesunyian Di Pusat Jagaan Warga Emas. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

P. Udhayakumar, & P. Ilango. (2012). Spirituality, Stress and Wellbeing among the Elderly Practising Spirituality. India: Universiti Bharathidasan.

Rina M. H. (2020). Takrif Usia Warga Emas Masih Kekal 60 Tahun. Putrajaya: Utusan Malaysia.

Sahlawati A. B., Mariam A. M., Ahmad Zabidi A. R., & Safinah I. (2016). Faktor Pemilihan Pondok Oleh Warga Emas: Kajian Di Pondok Yayasan Al-Jenderami, Selangor dan Pondok Madrasah Ar-Rahmaniah Ad-Diniah Lubuk Tapah, Kelantan. Jurnal Pengajian Islam. Bil 9 Isu Ii 2016.

Siti Marziah Z., Khadijah Alavi., & Nasrudin S. (2013). “Risiko Kesunyian dalam Kalangan Warga Tua di Rumah Seri Kenangan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Surina N. (2006). Keprihatinan yang luntur terhadap warga emas. Perlis: Universiti Teknologi Mara. Jurnal Intelek, 4 (1).

Syarifah Md. Y. (2018). Usahawan Wanita Muslim Berjaya: Amalan Gaya Hidup Islam. Kedah: UUM.

Walijah Ahmad Jamburi. (2010). Penghayatan Ibadah Dalam Kalangan Pelajar Islam: Kajian Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Petaling Jaya, Selangor. Kedah: UUM.

Zainab Ismail, Wan Ibrahim, & Nor Salimah. (2010). Dimensi Penghayatan Agama Mengikut Pendapat Tokoh Agama Semasa. Kedah: UUM.

Zulkiple A. G., & Nor Salimah. (2017). Penghayatan Agama Sebagai Asas Pembangunan Pelajar: Analisis Terhadap Beberapa Pandangan Al-Imam Al-Ghazali. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bayyan Linnas Siri Ke-116 Mufti Wilayah Persekutuan: https://muftiwp.gov.my/en/

Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Online. (2017). https://prpm.dbp.gov.my

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. (2016). https://www.kpwkm.gov.my

Laman web rasmi Pusat Jagaan dan Pendidikan Warga Emas Darul Insyirah: https://www. darulinsyirah.com/

Laman web rasmi Pusat Jagaan Warga Emas Darul Hanan: http://darulhananpenang.com/

Laman web rasmi Pondok Warga Emas Madrasah Ibnu Mas’ud: http://www.ibnumasud.my/

Laman web rasmi Pondok Rahmaniah Lubuk Tapah: https://www.facebook.com/pages/Madrasah-Ar-Rahmaniah-Ad-Diniah-Pondok-Lubok-Tapah

Laman web rasmi Kompleks Warga Emas Al-Jenderami: https://aljenderami.com.my/

Laman web rasmi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) https://suhakam.org.my/ms/portfolio/freedom-of-religion/