2023 8(2)

DECEMBER 2023

Kefahaman Belia Muslim Memilih Pasangan Berdasarkan Konsep Kafa’ah Dalam Islam

Understanding of Muslim Youth in Selecting a Spouse Based on the Concept of Kafa’ah in Islam

Zuliza Mohd Kusrin, zuli@ukm.edu.my
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Ummi Syahirah Razak

Postgraduate Student,
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Received: July 13, 2023 | Revised: October 05, 2023 | Accepted: November 20, 2023 | Published: December 15, 2023

2023, Vol. 8(2), pp. 35-45.  |  PDF

Kafa’ah adalah kaedah memilih jodoh berasaskan kesamaan atau keserasian antara pasangan yang akan berkahwin. Ia disarankan oleh Islam dan perlu diambil serius kerana kesilapan memilih pasangan menyebabkan konflik rumah tangga yang boleh menyebabkan perceraian. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji sejauh manakah pengetahuan belia Islam di Daerah Sik Kedah Malaysia tentang pemilihan pasangan hidup berdasarkan ajaran Islam dan konsep kafa’ah yang meliputi kriteria kehartaan, keturunan, kecantikan dan agama. Kajian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Kajian kualitatif menggunakan kajian kepustakaan dengan menganalisis maklumat daripada al-Quran, hadith, buku-buku, artikel jurnal, keratan akhbar, laman sesawang rasmi dan penulisan ilmiah yang berkaitan. Manakala kajian kuantitatif dilakukan bagi mencapai objektif pengetahuan responden berkaitan ciri-ciri pasangan hidup tersebut. Borang soal selidik diedarkan secara atas talian melalui google form kepada para responden dalam kalangan golongan muda berusia 18 tahun ke atas dan beragama Islam di daerah Sik, Kedah. Responden yang terlibat adalah seramai 140 orang. Data dianalisis menggunakan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 28.0. Hasil kajian mendapati nilai skor min bagi pengetahuan responden berkenaan pemilihan pasangan hidup berlandaskan konsep kafa’ah adalah baik dan tinggi iaitu ciri harta min= 2.94, ciri keturunan min = 2.94, ciri kecantikan min = 2.73 dan ciri agama dengan min paling tinggi iaitu min = 2.87. Dapatan kajian secara keseluruhannya menunjukkan bahawa belia Islam di daerah ini mempunyai pengetahuan yang baik tentang pemilihan pasangan berdasarkan kepada empat ciri-ciri tersebut dan mengutamakan agama dalam pilihan mereka.

KATA KUNCI
Kafa’ah, ciri-ciri pasangan, pemilihan pasangan, perkahwinan, belia Muslim

Kafa’ah refers to the method of choosing a spouse based on compatibility or similarity between partners who are to be wed. It is a concept endorsed by Islam and should be taken seriously, as an erroneous choice of partner can lead to marital conflict and potentially divorce. This study investigates the extent of understanding among Islamic youth in the Sik District of Kedah, Malaysia, regarding the selection of a life partner based on Islamic teachings and the concept of kafa’ah, which encompasses criteria such as wealth, lineage, beauty, and religion. The study employs both qualitative and quantitative approaches. The qualitative study involves a literature review, analyzing information from the Quran, Hadith, books, journal articles, newspaper clippings, official websites, and scholarly writings. Meanwhile, the quantitative study aims to assess the respondents’ knowledge concerning these characteristics of a life partner. A survey was distributed online via Google Forms to young Muslim respondents aged 18 and above in the Sik District, Kedah. A total of 140 respondents participated. Data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software, version 28.0. The study findings indicate that the respondents’ knowledge of selecting a life partner based on the concept of kafa’ah is good and high, with scores for wealth characteristics averaging at 2.94, lineage at 2.94, beauty at 2.73, and religion having the highest average score at 2.87. Overall, the results show that Islamic youth in this area possess good knowledge about choosing a spouse based on these four characteristics and prioritize religion in their selection.

KEYWORDS
Kafa’ah, characteristics of a partner, spouse selection, marriage, Muslim youth

Al-Quran al-Karim.

Abd. Kadir Abd. Hassan. 2002. Perkahwinan dalam Islam. Kuala Lumpur: Al Hidayah Publishers.

Abdul Munir & Muhamad Ar. 2017. Analisis Awal Pemilihan Jodoh Kaum Lelaki di Kota Bhar, Kelantan. Al-Hikmah. 9 (1): 3-24. http://journalarticle.ukm.my/11187/1/143-1004-2-PB.pdf [2 Jun 2022].

Addin. 2021. Tutup aurat sempurna. Harian Metro Online. 3 Mac. https://www.hmetro.com.my/amp/addin/2021/03/680034/tutup-aurat-sempurna [18 Jun 2022].

Aeni Mahmudah. 2016. Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi). Diya al-Afkar. Vol.4 (1): 88-116. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/download/886/630 [2 Februari 2022].

Anon. 2022. Isteri boros buat suami makan hati. Kosmo Online. 5 Mac. https://www.kosmo.com.my/2022/03/05/isteri-boros-buat-suami-makan-hati/ [18 Jun 2022].

Brymen, A. & Cramer, D. 1999. Quantitative data analysis with SPSS Release 8 for Windows: A Guide For Social Scientists. London: Routledge.

Engku Ahmad Zaki. 2010. Aku Nikah Akan Dikau. Kuala Lumpur: Must Read Sdn Bhd.

Hidayatullah Mohd. Syarif Aziz. 2006. Dara dan Teruna. Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

Mariam Abd. Majid & Mohammad Syafirul Zarif Saleh Hudin. 2017. Perceraian Rumah Tangga Di Negeri Selangor Darul Ehsan Dan Pendekatan Menanganinya. e-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi. Vol.4 (2): 285-303. http://rmc.kuis.edu.my/jpi/wp-content/uploads/2017/10/PM-DR-MARIAM-285-303.pdf [2 Februari 2022].

Mohd Saleh Haji Ahmad. 2009. Perkahwinan dan Perceraian dalam Islam. Selangor: Pustaka Haji Abdul Majid Sdn. Bhd.

Muhammad al-Baqir. 2014. Menyingkap Hakikat Perkahwinan. Jakarta: Penerbit Mizan.

Muhammad Zaid Shamshul Kamar, Mohamad Redha Mohamad & Shaharuddin Saad. 2018. Sejarah Penurunan Al-Quran: Implikasi Terhadap Manusia. Proceeding of The International Conference On Contemporary Issues In Al-Quran And Hadith 2018 (THIQAH 2018), hlm. 84-91. http://conference.kuis.edu.my/thiqah/images/eprosiding/1008_THIQAH2018.pdf [2 Jun 2022].

Noor Syaibah Shahabuddin, Norazilah Johari, Norhasima Abdullah & Syazwana. 2016. Perceraian dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (PAIDHL): Eksplorasi Faktor. Jurnal Sains Sosial. Vol.1: 36-52.https://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JSS/article/download/50/42 [2 Februari 2022].

Paryadi. 2015. Memilih Jodoh dalam Islam. Waratsah. Vol.1 (1): 87-108. http://www.waratsah.com/index.php/waratsah/article/download/16/15 [15 April 2022].

Puteri Amylia Ulul Azmi & Suzana Mohd Hoesni. 2019. Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. An – Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi. Vol. 13 (2): 96-107. https://journal.uir.ac.id/index.php/annafs/article/download/4139/2330/ [23 Mei 2022].

Rafida Ramelan. 2021. Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern. TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.4 (1): 117-136. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/download/7560/pdf [2 Februari 2022].

Sayyid Sabid. 1990. Fiqh as-Sunnah. Jilid 6, terjemahan oleh Mahyuddin Syaf. Kuala Lumpur: Victory Agncie.

Shaffie dan Fuziah. 1997. Faktor-faktor pemilihan jodoh di kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

Shaleh Ghonim As-Sadlani. 1993. Nusyuz Konflik Suami Isteri Dan Penyelesaiannya. (Muhammad Abdul Ghaffar & Amir Hamzah Fachruddin, Terjemahan). Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.

Siti Sarah Zainal Abidin & Mohd. Nawi Ismail. 2018. Busana Muslimah menurut perspektif al-Quran dan al-Hadith. Jurnal Insaniah: Online Journal of Language, Communication and Humanities. Vol. 1(2): 60- 71. http://umkeprints.umk.edu.my/10625/1/Busana%20Muslimah%20Menurut%20Perspektif%20Al-Quran%20dan%20Al-Hadith.pdf [15 Jun 2022].

Syeikh Ali Hassan. 1991. Munakahat Membahas Soal-Soal Perkahwinan Dan Rumahtangga. Kuala Lumpur: Penerbitan Kintan Sdn. Bhd.

Tuty Haryanti Ahmad Rodzi. 20220 https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2022/03/937674/selangor-johor-catat-kes-cerai-paling-tinggi

Ummi Kalsum, Nurul Syafiqah, Nur Faatihah, Nurul Izzati, Aziefa Rosnie, Nur Faqihah, Zainul, Dalili Diyanah & Nurhazieyah Affyqah. 2019. Penceraian selepas berkahwin dalam pasangan golongan muda. https://www.researchgate.net/publication/337956010_PENCERAIAN_SELEPAS_BERKAHWIN_DALAM_PASANGAN_GOLONGAN_MUDA [10 Jun 2022].

Wahbah al-Zuhaily. 1985. Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7. Damsyik: Dar al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaily. T.th. Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Juzuk 9.Damsyik: Dar al-Fikr

Walid Mohd Said, Ahmad Kamil Jamilin & Syed Najihuddin Syed Hassan. 2009. Mencari Jodoh: Motivasi Dari Teladan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasalam. Kertas Kerja Persidangan Kebangsaaan Kaunseling. Universiti Pendidikan Sultan Idris. https://www.researchgate.net/publication/326647600_MENCARI_JODOH_MOTIVASI_DARI_TELADAN_RASULULLAH_SALLALLAHU_ALAIHI_WASALLAM [17 Januari 20]