2023 8(2)

DECEMBER 2023

Aplikasi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Instrumen Tahanan Pencegahan di Malaysia

Application of Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah in Preventive Detention Instruments in
Malaysia

Muhammad Shaiffudin Abu Bakar, shaiffudin.abubakar@gmail.com
Fakulti Syariah & Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia
Mohd Al Adib Samuri

Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Wafaa‘ Yusof
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Abdul Basir Mohamad
Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
Received: October 28, 2023 | Revised: December 12, 2023 | Accepted: December 14, 2023 | Published: December 15, 2023

2023, Vol. 8(2), pp. 61-70.  |  PDF

Al-Qawaid al-Fiqhiyyah merupakan salah satu panduan menyelesaikan permasalahan berkaitan hukum sesuatu perkara baharu sesuai dengan kerencaman pembangunan dan sosio-budaya masyarakat. Tahanan pencegahan merupakan suatu instrumen yang diwujudkan oleh pihak kerajaan dalam usaha mengekang dan mencegah jenayah bagi menjamin keselamatan dan keharmonian dalam masyarakat. Namun begitu, perkara ini tidak mengetepikan keperluan untuk penelitiannya menerusi suluhan fiqh Islami. Terdapat al-Qawāid al-Fiqhiyyah tertentu boleh diaplikasikan dalam konteks pelaksanaan tahanan pencegahan di bawah undang-undang jenayah di Malaysia. Oleh itu, artikel ini mengulas aplikasi al-Qawaid al-Fiqhiyyah yang berkaitan dengan berkaitan instrumen tahanan pencegahan. Artikel kualitatif ini merupakan suatu kajian kepustakaan yang melibatkan metode pengumpulan data yang dikumpul dari tulisan dan makalah kajian. Hasil dapatan artikel ini menjelaskan terdapat enam qawaid al-fiqhiyyah yang berautoriti untuk diaplikasikan dalam tahanan pencegahan supaya memberi kesan yang positif terhadap penerimaan guna pakainya.  

KATA KUNCI 
Al-Qawāid al-Fiqhiyyah, Tahanan Pencegahan, Keadilan, Keselamatan Awam, Hak individu. 

al-Qawaid al-Fiqhiyyah is one of the guides for resolving legal issues related to the new developments and socio-cultural complexities of society. Preventive detention is an instrument created by the government to prevent crime, ensuring safety and harmony in society. However, this does not negate the need for research through Islamic jurisprudence. Certain al-Qawaid al-Fiqhiyyah principles can be applied in the context of implementing preventive detention under criminal law in Malaysia. Therefore, this qualitative article discusses the application of al-Qawaid al-Fiqhiyyah related to preventive detention instruments. This literature review article involves data collection through writings and research papers. The findings of this article explain that there are six authoritative al-Fiqhiyyah principles that can be applied in preventive detention to have a positive impact on its acceptance and implementation. 

KEYWORDS 
Keyword: al-Qawāid al-Fiqhiyyah, Preventive Detention, Justice, Public Safety, Individual Rights. 

Al-Quran al-Karim 

Al-Amidi, al-Ahkām fi Usul al-Ahkam, 1967, Mathbacāh Dār al-Ittihād cArabi. 

Abdullah Besmeih, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, aplikasi JAKIM. 

Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2005, al-Qawāid al-Fiqhiyyah, Dār al-Hadith, Kaherah, Mesir. 

Abdul Manan Ismail, Kaedah-kaedah Fiqh: Satu Pengenalan Ringkas, t.t.. 

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Tusi al-Shafi’i, 2008, al-Mustasfa min cIlmi al-Usul, Syarikat al-Madinah al-Munawwarah li al-Tibācah, Arab Saudi.  

Al-Kasani, Bada’ic al-Sana’ic, t.t., Kaherah. 

Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf al-Din, 1972, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, Dar al-Ihyā al-Turath al-Arabi, cetakan kedua, Beirut, Lubnan. 

Al-Syatibi, al-Muwafaqat, 1975, Kaherah, Mesir. 

Az-Zuhayli, Muhammad Mustafa al-Zuhayli, 2006, al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqātiha fi al-Mazāhib al-Arbacah, Dār al-Fikr, Dimasyq, Syria. 

Fuad Hassan dan Koentjaraningrat, 1991, Beberapa Asas Metodologi Ilmiah dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, P.T. Gramedia, Jakarta, Indonesia. 

Husin Hamid Hassan, Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami, 1971, Kaherah, Mesir.  

Ibnu al-Munzir, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Naysaburi, al-Ijmac, 2004, cetakan pertama, Dār al-Athār li al-Nasyr wa al-Tauzi’, Kaherah, Mesir.  

Musyrifah Mustafa Atiyyah, al-Qada’ fi al-Islām, 1939, Matbacah al-Ictimād bi Syaci Hasan al-Akhbār li Shāhibiha al-Khudri, t.t 

Mohamad Shariff Abu Samah & Asidah Mohd Ali, Alman Undang-undang Jenayah di Malaysia, 2021, cetakan keenam, International Law Book Services, Selangor, Malaysia. 

Mohd Noor Deris, Susunan Keutamaan Maslahah dan Fungsinya dalam Perundangan Islam, 1993, Jurnal Syariah Vol. 1 No. 2, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Muhammad Hussin al-Jizani, Haqiqah al-Dharūrah wa Tathbiqātiha al-Mucasirah, 2007, Maktabah Dar al-Minhaj, Riyadh, Arab Saudi.  

Muhammad Salām Madkur, al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami, 1963, Matbacah Dār al-Nahdhah al-cArabiyah, Mesir.  

Nur Lailatul Musyafaah, Kedudukan dan Fungsi Kaidah Fikih dalam Hukum Pidana Islam, t.t., Surabaya, Indonesia.  

Oris Alfauzi, The Dynamics of Qawaid Fiqhiyyah: The Construction and Application in Islamic Law, 2020, Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law, Yogyakarta, Indonesia.  

Saad ibn Nasir al-Syatiri, t.t., https://benaa.islamacademy.net/files/word/14587379145.doc  

Siti Nur Amalina Che Omar & Mohd Nurhusairi Mat Hussin, Pemakaian Kaedah-kaedah Fekah dalam Institusi Fatwa di Wilayah Persekutuan dari Tahun 20120-2014, 2018, Online Journal Research in Islamic Studies, Universiti Malaya, Malaysia.  

Teungku Riyandi Syafri, Kedudukan Qawaid Fiqhiyyah dalam Mengistimbathkan Hukum Islam, t.t, Indonesia.  

Yusuf al-Qaradhawi, t.t., https://www.al-qaradawi.net/node/4041