Jejak Pembangunan Lestari di Malaysia: Masyarakat dan Nilai

Hambatan terhadap keterlaksanaan agenda pembangunan lestari di Malaysia menuntut agar isu ini dikupas dari pelbagai aspek untuk merungkai persoalan tersebut termasuk perspektif nilai. Buku ini membawa pembaca menelusuri nilai budaya, agama dan kepercayaan masyarakat tempatan serta nilai yang terkandung dalam dasar pembangunan nasional. Penerokaan pada semua nilai adalah penting untuk memahami hubungan antara nilai masyarakat dengan isu ketidaklestarian yang berlaku di negara ini. Persoalan nilai yang diketengahkan turut merangkumi ciri dan kontruksi nilai yang berlaku dalama masyarakat pada peringkat antarabangsa dan tempatan. Buku ini juga membincangkan tentang konsep pembangunan lestari khususnya transformasi konsep pembangunan konvensional kepada konsep pembangunan lestari serta transformasi dalam pembangunan lestari itu sendiri. Maklumat dalam buku ini memberi input kepada pemurnian kerangka nilai pembangunan lestari tempatan berdasarkan keperluan dan kepentingan sebenar masyarakat dan bukannya keperluan dan kepentingan yang diandaikan oleh pembuat dasar tentang masyarakat.