PUSAT HAL EHWAL PELAJAR

PUSAT HAL EHWAL PELAJAR

UNIT PROMOSI &

PENGURUSAN DATA SISTEM

Bertanggungjawab dalam mengatur serta melaksanakan promosi yang komprehensif bagi program yang dijalankan oleh pelajar dan HEP-UKM

Bertindak sebagai ‘focal point’ HEP-UKM dalam penyampaian dan penyaluran maklumat yang berkaitan pelajar UKM

Membangun dan memantapkan sistem data raya pemangkin kepada perkhidmatan inklusif dan kemenjadian pelajar

Melengkap dan memanfaatkan data pelajar

Membudayakan penyelidikan dan penerbitan berimpak berkaitan hal-ehwal pelajar