PUSAT HAL EHWAL PELAJAR

PUSAT HAL EHWAL PELAJAR

UNIT

PEMBANGUNAN SAHSIAH PELAJAR

KEPIMPINAN & SAHSIAH PELAJAR

Bertanggungjawab dalam melaksanakan program pembangunan kepimpinan dan pengukuhan sahsiah pelajar serta melaksana dan memantau aktiviti yang dirancang untuk pembangunan kepimpinan dan sahsiah pelajar

KEPIMPINAN & SAHSIAH PELAJAR

Bertanggungjawab dalam menstrategi dan merangka pelan pembangunan kepimpinan dan pengukuhan sahsiah pelajar serta melaksana dan memantau aktiviti yang dirancang untuk pembangunan kepimpinan dan sahsiah pelajar.

AKTIVITI KOKURIKULUM

Mengkoordinasi dan menyelaras aktiviti kokurikulum sebagai pelengkap kepada proses pendidikan dan pembelajaran yang berterusan untuk melahirkan pelajar yang mampu mengadaptasi nilai , komponen dan domain aktiviti pelajar

PENGIKTIRAFAN

Mengenalpasti dan menyelaras pengiktirafan keperibadian, minat, pencapaian, kebolehan dan hasil pelaksanaan pelajar di peringkat universiti , kebangsaan dan antrabangsa.

TATATERTIB

Menguatkuasakan hal ehwal tatertib , disiplin dan dan sahsiah pelajar