Journal of Contemporary Islamic Law

No e-ISSN: 0127-788X

Tatacara Penahanan Pra Perbicaraan Jenayah Syariah di Malaysia: Analisis Menurut Pandangan Fuqaha
Sharia Criminal Pre-trial Detention Procedure in Malaysia: An Analysis from Islamic Jurists Perspective 

Wafaa’ Binti Yusof, wafaa@ukm.edu.my
Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
Anita Abdul Rahim, aar@ukm.edu.my
Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 11 May 2016 | Accepted: 28 May 2016 | Published: 01 June 2016

2016, Vol. 1(1), pp. 39-54. | PDF
                                                                                                                                                     

Penahanan pra perbicaraan jenayah syariah tidak diperuntukkan di bawah undang-undang tatacara jenayah syariah negeri-negeri di Malaysia. Ironinya, penahanan suspek jenayah selepas suatu tangkapan tetap berlaku walaupun pihak berwajib menafikan tindakan tersebut suatu bentuk penahanan sementara. Pelbagai kata perbuatan diguna pakai untuk menafikan yang tindakan mereka itu adalah suatu penahanan. Justifikasi seperti suspek diletakkan di bawah jagaan atau suspek diletak di bawah tanggungjawab atau suspek dibawa ke bahagian penguat kuasa sering dihujahkan. Walhal apa jua kata perbuatan diguna pakai, secara amalannya tindakan tersebut adalah merupakan satu penahanan. Oleh yang demikian, kewajaran tatacara penahanan pra perbicaraan di peringkat siasatan dalam kes jenayah syariah perlu dikaji dan diteliti dari perspektif prinsip syariah. Pendekatan fiqh Islam dalam isu ini merupakan langkah terbaik untuk dikemukakan dalam kajian, bersesuaian dengan bidang kuasa tatacara penahanan jenayah yang dimaksudkan. Kajian perundangan yang bersifat kualitatif ini menumpukan kepada beberapa perkara yang menjadi kunci perdebatan para fuqaha dalam menentukan aplikasi penahanan pra perbicaraan. Pencerakinan pendapat para fuqaha menunjukkan wujud kontroversi dalam pelaksanaan tatacara penahanan ini. Namun, keperluan kepada satu mekanisme yang membantu proses siasatan dan pada masa yang sama mengimbangi hak pihak-pihak yang bertikai, menjadikan penahanan pra perbicaraan suatu yang perlu dikuatkuasakan dan dilaksanakan. Justeru, kajian ini menghujahkan penahanan pra perbicaraan tidak menyalahi hukum syarak untuk dilaksanakan di bawah bidang kuasa jenayah syariah negeri-negeri di Malaysia. Prinsip penahanan pra perbicaraan harus diterima pakai sebagai prinsip syariah dan tatacara siasatan yang sah di sisi syariah.

Kata kunci: tatacara penahanan pra perbicaraan, jenayah syariah, lakuna, fiqh Islam.

There is no legal provision on the pre-trial detention in Sharia criminal procedure laws of the states in Malaysia. Ironically, the detention remains in force after suspects are arrested though the existence of pre trial detention was denied by the authorities. There are so many terminologies and verbs being used to interpret their act of detaining. The contention that the suspect is taken under custody or is accompanied by the enforcement officer are always justified. In fact, whatever the terms are used, it still an act of detaining. Consequently, it is expedient to review the enforcement of the pre-trial detention at the investigation stage in Sharia criminal cases according to Islamic principles. Islamic jurisprudence approach then, is the most desirable measures to be submitted in accordance with the jurisdiction of the pre trial in question. This legalistic research which is qualitative in nature is concentrated on few issues being the key of debates among the Islamic jurists on the application of the pre-trial detention. The analysis shows that there are controversies among the Islamic jurists on the enforcement of the procedure. However, a need to a mechanism supporting the interrogation process and balancing the rights of the parties in conflict simultaneously makes the pre trial detention enforceable. Thus, the research contended that the enforcement and implementation of the pre trial detention under the Sharia criminal jurisdiction of states in Malaysia is not contradicted to Islamic law. The pre trial detention principle should be acceptable as a Islamic law principle and as a legal investigation in Islamic law.

Keywords: pre-trial detention procedure, crime in Islam, lacuna, Islamic jurisprudence.

RUJUKAN / REFERENCES:

Al-Quran

cAbd-el-Malek al Saleh, Osman. 1982. The right of the individual to personal security in Islam. Dlm. M. Cherif Bassiouni (pnyt.). The Islamic Criminal Justice System. New York: Oceana.

Abū Yūsuf, Yacqūb bin Ibrāhīm. 1933. Kitāb al-Kharāj. 2nded. Cairo: al-Maṭbacah al-Salafiyyah.

al-Aḥmad, Aḥmad Sacādī Sacīd. 2008. al-Muttahim dhamanatuh wa ḥuqūquh fī al-istijwāb wa al-tawqīf “al-ḥabs al-iḥtiyātī” fī qānūn al-ijra‘āt al-jazayyāt al-falasṭīnī dirāsat muqāranat. Tesis Sarjana. Nablus: Jāmicah al-Najāh al-Waṭaniyyah.

Ashraf Muhammad Hashim. 2004. Rights of the Suspect and Accused under Islamic and Malaysian Law. Selangor: International Law Book Services.

cAwdah, cAbd al-Qādir. 2003. al-Tashrīc al-Janā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍcī. Jil. 1. al-Qāhirah: Maktabah al-Turāth.

al-Bukhārī. 1993. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kitāb al-cIlm, Hadis no.67. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Hardi Bin Mohamad Sadali, Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan. 2013. Tatacara Pra Perbicaraan Jenayah Syariah Terhadap Suspek Kanak-kanak. Temu bual. 17 Julai.

Ibn Farḥūn. 1958. Tabsirat al-Ḥukkām fī Uṣūl al-Aqdiyyah wa Manāhij al-Aḥkām. Cairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

Ibn Farrā’, Abū Yaclā Muḥammad bin Ḥusayn. 1983. al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah. Beirut: Dār Kutub cIlmiyyah

Ibn Ḥazm, cAlī ibn Muḥammad. 1996. al-Muḥallā. Juz 5-Juz 11.Beirut: Dār al-Jīl.

Ibn Ḥishām. Sīrah Ibn Ḥishām. http://www.maaber-new.com/books/Ibn_ Hisham.pdf. [07 Julai 2012].

Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazīd. 1953. Sunan ibn Mājah. Kitāb al-Ṭalāq, Bāb al-Ṭalāq al-mukrah wa al-nasi, No. 2033. al-Qāhirah: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-cArabiyyah.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. 1961. al-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Sharciyyah. Cairo: al-Mu’assasah al-cArabiyyah li al-Ṭibācah wa al-Nashr.

Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn cAbd al-Ḥalīm. 1904. al-Siyāsah al-Sharciyyah fī Islāḥ al-Ra’yi wa al-Ra’iyyah. Cairo: Maṭbacah al-Khairiyyah.

Lippman, Matthew. 1989. Islamic Criminal Law and Procedure: Religious Fundamentalism v. Modern Law. 12 B.C. Int’l & Comp. L. Rev. 29. http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol 12/iss1/3.

  1. cAwad, cAwad. 1982. The rights of the accused under Islamic criminal procedure. Dlm. Bassiouni, M. Cherif (pnyt.) The Islamic Criminal Justice System. London: Oceana Publications, INC.

al-Māwardī, CAlī bin Muḥammad. t.th. al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīth.

Mohd Hilmi Bin Saadan, Penolong Pengarah Unit Perancangan & Strategik, Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan. 2013. Tatacara Pra Perbicaraan Jenayah Syariah Terhadap Suspek Kanak-kanak. Temu bual. 17 Julai.

al-Mubārakfurī, Muḥammad CAbd al-Raḥmān ibn CAbd al-Raḥīm. Tuḥfah al-Ahwazī bi Sharh Jamīc al-Tirmidhī. Juz. 6. Beirut:  Dār al-Kutub al- cAlamiyyah.

al-Murr, Muḥammad CAbd Allāh Muḥammad. 2006. al-Ḥabs al-Iḥtiyātī. al-Iskandariyyah: Dār al-Fikr al-Jāmicī.

al-Mursafawī, Muḥammad CAbd Allāh Muḥammad. 2006. al-Ḥabs al-Iḥtiyātī. al-Iskandariyyah: Dār al-Fikr al-Jāmicī.

al-Mursafawī, Ṣādiq Hassan. 1954. al-Ḥabs al-Iḥtiyātī wa Dhamanu Ḥurriyyat al-Fardi fī al-Tashrīc al-Miṣra. al-Qāhirah: al-Nashr li al-Jāmiact al-Miṣriyyat.

Najm, Muḥammad Ṣubḥī. 2000. Qānūn Uṣūlī al-Muḥakamah al-Jazaiyyat. Jil.1. Kulliyyah al-Taḥqīq, al-Jāmicah al-Urdūniyyah: Dār al-Thaqāfah li al-Nahsr wa al-Tawzīc.

Norhisham Mohd Idris, Ketua Penguat kuasa Agama Daerah Hulu Langat, Jabatan Agama Islam Hulu Langat. 2012. Tatacara Pra Perbicaraan Jenayah Syariah Terhadap Kanak-kanak. Temu bual. 6 Jun.

al-Qadu, cImad Hamed Ahmed, et.al. 2009. al-Tahqiq al-ibtida’i. Denmark: Akademi Arab Terbuka.

al-Ruwayshad, Muscab Ayman. 2007. al-Ḥabs fī al-Sharīcah wa al-Qānūn. Kuwait City: Kuwait Institute For Judicial & Legal Studies.

Sabatai Sabra, Nuzar Raja. 2006. Aḥkām al-Muttahim fī al-Fiqh al-Islāmī Muqāranah bi al-Qānūn al-Waḍcī. Nablus: Jāmicah al-Najāh al-Waṭaniyyah.

Sacīd Aḥmad, Aḥmad Sacadī. 2008. al-Muttahim Dhamanatuh wa Ḥuqūquh fī al-Istijwāb wa al-Tawqīf “al-Ḥabs al-Iḥtiyātī” fī Qānūn al-Ijra‘āt al-Jazā’yyat al-Falasṭīnī Dirāsat Muqāranat. Nablus: Jāmicah al-Najāh al-Waṭaniyyah.

Sacīd Ramaḍān, CUmar. 1993. Mabādi’ Qānūn al-Ijra‘āt al-Janā‘iyyat. Juz 1. al-Qāhirah: Dār al-Nahḍah al-CArabiyyah.

al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad. 1993. al-Mabsūṭ. Beirut: Dār al-Macrifah.

al-Suyūṭī, CAbd al-Raḥmān bin Abi Bakr Jalāl al-Addīn. 1990. al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir. Jil 1. Dār al-Kutub al-CIlmiyyah.

al-Sharidiy, Musacid bin Hamad bin cAbdullah. 1426H. al-Ḥabs al-iḥtiyātī fī niẓām al-ijra‘āt al-jazā’iyyah dirāsatun muqaranatun. Tesis Sarjana. Universiti Imam Muhammad bin Saud: Arab Saudi, 1426H. www.imamu.edu.sa/…/الحبس%20الاحتياطي.doc.[20 Jun 2012].

Sharom Bin Maarof, Penolong Pengarah Unit Siasatan, Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan. 2013. Tatacara Pra Perbicaraan Jenayah Syariah Terhadap Suspek Kanak-kanak. Temu bual, 17 Julai.

Siti Norjihan bt. Saleh, Penolong Pengarah Siasatan, Cawangan Siasatan, JAWI. 2014. Tatacara Pra Perbicaraan Jenayah Syariah Terhadap Suspek Kanak-kanak. Temu bual. 23 April.

al-Ṭanṭāwī, Ibrāhīm Hamīd. t.th. al-Ḥabs al-Iḥtiyātī. al-Iskandariyah: Dār al-Fikr al-CArabī.

al-Tirmidhī, Muḥammad bin CIsa. 2007. Sunan al-Tirmidhī. Dimashq: Dār Ibn Kathīr.

cUkāz, Muḥammad CAlī. t.th. al-Ḥabs al-Iḥtiyātī fī Mizān al-Fiqh al-Islāmī. Damanhur: Kulliyyah al-Sharīcah. http://www.araphil.com/araphil/showthread [26 Jun 2012].

al-Zarqā’, Aḥmad bin al-Shaykh Muḥammad. 1989. Sharḥ al-Qawācid al-Fiqhiyyah. Damsyik: Dār al-Qalam.

al-Zuḥayli, Muḥammad. 2008. al-‘Ijra‘āt al-Jinā‘iyyah al-Sharciyyah. Jāmicah al-Sharqah, al-Sharqah: Imārat al-CArabiyyah al-Mutaḥaddidah.

al-Zuḥayli, Wahbah. 2000. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Jil.4. Dimashq: Dār al-Fikr.

 

52-62
PDF