Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2017 2(1)

1 JUNE 2017

Agihan Zakat Secara Mikro Kredit: Analisis dari Perspektif Maslahah

Distribution of Alms Giving Through Micro Credit: An Analysis from Maslahah Perspective

Nurul Ilyana Muhd Adnan, ilyana_adnan@ukm.edu.my
Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zahri Hamat, zahri@usm.my
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.
Mohammad Zaini Yahaya, zainiyahya@ukm.edu.my
Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mat Noor Mat Zain, mnmz@ukm.edu.my
Department of Sharia Law, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 2 November 2016 | Accepted: 16 May 2017 | Published: 1 June 2017                                                       

2017, Vol. 2(1), pp. 45-59. | PDF

Artikel ini bertujuan menganalisis secara teoritikal pengagihan dana zakat kepada penerima zakat dalam bentuk mikro kredit. Agihan zakat secara mikro kredit bermaksud agihan diberikan kepada asnaf dalam bentuk pembiayaan modal. Agihan tersebut diberikan kepada asnaf yang ingin memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan. Persoalannya, apakah zakat boleh diagihkan dalam bentuk mikro kredit? Sedangkan zakat adalah pindahan hak milik pembayar zakat kepada penerima zakat. Apatah lagi agihan dibuat secara al-qard al-hasan. Berdasarkan tulisan daripada kitab-kitab klasik, dapatan analisis mempamerkan bahawa asas yang boleh dipakai untuk mekanisme bantuan modal dalam bentuk mikro kredit ialah maslahah mursalah. Berdasarkan maqasid syariah, pengagihan dana zakat dalam bentuk mikro kredit adalah dibenarkan. Ini kerana dari perspektif maslahah, bentuk agihan sebegini merupakan bantuan bermatlamat jangka panjang dengan harapan penerima zakat akan bertukar menjadi pembayar zakat suatu hari nanti.

Kata kunci: Mikro kredit, dana zakat, maslahah

 

This article aims to analyse theoretically on the distribution of zakah fund to its receiver in the form of micro credit. The distribution of the zakah alms giving through micro credit means distribution was given to asnaf in the form of capital funding. The distribution is distributed to the asnaf who is interested in initiating or expending their business. The issue is that, is the zakah can be distributed in the form of micro credit? It is because the zakah is moving the rights of the zakah payer to the receiver. Furthermore, the distribution is made through qard al-hasan. Based on classical scholars, analysis of study shows that basic rule for applying mechanism of capital assistance in the form micro credit is through maslahah mursalah. Based on the maqasid Sharia, distribution of the zakah fund in the form of micro credit is permissible. This is due to the maslahah perspective, this form of distribution is aiming for a long-term assistance, with the hope that the zakah receiver will be transformed as the zakah payer, in future.

Keywords: Micro credit, zakah fund, maslahah, qard al-hasan, asnaf

‘Abd Allah Muhammad Salih. 2000. al-Maslahah al-Mursalah wa Tatbiqatuha al-Mu’asirah. Majallat Jami’at Dimashq 12 (1): 353-384.

Abdul Aziz Muhammad. 1993. Zakat and Rural Development in Malaysia. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Malaya.

Abdul Aziz, V.K. 2010. Microfinance – Best Tool for Poverty Eradication. http://arabnews.com/ economy/islamicfinance/article51900.ece.

‘Abd Rahim Ya’qub. 1431H/2010M. Taysir al-Wusul ila ‘Ilm al-Usul.  Riyad: Maktabat al-‘Abikan.

Abdul Rahim Abdul Rahman. 2010. Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. Humanomics, 26(4), 284-295.

Abu Ubayd al-Qasim Salam. 2007. Kitab al-Amwal. Misr: Dar al-Huda al-Nabawi li al-Nashr wa-al-Tawzi’.

Ahmad Hidayat Buang. 1999. Kutipan dan agihan zakat di wilayah persekutuan kuala lumpur bagi tempoh 1985-1995: satu pemerhatian. Jurnal Syariah 7(2): 141-156.

Armiadi Musa Basyah. 2009. Pentadbiran Zakat di Baitul Mal Aceh: Kajian Terhadap Agihan Zakat Bagi Permodalan Masyarakat Miskin. Tesis Ph.D, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

al-Buti, Muhammad Sa’id Ramadan. 1402H/1982M. Dawabit al-Maslahah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah. Beirut: Mu’assasat al-Risalah.

Hasanah Abd Khafidz. 2006. Asnaf Lapan: Kesan Nilai Semasa dan Setempat dalam Menentukan Pentafsirannya di Malaysia. Tesis Ph.D, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Ibn Qayyim al-Jawzi. 1975. ‘I’lam al Muwaqqi’in ‘an Rabba al-‘Alamin. Beirut: Dar al-Jayl.

Ibn Qudamah. t.th. al-Mughni. Jil. 2. Kaherah: Maktabat al-Qahirah.

al-Marbawi, Muhammad Idris. 1935. Qamus Idris al-Marbawi ‘Arabi-Malayuwi / Biqalam Muhammad Idris ‘Abd al-Ra’of al-Marbawi. Beirut Dar al-Fikr.

Mohamad Kamil Ab. Majid. 2009. Zakat untuk Graduan Menganggur Mulakan Perniagaan. MindaMuslim.com.

Mohd. Saleh Hj. Ahmad. 1999. Pengantar Syariat Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Hj. Abdul Majid.

Muhammad Abdul Mannan. 1986. Islamic Economics: Theory and Practice. Cambridge: The Islamic Academy.

Muhammad Anwar.1995. Financing Socio-Economic Development With Zakat Funds. Journal Of Islamic Economics, 4(1&2), 7-18.

Mujaini Tarimin. 2005. Golongan Penerima Zakat: Agihan Dana Zakat Secara Lebih Berkesan. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi Mara.

al-Munjid fi al-lughah wa al-a’lam. 2001.Tab’ah jadidah munaqqahah. Beirut : Dar al-Fiqh lil-Tiba’ah wa al-Nashr.

al-Nawawi, Muhyi al-Din Abu Zakariya Yahya ibn Sharf. 1996. Al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab li al-Shirazi. Kaherah. Al- Matba’ah al- Muniriyyah.

al-Nawawi, Abu Zakariyya  Muhyi  al-Din  ibn  Sharaf. t.th.  Rawdat al-Talibin wa ‘Umdat al-Muftin. Jil. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Qaradawi, Yusuf.  1984. Athar al-Zakat fi Afrad wa al-Mujtama’, Majallat Majma’ al-Fiqh al-Islami.

al-Qaradawi, Yusuf. 1992. Fatwa antara ketelitian dan kecerobohan. Terj. Ahmad Nuryadi Asmawi. Batu Caves: Thinker’s Library Sdn.Bhd.

al-Qaradawi, Yusuf. 1994. Fiqh Az-Zakat – Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Daw’  Al-Quran Wa Al-Sunnah. Qaherah: Maktabat Wahbah.

al-Qaradawi, Yusuf. 2002. Fiqh al-Zakat. Beirut. Muassasah al-Risalah.

al-Qarafi, Ahmad ibn Idris.1995. al-Ihkam Ihkam. Beirut: Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah.

Raziah Md. Tahir. 2010. Mekanisme Operasi Pembiayaan Mikro Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) : Satu Analisis Daripada Perspektif Islam. Tesis PHD. Universiti Sains Malaysia.(tidak diterbitkan)

Rosbi Abd. Rahman, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahid. 2008. Perlaksanaan Bantuan Modal Zakat: Analisis Perbandingan. Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia.

Al-Ru’ayni, Muhammad bin Muhammad. 1995.  Mawahib al-Jalil fi Sharh Mukhtasar Khalil. Jil. 2. Beirut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyah.

al-Shatibi, Abi Ishak. 2005. Al-Muafaqat fi Usul al-Syariah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. t.th. al-I’tisam. Tahqiq Muhammad Rashid Rida. t.tp.: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

al-Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman ibn Abu Bakar. 1998. Kitab Ashbah wa al-Naza’ir fi Qawaid wa Furu’ Fiqh al-Shafi’i. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Zahri Hamat. 2010. Kelestarian Pengagihan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh. Kertas kerja International Seminar Economic Regional Development, Law and Governance in Malaysia and Indonesia. Anjuran Universiti Utara Malaysia dan Universiti Islam Riau, Pekan Baru, Indonesia.

al-Zarqa’, Mustafa Ahmad. 1989. Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islami. bil 3, vol. 1.

al-Zuhayli, Wahbah. 1998. Usul al-Fiqh al-Islami. Vol. 1. Dimashq: Dar al-Fikr.