Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2021 6(2)

15 DECEMBER 2021

حديث “ناقصات عقل ودين” وإشكالية التعليل به في قضايا المرأة، دراسة نقدية

The Prophetic Hadith of “Women Are Deficient in Reason and religion” and The Problem of Using It As A Justification in Women’s Issues, A Critical Study

A.B. Mahroof, mahroofa@qu.edu.qa
College of Sharia and Islamic Studies, Qatar University.
Received: 11 August 2021 | Accepted: 21 September 2021 | Published: 15 December 2021

2021, Vol. 6(2), pp. 146-161.  |  PDF

This research focuses on the problem of Using the Prophetic hadith of “Women are deficient in Reason and religion” in the women’s issues, Among the scholars who consider this text a general Principle from which rulings related to women in all situations and societies are derived, and then rely on it to extent the deficiency of Reason and Religion to all women’s issues, whether those in which the text is mentioned or not. This raises the problem of conflict between the universal principles established by Islamic Sharia regarding the rights of the two elements of humanity, men and women, and the Rules justified by this text. The study shows that the reasoning by this Prophetic Hadeeth in all women’s issues is not correct for many considerations, the most important of which is its conflict with the principle of equality of men and women in the sources of rights and duties, as well as this Method of reasoning is lacking the most important conditions of Analogy, which is that the underlying cause should be consistent and Continual in all cases. It is true in some rulings, but it is not consistent in many other rulings. The research concludes with the importance of consulting context of the Texts, Islamic Maxims and Principles of Islamic Law in understanding the texts in women’s issues, which if adhered to, the Misconceptions and Mistakes could be avoided to a far extent.

Keywords: Deficient in Reason and religion, Reasoning, women’s issues, Rights, Duties

Ibn Abī Shaibah, Abu Bakr bin Abī Shaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman bin Khuwasti al-Abbasi. 1430H/2009. Musannaf Ibn Abi Shaibah. Riyadh, Arab Saudi: Maktabah Ibn Rushd.

Ibn Hājj, Muhammad bin Muhammad al-Abdari. 1414H/1993. al-Madkhal. Lubnan: Dar al-Turath al-Thāb’ah.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Shams al-Dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb al-Zurʿī l-Dimashqī al-Ḥanbalī. 1421H/2000. al-Bada’i al-Fawaid. Beirut, Lubnan: Dar al-Kitab al-Arabi.

Ibnu Amir al-Hājj, Shams al-Dīn Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 1403H/1983. al-Taqrir wal-Tahbir. Edisi ke-2. Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Bazizah, Abd’ Aziz bin Ibrahim bin Ahmad al-Qurshi al-Tamimi. 1431H/2010. Raudhah al-Mustabin Fi Sharh Kitab al-Talkin. Abd Latif Zukāgh (pnyt.). Edisi Pertama. Riyadh: Dar Ibn Hizam.

Ibn Hajar, Ahmad bin Ali Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī. 1379H/1959. Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Ibn ʿĀshūr, Muḥammad bin al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ʿĀshūr. 1425H/2004. Maqasid al-Shariah al-Islamiah. Muhammad al-Habib ibn al-Khūjah (pnyt.). Qatar: Wizarat al-Shu’un al-Islamiah.

Ibn Abd al-Barr, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Barr 1387H/1967. al-Tamhîd limâ fîl-Muwatta’ min

al-Ma`ânî wal-Asânîd. Musthāfa Ahmad al-Alawi dan Muhammad al-Kabir al-Bakri (pnyt.). Maghribi: Wizarat al-Awkaf wal-Shu’un al-Islamiah.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī. 1388H/1968. al-Mughni. Kaherah: Maktabah al-Kaherah.

Ibn Kathīr, Abu al-Fiḍā ‘Imād Ad-Din Ismā‘īl bin Umar bin Ibn Kathīr al-Qurashī al-Damishqī. 1419H/1998. Tafsir al-Quran al-A’zim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Ibn Mājah, Abū ʻAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Rabʻī al-Qazwīnī. 1410H/1990. Sunan Ibn Mājah. Muhammad Fuad Abd al-Baqiy (pnyt.). Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiah.

Ibn Manzūr, Muhammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Ahmad ibn Manzūr al-Ansārī al-Ifrīqī al-Misrī al-Khazrajī. Lisan al-Arab. Beirut: Dar al-Fikr.

Abū Al-Saʻūd, Muhammad ibn Muhammad ibn Mustḥāfā. 1418H/1997. Irshād al-ʻAql al-Salīm ilá Mazāyá al-Kitāb al-Karīm. Beirut: Dar Ihya’ al-Tūrātḥ al-Arabi.

Abu Daud, Sulayman ibn Ash`ath al-Azadi al-Sijistani. 1430H/2009. Sunan Abi Daud. Edisi Pertama. Lubnan: Dar al-Risalah al-A’lamiah.

Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilal ibn Asad al-Shaybānī. 1416H/1995. Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad Muhammad Shākir (pnyt.). Kaherah: Dar al-Hādītḥ.

Imām, Muhammad Kamal al-Din. 1434H/2012. Muqaddimah Lī ‘Dirasah al-Fiqh al-Islami. Lubnan. Dar al- al-Matbu’ah al-Jamī’īyyah.

al-Bukhariyy, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al Mughirah ibn Baddizbah al-Ju’fiyy. 1422H/2001. al-

Jāmi’ al-Musnad al-Sahīh al-Mukhtaṣar min umūr Rasûl Allāh wa sunnanihi wa ayyāmihi. Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir (pnyt.). Edisi Pertama. Lubnan: Dar Tu’ al-Najah.

al-Bakri, Abu Bakar Uthman Bin Muhammad Shatta al-Dimyati. 1418H/1995. I’anah al-Talibin ala Hilli Alfaz Fathul Mu’in. Lubnan: Dar al-Fikr Li’Thābā’ah Wal-Nasyr’ Wal-Tauzi’.

al-Butḥi, Muhammad Said Ramadhan. 1417H/1996. al-Mar’ah Bayna Tughyan al-Nizam al-Gharbi wal- Lata’if al-Tashri’ al-Rabbani. Edisi Pertama. Lubnan: Dar al-Fikr.

al-Tirmidḥī, Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā ibn Sāurāh ibn Musā ibn al-Dhāhāq as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī at-Tirmidhī. 1395H/1975. Sunan al-Tirmidḥī. Edisi ke-2. Sḥirkah Māktābah Wal-Mathbuah Musthāfā al-Baby al-Halabi.

al-Thā’lābi, Abd’Wahab ibn Ali ibn Nasrī al-Bāghdādī al-Mālikī. t.th. al-Mu’āwwānāh ala Mazhab A’Li Mul-Madinah. Hamish Abd al-Haqq (pnyt.). Mekah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Tijariyyah, Musthafa ahmad al-Baz.

al-Jabbari, Abd al-Mu’tal. 1414H/1994. al-Mar’ah Fi al-Taswir al-Islami. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Muhammad Salamah Jabr. 1993. Hāl Hūn Nāqisāt a’ql Wal-Ḍīn. Kaherah: Dar al-Salam Li’Taba’ah Wal-Nasyr.

Hibisḥī, Doktor Toha al-Dusuki. 1427H/2006. Dhalalat Munkiri al-Sunnah. Edisi ke-2. Kaherah: Maktabah Rishwan.

Hussain Hamid Hasan. 2003. Usul al-Fiqh. Islamabad: Edisi ke-2. Dar al-Sidq

al-Hamrani, As’ad. 1989. al-Mar’ah Fi al-Tārīkḥ Wal-Shārīāh. Beirut: Dar al-Nāfāīs.

al-Khouli, al-Bāhi. 1404H/1983. al-Islam Wal-Mar’ah al-Mua’sārāh. Beirut: Dar al-Qalam.

al-Dāmīrī, Kamal al-Din Muhammad ibn Musa ibn Isa ibn Ali Abu al-Baqa’ al-Shafi’i. 1425H/2004. al-Najm’ al-Wahhaj Fi Sharh al-Minhaj. Edisi Pertama. Jeddah: Dar al-Minhaj.

al-Rāzī, Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Umar ibn Husin al-Taimi. 1425H. Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir). Edisi ke 3. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.

Rashid Ridha. 1995. Tafsir al-Quran al Karim (Tafsir al-Manār). Mesir: al-Hai’ah al-Misriah al-A’mah Li’al-Kitab.

al-Suba’iy, Mustafa. 1420H/1995. al-Mar’ah Baina al-Fiqh Wal-Qanun. Edisi ke-7. Arab Saudi: Maktabah al-Wira’.

al-Sarakhsiyy, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Shams al-Ai’mmah. 1414H/1993. Al- Mabsut. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

al-Sa’di, Abd Hakim Abd Rahman. 1430H/2009. Mabahithul I’llah Fi al-Qiyas. Edisi ke-3. Jordan: Dar al-Bashair al-Islamiah.

al-Sa’di. Abd Rahman bin Nasir bin Abd Allah. 1420H/2000. Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan (Tafsir al-Sa’di). Abd Rahman bin Ma’lā al-Lawhi’ (pnyt.). Edisi Pertama. Syria: Muassasah al-Risalah.

Shahrur, Muhammad. 2000. Nahu Usul Jadidat Li’ al-Fiqh al-Islami. Edisi Pertama. Syria: al-A’hly Li al-Tabā’ah Wal-Nasyhr.

al-Shātibi, Ibrahim bin Musa al-Ghurnati. 1425H/2004M. al-Muwafaqat Fi al-Usul al-Shariah. al-Sheikh Abd Allah Dhiraz (pnyt.). Beirut: Dar al-Ma’rifah.

al-Shafi’i. al-Imam Muhammad bin Idris. 1410H/1995. al-Ūmm. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

al-Shārbini. Muhammad bin Ahmad al-Khātib al-Shārbini al-Shafi’i. Mughni al-Muhtaj Ila Makrifat Ma’ani alfaz al-Minhaj. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Sān’ani, Muhammad bin Ismail. 1427H/2006. Subul al-Salam Sharh Bulughul al-Maram. Riyadh: Maktabah al-Ma’rifah Li’ al-Nasyr Wal-Tauzi’.

Umarat, Muhammad. 1421H/2002. al-Tahrir al-Islami Li’ al-Mar’ah. Edisi Pertama. Lubnan: Dar al-Syuru’.

al-Ghazali, Muhammad. 1995. Qodhoya al-Mar’ah Baina al-Taklid al-Rakidah Wal-Wafidah. Beirut: Dar al-Syuru’.

al-Qistilani, Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bin Abd Malik. 1323H. Irshad al-Sari LiSharhi al-Bukhariyy. Edisi ke-7. Mesr: al-Matbhu’ah al-Kubra al-Emiriah.

al-Qisiy, Marwan Ibrahim. 1991. al-Mar’ah al-Muslimah Baina Ijtihādāt al-Fuqahā’ wa Mumarasāt al-Muslimin. Maghribi: al-Manzumah al-Islamiah Li’ al-Tarbiah Wal-Ulum Wal-Thaqafah.

Kahālat, Umar Ridha. 1402H/1982. al-Mar’ah Fi al-Qadim Wal-Hadith. Edisi ke-2. Beirut: Muassasah al-Risalah.
Mahmood Syaltut. 1392H/1974. al-Islam Aqidah Wa Syariah. Edisi ke-7. Beirut: Dar al-Syuru’.

Muslim, Muslim Ibn al-Hajjāj Abū al-Ḥusayn al-Qushayrī an-Naysābūrī. 1413H. al-Musnad al-Sāhih al-Mukhtasar Bi Na’li’ al-Adl’ Ani’al-Adl’ Ila Rasulillah S.A.W (Sahih Muslim). Muhammad Fuad Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya’ al-Thurath al-Arabi.

al-Nasā’ī, Abū `Abd ar-Raḥmān Aḥmad ibn Shu`ayb ibn Alī al-Khurāsānī. 1406H/1986. Sunan al-Sughra Li’al- Nasā’ī. Sheikh Abd al-Fattāh Abu Ghud’dah. Edisi ke-3. Halab: Maktab al-Matbhū’ah al-Islamiah.

al-Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syarf al-Nawawi. 1392H. al-Minhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjāj (Syarah Sahih Muslim). Edisi ke-2. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.

al-Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syarf al-Nawawi. 1412H/1991. Raudhah al-Tholibin Wa Umdatu’ al-Muftin. Edisi ke-3. Beirut: al-Maktab al-Islami