Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X
I

2020 5(1)

15 JUNE 2020

Cabaran Amil Lembaga Zakat Negeri Kedah dalam Revolusi Perindustrian 4.0
The Challenge of Amil in Kedah State Zakat Board in Industrial Revolution 4.0
Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki, Jasni Sulong, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani
2020, Vol. 5(1), pp. 1-8.  |  PDF
Received: 15 February 2020 | Accepted: 04 April 2020 | Published: 15 June 2020

Implikasi Pindaan Akta 164 Terhadap Perkahwinan dan Harta Pusaka Mualaf
The Implications of the Amendment of Act 164 to Marriage and Inheritance Property of Convert
Rina Fakhizan Mohd Sukri, Zuliza Mohd Kusrin, Mohd Zamro Muda
2020, Vol. 5(1), pp. 9-15.  |  PDF
Received: 02 March 2020 | Accepted: 16 April 2020 | Published: 15 June 2020

Rangkaian Guru-guru Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani dalam Membentuk Keperibadian Seorang Tokoh Usul Fiqh
The Network Teachers of Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani in Personal Formation of A Scholar Islamic Jurisprudent
Mohd Hanafi Mohd Razali, Muhammad Adib Samsudin
2020, Vol. 5(1), pp. 16-25.  |  PDF
Received: 15 January 2020 | Accepted: 14 April 2020 | Published: 15 June 2020

Pengurusan Pembangunan Portfolio Aset Wakaf: Keterdedahan Risiko dan Pengurusannya
The Management of Waqf Asset Portfolio Management: Exposure of Risks and Its Management
Wan Mohd Al Faizee Wan Ab Rahaman, Salmy Edawati Yaacob, Mohamad Sabri Harun
2020, Vol. 5(1), pp. 26-36.  |  PDF
Received: 30 March 2020 | Accepted: 08 June 2020 | Published: 15 June 2020