Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X
I

2020 5(2)

15 DECEMBER 2020

Peranan Mediator Faktor Kewangan Terhadap Penentu Pembayaran Sewaan Premis Komersial Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang
The Role of the Financial Factor As The Mediator of The Determinant of Wakaf Commercial Premise Rental Payment Under Penang State Islamic Council
Mohammad Syukri Jalil, Mohd Sabri Abd. Ghafar, Azarudin Awang
2020, Vol. 5(2), pp. 1-21.  |  PDF
Received: 28 July 2020 | Accepted: 09 November 2020 | Published: 15 December 2020

Implikasi Marad Al-Mawt Ke Atas Akad Hibah
Implications of Marad Al-Mawt Over Hibah Agreement
Noor Lizza Mohamed Said, Adnan Mohamed Yusoff
2020, Vol. 5(2), pp. 22-28.  |  PDF
Received: 09 Oktober 2020 | Accepted: 23 November 2020 | Published: 15 Disember 2020

Pelaksanaan Kontrak Muamalat oleh Golongan Kelainan Upaya (OKU) Buta dalam Sistem Kewangan Islam
The Implementation of Muamalat Contract by Disabled Person in Islamic Financial System
Ruzian Markom, Mohamad Anwar Zakaria, Azman Ab Rahman
2020, Vol. 5(2), pp. 29-41.  |  PDF
Received: 27 June 2020 | Accepted: 26 November 2020 | Published: 15 December 2020

Fungsi dan Tanggungjawab Pegawai Syariah dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI 2013)
Function and Responsibility of Sharia Officer in Islamic Financial Services Act (IFSA 2013)
Mat Noor Mat Zain, Najihah Ali, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani
2020, Vol. 5(2), pp. 42-52.  |  PDF
Received: 24 November 2020 | Accepted: 26 November 2020 | Published: 15 December 2020

Kawalan Undang-undang Terhadap Pembinaan Rumah Ibadat di Malaysia
Legal Controls Towards Construction of Houses of Worship in Malaysia
Nurul Faezah Md Ahair, Zuliza Mohd Kusrin
2020, Vol. 5(2), pp. 53-64.  |  PDF
Received: 11 March 2020 | Accepted: 23 July 2020 | Published: 15 December 2020

Garis Panduan Kontrak Derivatif Berasaskan Syariah
Guideline of Derivative Contract Based On Syariah
Mohd Hafiz Mohd Dasar, Azlin Alisa Ahmad, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani
2020, Vol. 5(2), pp. 65-76.  |  PDF
Received: 09 September 2020 | Accepted: 09 November 2020 | Published: 15 December 2020

Keperluan Deklarasi Hibah dan Kekangannya dalam Perancangan Harta Orang Islam
The Need for Hibah Declarations and Its Constraints in Property Planning of Muslims
Rosmiza Ismail, Salmy Edawati Yaacob, Mohd Zamro Muda
2020, Vol. 5(2), pp. 77-83.  |  PDF
Received: 14 October 2020 | Accepted: 09 November 2020 | Published: 15 December 2020

Datin Dr. Siti Zalikhah Md Nor: Biografi dan Sumbangan dalam Perkembangan Undang-Undang Islam di Malaysia
Datin Dr. Siti Zalikhah Md Nor: Biography and Contributions in The Development of Islamic Law in Malaysia
Aniqah Azmi, Zuliza Mohd Kusrin
2020, Vol. 5(2), pp. 84-90.  |  PDF
Received: 11 October 2020 | Accepted: 12 December 2020 | Published: 15 December 2020

دور الإدارة اللامركزية في محاربة الفساد الإداري من منظور إسلامي إدارة القضاء في خلافة  عمر بن عبد العزيزنموذجا: دراسة تحليلية

The Role of Decentralized Management in Combating Maladministration from Islamic Perspective: An Analytical Study on Judicial Administration of Caliphate ‘Umar Ibn Abd Al-‘Aziz
Jalal Alwan Salman, Ahmad Sufian Che Abdullah, Nor ‘Azzah Kamri
2020, Vol. 5(2), pp. 91-107.  |  PDF
Received: 26 September 2020 | Accepted: 27 November 2020 | Published: 15 December 2020