Center for Research in Language and Linguistics

 Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik

PKBL Felo

Assoc. Prof. Rou Seung Yoan / Ryu Seung Wan