Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan

 Profesional-UKM

New-PENGURUSAN

Pengurusan Profesional-UKM

Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Mohamad

PENGARAH PROFESIONAL-UKM

Prof. Madya Dr. Noor Alaudin
Abdul Wahab

TIMBALAN PENGARAH (PENILAIAN DAN PEMPROFILAN)

Zoraini Ibrahim

TIMBALAN PENGARAH (Pembangunan Kompetensi)

Dr. Hazlina Mohd Miskam

KETUA PENTADBIRAN