Pencapaian Makmal

Berikut adalah pencapaian Makmal Pembelajaran Autisme UKM setelah beroperasi selama 4 tahun (2009 – 2013).

Penerbitan

Artikel

1) Hasnah Toran, Jane Squires dan Karen Lawrence. Infant Mental Health in Malaysia. 2011. Journal Infant Mental Health, 32(2):263-275.
2) Hasnah Toran, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Mohd Mokhtar Tahar dan NorainiSalleh. 2010. Tahap Latihan, Pengetahuan dan Kenyakinan Guru-guru Khas Mengenai Autisme. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(1):19-26.
Prosiding

1) Hasnah Toran, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Fadliana Chiri dan Mohd Mokhtar Tahar. 2010. Monitoring Progress using The Individual Education Plan for Students with Autism, kertas dibentangkan dalam International Conference on Learner Diversity 2010, pada 19 hingga 20 Oktober 2010.

2) Hasnilyatulyusnita Mohd Yunus, Hasnah Toran dan Salmiah Bujang. 2010. Penggunaan Latihan Percubaan Diskrit ke atas Pencapaian Membaca Kanak- Kanak yang Mengalami Autisme, kertas dibentangkan dalam Prosiding First Annual Inclusive Education Practices Conference: Isu-Isu Pendidikan Khusus di Indonesia dan Malaysia Praktik Terbaik dalam Pendidikan Untuk semua, anjuran Universiti Pendidikan Bandung dan Universiti Kebangsaan Malaysia, pada 20 hingga 21 Oktober 2010.

3) Nurfazilah Abu Samah dan Hasnah Toran. 2010. Klasifikasi dan Penempatan Pelajar di dalam Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran, kertas dibentangkan dalam Prosiding First Annual Inclusive Education Practices Conference: Isu-Isu Pendidikan Khusus di Indonesia dan Malaysia Praktik Terbaik dalam Pendidikan Untuk Semua, anjuran Universiti
Pendidikan Bandung dan Universiti Kebangsaan Malaysia, pada 20 hingga 21 Oktober 2010.

4) Nornadia Mohamad Razali, Hasnah Toran, Norshidah Salleh & Fadliana Chiri. 2010. Pendidikan Inklusif di Sebuah Prasekolah di Malaysia: Satu Kajian Kes, kertas dibentangkan dalam Seminar Anjuran Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Indonesia (SEBUMI) bertempat di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (UKM) pada 12 hingga 13 Oktober 2010.

5) Salmiah Bujang, Hasnah Toran dan Hasnilyatulyusnita Mohd Yunus. 2010. Komunikasi Augmentatif dan Alternatif dalam Meningkatkan Kemahiran Komunikasi Kanak-Kanak yang Mengalami Autisme, kertas dibentangkan dalam Seminar Anjuran Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Indonesia (SEBUMI) bertempat di Fakulti Sains Sosial dan
Kemanusiaan (UKM) pada 12 hingga 13 Oktober 2010.

6) Fadliana Chiri, Hasnah Toran, Mohd Hanafi Mohd Yasin & Nornadia Mohamad Razali. 2010. Penyediaan Rancangan Pendidikan Individu untuk Murid-Muridyang mengalami Autisme. Penyediaan Rancangan Pendidikan Individu untuk Murid-Murid yang Mengalami Autisme, kertas dibentangkan dalam SeminarAnjuran Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Indonesia (SEBUMI) bertempat di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (UKM) pada 12 hingga 13 Oktober 2010.

Bab dalam Buku

1) Hasnah Toran, Rosadah Abd Majid & Manisah Mohd Ali. 2010. Memahami Kepelbagaian Pelajar. Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan: Pengalaman Pembelajaran di UKM. Salleh Amat, Riza Atiq Abdullah OK. Rahmat & Zaharah Zainal (Penyuting). Malaysia. Penerbit UKM.

Hak Intelek

1) Siri Pendidikan Autisme: Modul Menulis (PR312381)

2) Siri Pendidikan Autisme: Modul Numerasi (PR312385)

3) Instrumen Ages & Stages Questionnaire: Social-Emotional (Malaysia) [ASQ:SE(M)] – Dalam proses permohonan ‘copyright’

4) Rancangan Pendidikan Individu (RPI)- Dalam proses permohonan ‘copyright’