Completed Thesis (2010-2020)

Please click HERE to download the PDF file

Bil. No Pend. Nama Prog. Pengajian Tahun Tajuk Tesis Nama Penyelia
1 P32809 Amidi Bin Abdul Manan Sarjana  2010 Kajian Kes Rehabilitasi Banduan Di Penjara  Penor: Mengkaji Keberkesanan Pemulihan Banduan Berkaitan Aspek Akidah Menggunakan Pendekatan Biasa Dan Sains Prof. Madya Dr. Mohd Arip bin kasmo, Prof. Dr. Abdul Latif Samian
2 P37138 Mohd Nazir Bin Hj Mat Yunoh Sarjana  2010 Persepsi Pelajar Non Muslim Universiti Kebangsaan Malasyia Terhadap Nilai Toleransi Islam Dr. Abdul Salam bin Hj. Yusoff,Prof. Madya Dr. Mohd Arip Hj Kasmo, Prof. Dr. Abdul Latif Samin
3 P46940 Siti Faizah Binti Md Azhari Sarjana  2012 Falsafah Angka Menerusi Surah-Surah Makkiyyah Prof. Abdul Latif Samian
4 P52831 Nor Nazimi Binti Mohd Mustaffa Sarjana  2013 Istilah Kerohanian Dalam Al-Quran Dan Hadith:  Kajian Terhadap Pengaruh Al-Qalb (Hati) Dalam Membentuk Tingkah Laku Manusia Prof. Madya Dr. Aminudin Basir
5 P56271 Siti Syaznira Binti Mohamad Sarjana  2014 Hubungan Antara Tingkah Laku Aqidah, Tingkah laku Ibadat Dan Penyelewengan Akhlak Belia Islam Di Kelantan Prof. Dr. Khairul Anwar @Johari Mastor, Prof. Madya Dr. Fazilah Idris , Prof. Madya Dr. Hasnan Kasan 
6 P59297 Mohd Razlan bin Ahmad Sarjana 2015 Pembinaan Balai Cerap Astrofiqh Berasaskan Spesifikasi Mekanikal dan Pematuhan Syarie Di Malaysia Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim
7 P64700 Ahmad Faizuddin Bin Ramli Sarjana  2015 Dialog Antara Agama:  Kefahaman dan Amalan Ahli Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Negeri Johor Dan Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa(IPSI) Prof. Madya Dr. Jaffary Awang
8 P62121 Muhammad Faiz Sarjana 2016 Pendirian Bediuzzaman Said Nursi Terhadap Tasawuf Dan Tarekat Menerusi Karyanya Risale-I Nur Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim
9 P52828 Nurol Kausar Binti Musa Sarjana 2016 Khidmat Masyarakat Tunjang Masyarakat Bertamadun Menurut Perspektif Al-Quran dan Sunnah Prof. Madya Dr. Ismail Bakar (Bersara)
10 P72808 Faqih Sarjana 2016 Pembangunan Modal Insan Melalui Pemerkasaan Sistek Upah Dalam Peningkatan Prestasi Pekerja Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron
11 P80557 Nur Izzaty Binti Mohamad Sarjana 2017 Hubungan Antara Tekanan Kerja, Sokongan Sosial Dengan Konflik Kerja-Keluarga Berdasarkan Perspektif Islam Dan Empirikal Prof. Madya Dr. Azman Ismail, Dr. Zulkefli bin Aini
12 P69283 Hajar Nurma Wachidah Sarjana 2017 Tashbih Tamthil Surah Al Baqarah Sebagai Media Dakwah Prof. Dr. Siti Rugayah Hj. Tibek (Berpindah), Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah
13 P74998 Nurazmira Binti Abdul Raman Sarjana 2017 Pengaruh Agen Sosialisasi Terhadap Literasi Kitar Semula Dalam Kalangan Belia Muslim Prof. Madya Dr. Maisarah binti Ahmad, Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob
14 P77305 Tengku Radziatan Mardziah Sarjana 2018 Pengurusan Dana Organisasi Bukan Untung (NPO) Menurut Pandangan Islam: Satu Kajian Di Islamic Relief Malaysia Dr. Mat Noor bin Mat Zain, Prof. Dato’ Paduka Zakaria Stapa (Bersara)
15 P81109 Newal Abdushekur Mohamed Sarjana 2018 Applying The Enabler’s Indicators Of the Europian Foundation For Quality Management (EFQM) On Waqf Institutions: The Case Study of Al-Shaima Teaching Institute (Makkah Al-Mukarramah) Prof. Madya Dr. Mohammad Sabri Haron, Prof. Emeritus Chamhuri bin Siwar 
16 P77310 Nur Hidayah Binti Mohd Abd Malik Sarjana 2018 Budaya Cinta Ilmu Dalam Kalangan Mahasiswa Dan Hubungannya Dengan Personaliti Mukmin Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Prof. Dr. Fariza Md Sham
17 P77308 Ros Maimunah Binti Hj Yahya Sarjana 2018 Penggunaan Simulasi Persisian Stellarium Sebagai Sokongan Teknikal Terhadap Aktiviti Cerapan Astorfiqh Di Malaysia Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim
18 P79505 Siti Masliah Binti Mohd Nuri Sarjana 2018 Akal Budi Belia Melayu Islam Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir (Bersara) , Prof. Dr. Fariza Md Sham
19 P72848 Nurfida’iy Binti Salahuddin Sarjana 2018 Tafsiran Al-Nursi Terhadap Tanda Kiamat Menerusi Karya AgungNya Risale-I Nur Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim
20 P78054 Nor Aina binti Mohd Yaakop Sarjana 2019 Nilai-Nilai Cinta Islamik Dalam Drama TV Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Prof. Dr. Fariza Md Sham
21 P82944 Nur Asmadayana Binti Hasim Sarjana 2019 Kajian Mengenai Prinsip-Prinsip Etika Konvensional Dan Islam Untuk Garis Panduan Etika Bioteknologi Moden Di Malaysia Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob
22 P82940 Che Sulaila Bin Che Harun Sarjana 2019 Kesan Pusat Ramadan Ke Atas Perubahan Darjah Ketakwaan dan Keperibadian Positif: Satu Kajian Diari Prof Dr. Khairul Anwar Mastor @ Mastor , Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin
23 P74256 Aulia Rahman Bin Zulkarnaini Sarjana 2019 Kesepaduan Ilmu Naqli Dan Aqli Dalam Pendidikan STEM: Kajian Status Dan Faktor Keberadaan Nilai Islam Dalam Kursus STEM Di Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Dato’ Dr Mohd Yusof Haji Othman (Bersara), Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Prof. Madya Dr Faszly Abdul Rahim (Berpindah)
24 P85889 Mohd Irfan Bin Mohd Terin Sarjana 2019 Kefahaman Pendidikan Islam Muslim Rohingya: Kajian Di Lembah Klang Malaysia Prof. Madya Dr. Jaffary Awang, Dr. Muhammad Hilmi Jalil
25 P86087 Radin Anis Adlina binti Radin Hasbani Sarjana 2019 Kefahaman Dan Sikap Masyarakat Terhadap Filantrofi (Kedermawanan) Dan Jihad Ekonomi Menurut Islam : Kajian Kes Di Lembah Klang Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron
26 P77307 Nor Syafinaz Md Safar Sarjana 2019 Perancangan Bandar Dan Pembangunan Fizikal Bandar Baru Bangi Dan Perspektif Perancangan Bandar Ibn Khaldun Dr. Haji Shamsul Azhar Yahya
27 P72449 Fatmawati binti Abdin Sarjana 2019 Perhubungan Di Antara Tanggapan Keadilan Dalam Mengurus Sistem Ganjaran Dan Komitmen Organisasi: Kepercayaan Kepada Penyelia Sebagai Pemboleh Ubah Pengantara Prof. Madya Dr. Azman Ismail, Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron
28 P74999 Haroon Ali Gindo Sarjana 2020 The Roles Of Spirituality And Morality In Human Capital Development Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Prof. Dato Zakaria Stapa(Bersara)
29 P70061 Mohamad Zahir Raihan Sarjana 2020 The Understanding And Pratice Of Religious Tolerance Between The Buddies And Muslim Communities Of Chittagong, Bangladesh Prof. Madya Dr. Jaffary Awang
1 P42334 Mohd Fadzhil Mustafa Doktor Falsafah 2012 Pemikiran Dan Sumbangan Imam Al-Juwayni Dalam Pembentukan Integrasi Modal Insan Di Malaysia Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron, prof. Dr. Mohd Nasran bin Mohamad, Prof. Madya Dr. Aminudin Basir dan Prof. Madya Dr. Hasnan Kasan
2 P55455 Bayu Taufiq Possumah Doktor Falsafah 2013 Pembinaan Semula Teori Ekonomi Islam Berasaskan Al Quran Dan Al Sunnah Prof. Abdul Ghafar Ismail (Bersara), Prof. Madya Dr Shofian Ahmad, Prof. Dr. Abdul Latif Samian
3 P52973 Hairol Anuar Bin Hj Mak Din Doktor Falsafah 2014 Signikan Nilai Di Dalam Memilih Kepimpinan Politik Dalam kalangan Kelas Menengah Melayu Pasca DEB Prof. Dato Paduka Zakaria Stapa, Prof. Madya Dr. Ahmad Munawar Ismail, Dr. Haji Shamsul Azhar Yahya
4 P56240 Mohammad Yosef Niteh Doktor Falsafah 2014 Ideologi Pemikiran: Satu Kajian Analisis Mengenai Skularisme, Liberalisme dan Modenisme Dalam Kehidupan Muslim Dr. Haji Ismail Bakar, Prof. Madya Dr. Aminudin Basir, Prof. Abdul Latif Samian, Prof. Dato Paduka Zakaria Stapa
5 P62027 Abu Bakar Bin Jafar Doktor Falsafah 2014 Esei Mengenai Teori Percukaian Berdasarkan Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Dan Konvensional Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail, Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai
6 P63038 Hajah Rose Binti Abdullah Doktor Falsafah 2014 Model Institusi Kewangan Mikro Islam Berasaskan Wakaf Di Brunei Darussalam Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail
7 P36288 Juwaini Doktor Falsafah 2015 Konsep Al-Nubbuwah Dalam Islam : Tumpuan Kepada Pemikiran Ibn Sina Prof. Madya Dr. Nik Yusri Musa, Prof. Madya Dr. Aminudin Basir
8 P59376 Mohd Musa Bin Sarip Doktor Falsafah 2015 Kecenderungan Tingkah Laku Penamaan Wasi Dalam Kalangan Pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron, Prof. Dr. Khairul Anwar @Johari Mastor
9 P62591 Haji Abdul Kadir Bin N.C Mohamad Doktor Falsafah 2015 Peranan Dan Sumbangan Haji Ismail Omar Abdul Aziz Dalam Pendidikan Dan Pentadbiran Agama Di Negeri Johor Darul Ta’zim Dan Negara Brunei Darussalam Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim, Prof. Dr. Kamaruzzaman Yusoff
10 P59377 Syarul Azman Bin Shaharuddin Doktor Falsafah 2015 Integrasi Mualaf Cina Terhadap Kebudayaan Masyarakat Melayu Di Negeri Selangor Prof. Madya Dr. Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Prof. Dr. Khairul Anwar @Johari Mastor
11 P62735 Zelhuda Shamsuddin Doktor Falsafah 2016 Tadbir Urus Dan Pengurusan Kewangan Koperasi Di Malaysia Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail (Bersara), Prof. Madya Dr. Azlan Syah Zaidi 
12 P60040 Ahmad Amri Bin Zainal Adnan Doktor Falsafah 2016 Religiositi, Personaliti Dan Tingkah Laku kerja Muslim Dalam Kalangan Pentadbir Universiti- Universiti Awam Di Lembah Klang Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor @ Johari, Prof. Madya Dr. Hasnan Kasan, Dr. Firdaus Mohamad Hamzah
13 P63040 Ahmad Mujahid Bin Abdullah Doktor Falsafah 2016 Kesesuaian Kitab Berzanji Sebagai Medium Dakwah Dalam Masyarakat Melayu Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir (Bersara), Prof. Dr. Siti Rugayah Hj. Tibek (Berpindah)
14 P29439 Mohd Soberi Awang Doktor Falsafah 2016 Pengislahan Dan Pengembangan Asnaf Zakat Masa Kini: Kajian Kes Di Negeri Terengganu Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron, Prof. Madya Dr. Zaharah binti Hassan (Bersara)
15 P61116 Wan Nadzirah Binti Wan Mohamad Doktor Falsafah 2016 Penghayatan Muslim, Pengetahuan, Personaliti Dan Tingkah Laku Pemilihan Makanan Berlogo Halal Malaysia Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor @ Johari, Prof. Dr. Md. Sapar @Mohd Safar Hasim(Bersara), Prof. Dato Paduka Zakaria Stapa (Bersara)
16 P65268 Nurfaradila Haron Doktor Falsafah 2017 Sumbangan Zakat Pada Keluaran Negara Kasar Bahagia Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron
17 P47233 Harliana Binti Halim Doktor Falsafah 2017 Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Perubahan Sosial Prof. Dr. Aminudin Basir, Prof. Dr. Kamaruzaman Yusof
18 P61216 Nor Azmidah Binti Ali Doktor Falsafah 2017 Keberkesanan Pelaksanaan Identiti Korporat Di Syarikat Tersenarai Syariah Di Malaysia Prof. Abdul Ghafar Ismail (Bersara)
19 P60038 Wan Nursyakila Binti Wan Kamaruddin Doktor Falsafah 2017 Nilai Optimum Kontrak Mudharabah Dalam Teori Pengantara Kewangan Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail (Bersara), Muhammad Hakimi Mohd Shafiai
20 P72369 Khadijah Binti Muda Doktor Falsafah 2017 Pembentukan Tolenrasi Beragama Dalam Kalangan Belia Pelbagai Etnik Prof Dr. Khairul Anwar@Johari bin Mastor, Prof. Madya Dr. Fazilah Idris
21 P69311 Mohamad Masruri Doktor Falsafah 2017 Manhaj Al Sunnah Dalam Rawatan Gangguan Makhluk Halus dan Sihir Serta Aplikasinya Dalam Kalangan Pengamal Di Malaysia Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir
22 P61117 Noraini Binti Sulaiman Doktor Falsafah 2017 Model Kepatuhan Jurutera Terhadap Amalan Etika Dalam Kerjaya Kejuruteraan Prof Dr. Azami (Bersara)
23 P62260 Wan Hakimah Binti Wan Ibrahim @ W.Deraman Doktor Falsafah 2018 Kesan Peraturan Terhadap Kecekapan Perbankan Islam Di Malaysia Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail (Bersara), Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai
24 P74997 Nurul Hilmiyah Doktor Falsafah 2018 Pengukuran Kemampanan Sosioekonomi Berdasarkan Metodologi TSR Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai
25 P79560 Suwandi Doktor Falsafah 2018 Penstrukturan Semula konsep Perniagaan Islam Masa Kini: Kajian Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai
26 P80676 Nor Nazmi Binti Mohd Mustaffa Doktor Falsafah 2018 Konsep Tingkah Laku Beragama Berdasarkan Metode Nubuwwah Prof. Dr. Aminudin Basir
27 P75275 Mohamed Fairooz Bin Mohamed Fathilah Doktor Falsafah 2018 Kefahaman Masyarakat Islam Tentang Doktrin Dan Amalan Syiah di Malaysia Prof. Madya Dr. Ahmad Munawar Ismail, Prof. Madya Dr. Aminudin Basir, Dato’ Paduka Zakaria Stapa(bersara)
28 P69853 Wan Aishah Binti Wan Mohd Nowalid Doktor Falsafah 2018 Perhubungan Antara Pengurusan Kerjaya , Tingkah Laku Proaktif dan Kejayaan Kerjaya Di Jabatan Agama Islam, Malaysia Prof. Madya Dr. Azman Ismail
29 P77304 Abid Ullah Doktor Falsafah 2018 The Economic Role Of Cash Waqf Based Crowdfunding In Reducing Financial Vulnerabilities Among Low Income Malay Households Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai
30 P82942 Syarul Anuar Bin Ali Doktor Falsafah 2018 Niat dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Melanggan Mikro Kredit Dalam Kalangan Pekebun Kecil Sawit Persendirian Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Prof. Madya Dr. Salmy Edawati Yaacob
31 P79506 Mohd Nur Hidayat Hasbollah Hajimin Doktor Falsafah 2018 Migrasi Dan Impaknya Terhadap Perkembangan Islam Di Sabah Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim(Pindah ke Universiti Brunei)
32 P69312 Muhammad Hasbi Zainal Doktor Falsafah 2018 Aplikasi Wakaf Kontemporari Dalam Konteks Filantrofi Islam: Kajian Persepsi Masyarakat Di Indonesia dan Malaysia Prof Madya Dr. Mohamad Sabri Haron, Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail(Bersara)
33 P72904 Samir Jasim Hilo Doktor Falsafah 2018 Expressive Ability In Architectural Sculpture In The United Arab Emirates Prof. Madya Dr. Jaffary Awang, Prof Dato Ir. Dr. Hassan Basri (Bersara) Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek
34 P72877 Mohd Hafiz Bin Safiai Doktor Falsafah 2019 Pengubahusaian Astrolab Mengikut Standard Malaysia dan Analisis Kejituannya Dalam Penentuan Arah dan Waktu (Al-Miqat) Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim(Bersara)
35 P62261 Rosli Bin Mokhtar Doktor Falsafah 2019 Penggunaan Ta’lil Ahkam Oleh Ibn Qudamat Al Maqdisi Dalam Kitab Al-Mughni Berkaitan Isu Al-Rahn Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron, Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail(Bersara)
36 P85887 Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee Doktor Falsafah 2019 Hubungan Antara Kepimpinan Beretika, Iklim Etika Dan Tindakan Pekerja Dalam Organisasi Korporat Di Malaysia Prof. Madya Dr. Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Dr. Zaleha Yazid, Prof. Madya Dr. Azman Ismail
37 P75276 Tengku Maaidah Binti Tengku A Razak Doktor Falsafah 2019 Keberkesanan Program Latihan Pembangunan Usahawan Dalam Konteks Aplikasi Amalan Perniagaan Peserta Menurut Perspektif Islam : Satu Kajian Kes Di Bahagian Pembangunan usahawan (BPU), Majlis Amanah Rakyat (MARA) Di Negeri Selangor Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron
38 P Nor Nazimi Binti Mohd Mustaffa Doktor Falsafah 2019 Konsep Tingkah Laku Beragama Berdasarkan Metode Nubuwwah Prof. Madya Dr Aminudin Basir, Prof. Madya Dr. Jaffary Awang
39 P75333 Ayad Abdulkadhim Taresh (Konvo Tahun 2020) Doktor Falsafah 2019 Ciri-Ciri Kesenian Sekolah Lukisan Islam Baghdad Sekitar Era Abbasi – Model Yahya Ben Mahmoud Al Wasti Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek
40 P82943 Nazneen Binti Ismail Doktor Falsafah 2019 Pembinaan Model Cinta Ilmu Berasaskan Konsep Al-Falah: Analisis Persamaan Struktural Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrim
41 P78481 Nor Ain Binti Abdullah Doktor Falsafah 2019 Perhubungan Di Antara Peranan Mentor, Hubungan Mentor Menti Dan Kejayaan Kerjaya Menti Dalam Perkhidmatan Awam, Malaysia Prof. Madya Dr. Azman Ismail, Prof. Dr. Fariza Md Sham
42 P64749 Muhammad Adnan Bin Abdullah (Konvo Tahun 2020) Doktor Falsafah 2019 Peranan Dan Perlindungan Undang-Undang Terhadap Badan Bukan Kerajaan: Kajin Kes Yayasan Kasih Sayang Negeri Sembilan Prof Dato’ Noor Aziah Mohd Awal
43 P59641 Muhamad Zain Bin Yusof Doktor Falsafah 2019 Hubungan Faktor Anteseden Keusahawanan Sosial Dengan Keusahawanan Sosial Dalam Kalangan Penuntut Risale-I Nur dan Impaknya Terhadap Masyarakat di Turki Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim(Pindah ke Universiti Brunei)
44 P83781 M. Abid Fuadi Nuriz Doktor Falsafah 2019 Perkembangan Pluralisme Agama Di Institusi Pengajian Tinggi Islam Indonesia Kajian Kes Di UNI Syarif Hidayatullah Jakarta Dan UNI Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Madya Dr. Jaffary Awang,
45 P57655 Nor Afian Bin Yusof Doktor Falsafah 2019 Pengaruh Anime Terhadap Akhlak Remaja Islam Di Selangor: Faktor Penghayatan Agama, Sikap Dari Pendedahan Anime Dan Pegangan Nilai Akhlak Prof. Dr. Khairul Anwar Johari@Mastor , Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron
46 P56269 Fatin Hazwani @ Hasidah Siran Doktor Falsafah 2019 Hubungkait Kepatuhan Hukum Taklif Kekeluargaan Dan Personaliti Beragama Dengan Kebahagiaan Perkahwinan Dalam Kalangan Muslim Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor @ Johari, Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir(Bersara)
47 P80441 Nurshahira Binti Ibrahim Doktor Falsafah 2019 Perhubungan Di Antara Kepimpinan Transformasi, Pemerkasaan Psikologi, Dan Perilaku Positif Terhadap Kerja Dalam Kalangan Pekerja Di Lembaga Tabung Haji Malaysia Prof Madya Dr. Azman Ismail, Prof. Dr. Fariza Md Sham
48 P60037 Ahmad Zaki Bin Md Ali @ Zahir Doktor Falsafah 2019 Konsep Dan Aplikasi FOREX: Satu Analisis Perbandingan Hukum Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron
49 P82400 Nurul Syazwani Mohd Noor Doktor Falsafah 2019 Pembentukan Model Risiko Ketidakpatuhan Syariah Berasaskan Kontrak Dalam Kewangan Islam Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Prof Dr. Abdul Ghafar Ismail(Bersara)
50 P88770 Dicky Wiwittan Bin Toto Ngadiman Doktor Falsafah 2020 Pengaruh Harga Diri Dan Hubungan Sosial Terhadap Gelagat Berhutang Dalam Kalangan Muslim B40 Prof. Madya Dr. Salmy Edawati Yaacob, Dr. Hairunnizam Wahid
51 P92961 Mohamed Qusairy Bin Thaha Doktor Falsafah 2020 Pemikiran Sosio-Agama Ahmad Sonhadji Mohamad Melalui Koleksi Khutbah (1971-1980) Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah
52 P94712 Nur Izzaty Binti Mohamad Doktor Falsafah 2020 Perhubungan Di Antara Peranan Pengurusan Dalam Program Latihan, Motivasi Pembelajaran Dan Gelagat Pekerja Di Agensi-Agensi Pusat Kerajaan Persekutuan Malaysia Prof. Madya Dr Azman Ismail, Dr. Zulkefli Aini
53 P69854 Aimi Anuar Doktor Falsafah 2020 Perhubungan Antara Pengurusan Sistem Ganjaran, Keadilan Prosedur Dan Hasil Pekerja Di Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia Prof. Madya Dr. Azman Ismail, Prof Madya Dr Razaleigh Muhamat@Kawangit, Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai