Research Fellow

DR. MUHAMMAD HILMI JALIL

Line of Expertise: Muslim Human Development; Muslim Identity

Qualification: PhD

Current Position:
Research Fellow At Institut Islam Hadhari

Office No.: 03-8921 6992

Email: hilmi@ukm.edu.my

1. Muhammad Hilmi Jalil (2011) “Islam dan Istilah Allah”, Dlm. Jawiah Dakir & Rosilawati Mohd Hanapi, Wacana Peradaban: Menjana Modal Insan. Bangi: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
2. Muhammad Hilmi Jalil & Fakhrul Adabi Abdul Kadir (2012) Written Works as a Channel of Human Development: Studies on Hamka`s Novel, International Journal of Research in Economics and Social Sciences, 2(5):1-12
3. Muhammad Hilmi Jalil (2012) How a Piece of Written Work Play a Role Towards The Human Development, Abhinav: National Monthly Refereed Journal of Research in Arts & Education, 1(11):19-28 4. Muhammad Hilmi Jalil & Fakhrul Adabi Abdul Kadir (2012) Comprehensive human development through physical and spiritual: studies on the novel “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 55: 1118-1123
5. Mohd. Yusof Hj. Othman & Muhammad Hilmi Jalil. 2012. Justice: Redefining Man. International Conference on Islam and Society. Justice in Islam: Abstracts of International Conference on Islam and Society.
6. Siti Rugayah Hj. Tibek, Jawiah Dakir Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Azrilah Aziz, Siti Maheran Ismail @ Ibrahim, Zulfadhli Zafik & Mujahid Abu Bakar (2013) Prosiding Persidangan Antarabangsa Pembangunan Mualaf 2013 (ICMUD 2013). Shah Alam:
Majlis Agama Islam Selangor.
7. Prof. Dr. Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Rosilawati Mohd Hanapi, Muhammad Hilmi Jalil, Siti Maheran Ismail @ Ibrahim & Nor Akahbar Salehuddin (2013) Laporan Tahunan 2007-2010 Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
8. Muhammad Hilmi Jalil & Fakhrul Adabi Abdul Kadir (2013) Kepentingan Kesihatan Diri Dalam Pembangunan Insan: Analisis Karya Falsafah HAMKA, Jurnal Hadhari: An International Journal, 5 (2): 53-66. 9. Muhammad Hilmi Jalil & Mohd Yusof Hj. Othman (2014) Human Identity: Between Islam and West, The Proceedings of The 5th International Symposium on Islam, Civilization, and Science, 89-101. Bangi: Institut Islam Hadhari, UKM & Kyoto: Graduate School of Asian and African Area Studies (ASAFAS), Kyoto University.
10. Siti Rugayah Hj. Tibek, Fariza Md. Sham & Muhammad Hilmi Jalil (2014) Pembangunan Dakwah Mualaf. Bangi: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
11. Muhammad Hilmi Jalil, Mohd. Yusof Hj. Othman, Jawiah Dakir, Fariza Md. Sham, Mashitoh Yaacob, Nasruddin Yunos & Fakhrul Adabi Abdul Kadir (2015) Elements of Human Capital Development According to Hasan al-Banna, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2015 August .
12. Jawiah Dakir, Siti Rugayah Hj. Tibek, Fariza Md Sham, Mohd Yusof Hj. Othman, Azami Zaharim, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Siti Maheran Ismail @ Ibrahim, Muhammad Ikhwan Ismail (2015) Effectiveness of Islamic Education on Indian Mualaf (Converts) in Selangor, Malaysia, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2015 September.
13. Muhammad Hilmi Jalil, Jawiah Dakir, Siti Maheran Ismail @ Ibrahim, Shamsul Azhar Yahya, Fakhrul Adabi Abdul Kadir (2015). Program Pembangunan Insan kepada saudara baru (Mualaf): Kajian Terhadap Komuniti Saudara Baru di Lembah Klang (Laporan Teknik). Bangi: Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi, Universiti Kebangsaan Malaysia.
14. Muhammad Hilmi Jalil & Fakhrul Adabi Abdul Kadir (2015) Keutamaan Pembangunan Insan dalam Mengimbangi Arus Pembangunan Negara, Jurnal Hadhari: An International Journal , 7 (1): 107-122
15. Muhammad Hilmi Jalil (2015) Ulasan Buku / Book Review Dilema Ummah di Malaysia oleh Muhammad Syukri Salleh. 2012. Bangi: Penerbit UKM. 66 halaman, Jurnal Hadhari: An International Journal , 7 (1): 91-96
16. Muhammad Hilmi Jalil, Fariza Md. Sham, Latifah Amin, Salmy Edawati Yaacob & Raudhah Abu Samah (2015) The Proceeding of the 6th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2015) “Upholding the dignity of Islamic civilization”. Bangi: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
17. Raudhah Abu Samah, Muhammad Hilmi Jalil, Zakaria Stapa, Mohd Yusof Othman, Jawiah Dakir, Fariza Md Sham, Mashitoh Yaacob & Nasruddin Yunos (2015) Emotional intelligence from islamic perspectives: preliminary review in Malaysia, The proceeding of the 6th International Symposium on Islam Civilization and Science (ISICAS 2015). Bangi: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
18. Nor Aina Mohd Yaakop, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fariza Md Sham & Muhammad Hilmi Jalil (2015) Psikologi cinta dalam drama dari perspektif dakwah. Proceeding Malaysia International Psychology Congress 2015. Bangi: Persatuan Psikologi Malaysia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
19. Muhammad Hilmi Jalil, Zakaria Stapa & Raudhah Abu Samah (2016) Konsep Hati Menurut al-Ghazali, Reflektika: Jurnal Keislaman IDIA Prenduan, 11 (11): 59-71.
20. Muhammad Hilmi Jalil & Mohammad Husni b Ali @ Buraidah (2016) Menilai Isi Kandungan Ceramah: Kajian Kes Penceramah yang Ditauliahkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Reflektika: Jurnal Keislaman IDIA Prenduan, 12 (12): 1-13
21. Zakaria Stapa, Rosmawati Mohamad Rasit, Roziah Sidik@Mat Sidek, Jaffary Awang, Abdull Rahman Mahmood, Indriaty Ismail, Siti Aisyah Shamsudin, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar, Mujahid Abu Bakar, Maryam Habibah Kamis (2016) Kefahaman dan Penghayatan Akidah Golongan Menengah Melayu di Malaysia Masa Kini, Prosiding Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan Ke-IX (SAAP 2016). Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
22. Muhammad Hilmi Jalil, Fariza Md. Sham, Jawiah Dakir, A`dawiyah Ismail, Siti Maheran Ismail @ Ibrahim, Wan Zulkifli Wan Hassan, Noor Aziah Mohd Awal (2016) Preliminary review of Islamic identity fragility among muslims in Malaysia, Proceeding the 7th International Symposium on Islam Civilization and Science (ISICAS 2016). Selangor: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
23. Mashitoh Yaacob, Jawiah Dakir, Fariza Md. Sham, Muhammad Hilmi Jalil, Zubaidah Mohd Nasir, W. Syairah Hazwani W. Petera, Siti Maheran Ismail@Ibrahim & Mujahid Abu Bakar (2016) Proceeding the 7th International Symposium on Islam Civilization and Science (ISICAS 2016). Selangor: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
24. Muhammad Hilmi Jalil, Tengku Maaidah Tengku A. Razak, Ros Maimunah Yahya Zikri, Tengku Radziatan Mardziiah Tengku A. Razak, Nurshahira Ibrahim, Nurliana Mohd Hassan, Maafi Husin Ali Amran & Wan Aishah Wan Mohd Nowalid. 2016. Integrasi Ilmu dalam Membangunkan Peradaban Islam: Prosiding Simposium Peradaban Islam 1.0. Bangi: Persatuan Siswazah hadhari (NADI HADHARI), Universiti Kebangsaan Malaysia. (Vol. 1 & Vol. 2).
25. Muhammad Hilmi Jalil (2017) Pembangunan Insan dalam Peradaban Islam, Dlm. Jawiah Dakir, Fariza Md. Sham & Mujahid Abu Bakar, Peradaban Islam.Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
26. Mujahid Abu Bakar, Siti Maheran Ismail @ Ibrahim, Siti Asuha Said, Muhammad Hilmi Jalil, Jawiah Dakir & Fariza Md Sham (2017) Sedekad Kegemilangan Institut Islam Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia 2007-2017. Bangi: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
27. Jefridin Atan, Muhammad Hilmi Jalil & Muhammad Hakimi Mohd Shafiai (2017) Analisis Kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi terhadap Pembangunan Modal Insan di Malaysia, Jurnal Hadhari: An International journal, Jurnal Hadhari Edisi Khas (2017): 195-212.
28. Muhammad Hilmi Jalil & Mohd Yusof Hj. Othman (2017) Jati Diri Manusia: Antara Islam dan Barat, Jurnal Hadhari: An International journal, Jurnal Hadhari Edisi Khas (2017): 97-109.
29. Jawiah Dakir, Mohd Yusof Hj Othman, Fariza Md Sham, Muhammad Hilmi Jalil, Aguswan Rashid, Mujahid Abu Bakar & Siti Maheran Ismail (2017) Klasifikasi al-Quran Terhadap Tingkah Laku Manusia dalam Membina Peradaban, Jurnal Hadhari: An International journal, Jurnal Hadhari Edisi Khas (2017): 125-142.
30. Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Fariza Md Sham, Faisah ahmad Shah, Wan Zulkifli Wan Hassan, Mazlan Ibrahim, Haziyah Hussin, Muhammad Masruri, Muhammad Arif Yahya, Mohammad Fattah & Hussine Hangah (2017) Sahih Al-Bukhari: Terjemahan & Pengajaran Hadis. Bangi: Penerbit Universiti kebangsaan Malaysia.
31. Jawiah Dakir & Muhammad Hilmi Jalil (2018) Pembangunan Insan Menurut al-Qur’an dan Sunnah (Human Development in al- Quran and al-Sunnah). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
32. Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan Zulkifli Wan Hassan, Ahmad Irdha Mokhtar, A’dawiyah Ismail, Faisal Ahmad Shah, Muhammad Masruri, Al Muslim Mustapa@Ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Abu Dardaa Mohamad, Mohammad Fattah & Muhammad Arif Yahya (2018) Sahih Muslim: Terjemahan dan Pengajaran Hadis. Bangi: Penerbit Universiti kebangsaan Malaysia.
33. Tengku Maaidah Tengku A Razak, Muhammad Hilmi Jalil, Zelhuda Shamsuddin, Muhammad Sabri Haron (2019) The effectiveness of micro entrepreneurial development: program input assessment analysis, International Journal of Innovation, Creativity and Change, 7 (10): 168-175.
34. Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ahmad Irdha mokhtar, Faisal Ahmad Shah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Al Muslim Mustapa @ Ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Muhammad Masruri, Abu Dardaa Mohamad, Mohammad Fattah & Hussine Hangah (2019) Sunan al- Nasa’i: Terjemahan dan Pengajaran Hadis. Bangi: Penerbit Universiti kebangsaan Malaysia.

1             Pembinaan Profil Pendidikan STEM dengan nilai Islam dalam  pendidikan tinggi di Malaysia 

Project code: GGP-2019-028     Head of Researcher      2019-2021 

2             Pembentukan Profil Semasa Akidah Remaja Muslim Malaysia: 

Kajian Penyelesaian Masalah Kerapuhan Akidah. 

Project code: GUP-2016-026     Head of Researcher      2016-2018 Completed 

3          Model i-ESQ Dalam Membangunkan Modal Insan Masyarakat  Islam Di Malaysia 

Project Code: FRGS/2/2013/SSI03/UKM/1            Head   of   Researcher    (2013-2016)     Completed 

4             Program Pembangunan Insan Kepada Saudara Baru (mualaf):  Kajian Terhadap Komuniti Saudara Baru di Lembah Klang 

Project Code: GGPM-2012-060  Head of Researcher         (2012-2014) Completed 

5             Pemerkasaan  Program  j-QAF  Dalam  Transformasi  Sistem  Pendidikan Islam    Malaysia:    Pelaksanaan,     Pengurusan     Dan  Keberkesanan 

Project Code: AP-2012-005          Research Member           (2012-2014)  Completed 

6             Pengukuran Jati Diri Kebangsaan Di Kalangan Kakitangan UKM  Pelbagai Kategori 

Project Code: GPP-2011-011     Research Member             (2011-2014) Completed 

7             Islamic Environmental Ethics: Addressing The Phenomenon of  Consumer Culture in Malaysia 

Project Code: AP-2013-014          Research Member           (2013-2016)   Completed 

8             Pembinaan  Indikator  Pengukuran  Status  Mualaf  Cina  Di  Selangor 

Project Code: RH-2012-001   Research Member           (2012-2013)     Completed 

9             Pembinaan  Indikator  Pengukuran  Status  Mualaf  India  Di  Selangor 

Project Code: RH-2012-002         Research Member           (2012-2013)  Completed 

10          Lonjakan penyelidikan Dalam Peradaban Islam 

Project Code: DPP-2013-142      Research Member            (2013) Completed 

11          Pemerkasaan Disiplin Peradaban Islam 

Project Code: DPP-2013-157      Research Member            (2013) Completed 

12          Peranan Badan Bukan Kerajaan (NGO) Wanita Dalam Aktiviti  Dakwah  Menangani  Remaja  Berisiko.  Ke  Arah  Pembinaan  Modul  Intervensi dari Perspektif Psikologi Islam 

Project Code: GUP-2014-037     Research Member            2014-2016 Completed 

13          Pembangunan  Insan  Melayu  Islam:  Ke  Arah  Memperkasa  nizam al-hayat (sistem hidup) Melayu Islam 

Project Code: TD-2014-009          Research Member           2014-2016  Completed 

14        Mengarus Perdanakan Disiplin dan Peradaban Islam 

Project Code: DPP-2014-096  Research Member           2014-2015          Completed 

15        Memperkasakan Penyelidikan dalam Peradaban Islam 

Project Code: DPP-2014-HADHARI            Research Member           2014- 2015    Completed 

16          Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim: Terjemahan dan Fawa’id 

Project Code: RH-2015-001         Research Member           2015-2016 Completed 

17        Disiplin Peradaban Islam Asas Pemerkasaan Ilmu 

Project Code: DPP-2015-092      Research Member            2015-2016 Completed 

18        Melonjak Penerbitan dalam Peradaban Islam 

Project Code : DPP-2015-HADHARI           Research Member           2015- 2016    Completed 

19          Pembinaan  Modul  Akhlak  Kekeluargaan  Dalam  Pendidikan  Anak-anak 

Project Code: RH-2017-001         Research Member           2016-2017  Completed 

20          Pemugaran  Warisan  Sejarah  Ketenteraan  Islam  Menerusi  Karya Sahih Al-Bukhari: Terjemahan ‘Kitab Al-Maghazi 

Project Code: PP-2018-006          Research Member           2017-2019   Completed 

Kursus Peradaban Islam (Z1RH 6012),

Tamadun Islam dan Tamadun  Asia (LMCW 2163).