Associate Fellow

DR. WAN NASYRUDIN WAN ABDULLAH

Line of Expertise: Comparative Study Of Quranic Exegesis, Quran Exegesis, Quran and Science, The Study of Manuscripts, The Science Of Hadith

Qualification: B.A.(Hons.)(Yarmouk), M.I.S.(UKMalaysia), Ph.D(Malaya)

Current Position: 

Felo Bersekutu, Institut Islam Hadhari

Pensyarah Universiti

Office No.: 03-8921 5514

Email: tokwedin@ukm.edu.my

1. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah & Achyar Zein, 2014, Intertekstualiti Dalam Tarjuman al-Mustafid, Penerbit UKM Bangi, ISBN: 978-967-412-239-3, 203 hlm.
2. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2014, Hadis Dalam al-Simt al-Majid, (bab dlm buku) al-Simt al-Majid Dalam Masyarakat Alam Melayu, Salmah Ahmad & Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Penerbit UKM Bangi, ISBN: 978-967-412-177-8, hlm. 103-113
3. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Othman Talib, Salmah Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Hanafi Dollah, 2014, Sanad Dalam al-Simt al-Majid, (bab dlm buku) al-Simt al-Majid Dalam Masyarakat Alam Melayu, Salmah Ahmad & Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Penerbit UKM Bangi, ISBN: 978-967-412-177-8, hlm. 114-130.
4. Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2014, Scientific Exegesis in Malay Qur’anic Commentary, Asian Social Science; Vol. 10, No. 10; 2014, ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025, Published by Canadian Center of Science and Education. hlm; 236-242.
5. Rijaluddin Yahya, Mohd. Sukki Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Zaini Yahya, Lukman Abdul Mutalib, Wan Nordin Wan Abdullah, Suhaila Abdullah, 2014, Tafsir Maudhu’iy: Akhlak, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, ISBN: 978-983-46-1389-1, 177 hlm.
6. Suhaila Abdullah, Mohd. Sukki Othman,Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Zaini Yahya, Rijaluddin Yahya, Lukman Abdul Mutalib, Wan Nordin Wan Abdullah, 2014, Tafsir Maudhu’iy: Ilmu dan Tamadun, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, ISBN: 978-983-46-1385-3, 172 hlm.
7. Lukman Abdul Mutalib, Mohd. Sukki Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Zaini Yahya, Rijaluddin Yahya, Wan Nordin Wan Abdullah, Suhaila Abdullah, 2014, Tafsir Maudhu’iy: Hudud, Qisas dan Ta’zir, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, ISBN: 978-983-46-1216-0, 206 hlm.
8. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Sukki Othman, Mohd. Zaini Yahya, Lukman Abdul Mutalib, Rijaluddin Yahya, Wan Nordin Wan Abdullah, Suhaila Abdullah, 2014, Tafsir Maudhu’iy: Ekonomi dan Kewangan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, ISBN: 978-983-46-1212-2, 146 hlm.
9. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Sukki Othman, Mohd. Zaini Yahya, Lukman Abdul Mutalib, Rijaluddin Yahya, Wan Nordin Wan Abdullah, Suhaila Abdullah, 2014, Tafsir Maudhu’iy: Masyarakat dan Pembangunan Sosial, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, ISBN: 978-983-46-1214-6, 232 hlm.
10. Mohd. Zaini Yahya, Mohd. Sukki Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Lukman Abdul Mutalib, Rijaluddin Yahya, Wan Nordin Wan Abdullah, Suhaila Abdullah, 2014, Tafsir Maudhu’iy: Ibadah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, ISBN: 978-983-46-1213-9, 185 hlm.
11. Wan Nordin Wan Abdullah, Mohd. Sukki Othman,Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Zaini Yahya, Mohd. Lukman Abdul Mutalib, Rijaluddin Yahya, Suhaila Abdullah, 2014, Tafsir Maudhu’iy: Kekeluargaan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, ISBN: 978-983-46-1388-4, 179 hlm.
12. Lajnah Penyusun IQKL, 2013, Al-Hafiz fi al-Tafsir, (Lajnah Pentashih): Zulkifli Mohd. Yusoff, Ammar Fadhil, Abdul Halim Tamuri & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Sekolah Menengah IQKL & Centre of Quranic Research (Universiti Malaya, Kuala Lumpur), ISBN: 978-967-11752-0-0, jil 1, 526 hlm.
13. Lajnah Penyusun IQKL, 2013, Al-Hafiz fi al-Tafsir, (Lajnah Pentashih): Zulkifli Mohd. Yusoff, Ammar Fadhil, Abdul Halim Tamuri & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Sekolah Menengah IQKL & Centre of Quranic Research (Universiti Malaya, Kuala Lumpur), ISBN: 978-967-11752-0-0, jil 2, 428 hlm.
14. Abdul Manan Mohamad al-Merbawi, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Salmah Ahmad & Osman Chuah Abdullah, 2012, Tarekat Naqshabandiyyah Khalidiyyah In Malaysia: A Study on The Leadership of Haji Ishaq bin Muhamad Arif, MIQAT, vol. XXXVI. No. 2 Juli-Desember, ISSN 0852-0720, hlm: 299-319.
15. Rokiah Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Wan Noraini Wan Yusuf , 2010 , Pendekatan Rasulullah SAW dalam menangani kesilapan seseorang , 91
16. Jawiah Dakir, Mazlan Ibrahim, Muhd Najib Abdul Kadir, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ahmad Asmadi Sakat dan Mohd Nazri Ahmad , 2010 , Prosiding Seminar Pemantauan Penyelidikan & Penerbitan Fakulti Pengajian Islam , Ensiklopedia tokoh dan karya dalam Tafsir dan Hadith , 1-6 ,
17. Azwira Abdul Aziz, Muhd Najib Abdul Kadir, Ahamad Asmadi Sakat, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Tengku Intan Zarina Tengku Puji , 2008 , Metodologi al-Qur`an dan al-Hadith : PY1242 ,
18. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohamad Fadzeli Jaafar dan Syamsul Andy Galigo , 2009 , Mesej `Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufridin`: panduan individu menuju ke jalan Allah , 241-252
19. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Othman Talib, Salmah Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah dan Hanafi Dollah , 2009 , Al-Simt Al-Majid (kalung kemuliaan) dan masyarakat Melayu , 115-136
20. Salmah Ahmad, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Sulaiman Ibrahim & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2010 , Miftah al-Wird (Terjemahan dan Pentahkikan), 200
21. Salmah Ahmad, Dr. Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Maheram Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Hanafi Dollah, Othman Talib, Muammar Ghaddafi Hanafiah , 2009 , Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 , Jatidiri Melayu dalam karya-karya Shaykh Ahmad Al-Qushashi (UKM-GUP-TKS-08-07-293) ,
22. Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Salmah Ahmad, Wan Nsyruddin Wan Abdullah, Syamsul Andi Galigo, Mohammadd Fadzeli Jaafar , 2010 , Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidik GUP 2008 , Mesej Dakwah Umdat al-Muhtajin Dalam Penghayatan Agama Masyarakat Melayu Di Nusantara: Ke Arah Pembinaan Modul Pengajaran Dakwah , 328-334 ,
23. Salmah ahmad, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Othman Talib, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Hanafi Dollah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2010 , Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidik GUP 2008 , Jatidiri Melayu Karya-Karya Shaykh Ahmad al-Qushashi , 312-318 ,
24. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Abdul Latif Samian, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Zawiyah Baba, Zulkifley Hamid & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2012 , Wacana Teori dan Strategi Kepimpinan Melayu , 79-89
25. Mahadi Dahlan, Azharudin Sahil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Bin Hanafiah, Zool Amri Nordin , 2008 , Al-Quran Rasm Uthmani bertajwid dan disertai makna , CET KE-2, Jil. 1 hingga 10, 143 X 10
26. Ahamad Asmadi Sakat & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2007 , Seminar Antarabangsa Agama Dan Pembangunan III , Sumbangan IT terhadap Takhrij al-Hadith dalam era pasca kemerdekaan , Jld.1 th. 2007. hlm.7-20 ,
27. WAN NASYRUDIN WAN ABDULLAH , 2007 , SEMINAR AL-SUNNAH DAN ISU-ISU SEMASA PERINGKAT KEBANGSAAN -UKM BANGI , PROSIDING SEMINAR AL-SUNNAH DAN ISU-ISU SEMASA
PERINGKAT KEBANGSAAN ,
28. Ahamad Asmadi Sakat, (Mohd. Radzi Othman, Fauzi Deraman & Wan Nasyrudin Wan Abdullah (penyunting) , 2007 , Metodologi imam al-Tirmidhi dalam Kitab al-Jami’ , Pertama, 84
29. Ahamad Asmadi Bin Sakat & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2007 , Seminar Al-Sunnah Dan Isu-Isu Semasa Peringkat Kebangsaan , Bank Al-Hadith: satu keperluan ,
30. Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Ahamad Asmadi Bin Sakat , 2007 , Seminar Al-Sunnah dan Isu-Isu Semasa Peringkat Kebangsaan , Methodogi Imam Al-Tirmidhi Dalam Meriwayatkan Hadith-Hadith Yang Menunjukkan Bab Tertentu ,
31. Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2007 , Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam ke-4 , Tarjuman al-Mustafid dan dominasi al-Jalalayn , 515-527 ,
32. SALMAH AHMAD, MOHD. SYUKRI YEOH ABDULLAH, SULAIMAN IBRAHIM & WAN NASYRUDIN WAN ABDULLAH , 2007 , Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam ke-4 , Miftah al-Wirid: Terjemahan dan Tahqiq ,
33. Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2007 , Seminar Antarabangsa Di Asia Tenggara , Kebijaksanaan Shaykh Abdul Rauf Dalam Menyusun Teks Tafsir Tarjuman Al-Mustafid ,
34. Zulkifli bin Mohd Yusoff dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2005 , Jurnal Pengajian Melayu (Edisi Khas Sempena Sambutan 100 Tahun UM). Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Tarjuman al-Mustafid: satu analisa terhadap karya terjemahan, jilid 16 (1): 156-173
35. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Maheram Ahmad, Othman Talib, Salmah Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Hanafi Dollah , 2008 , Seminar Antarabangsa Budaya & Pemikiran Malaysia -Indonesia. Jabatan Usuluddin & Falsafah,Fakulti Pengajian Islam , Kepentingan Nilai Sanad Dalam al-simtu al-Majid, Shaykh Ahmad Qushashi rhm , jil. 1,no 1,324-335 ,
36. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohammad Fadzeli Jaafar & Syamsul Andy Galigo , 2008 , Prosiding Seminar Antarabangsa Budaya & Pemikiran Malaysia-Indonesia , Pengaruh Al-Simt Al-Majid dalam teks Umdat Al-Muhtajin , 420 – 427 ,
37. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Syukri Yeoh Abdullah Maheram Ahmad, Othman Talib, Salmah Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah dan Hanafi Dollah , 2008 , Prosiding Seminar Antarabangsa Budaya & Pemikiran Malaysia-Indonesia , Kepentingan dan nilai sanad dalam Al-Simt Al-Majid, Shaykh Ahmad Al-Qushashi Rhm , 324-335 ,
38. Mahadi Dahlan, Azharudin Sahil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Zool Amri Nordin , 2008 , Al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (Jilid 2) , Jilid 2 (juz 4, 5 & 6) , cetakan kedua, 142
39. Mahadi Dahlan, Azharudin Sahil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Zool Amri Nordin , 2008 , Al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (Jil 3- Juz 7, 8 & 9) , Jilid 3 , Cetakan Kedua/ Jil. 3 , 148
40. Mahadi Dahlan, Azharudin Sahil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Zool Amri Nordin , 2008 , Al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (Jil 4- Juz 10, 11 & 12) , Jilid 4 , cetakan Kedua / Jil. 4, 150
41. Mahadi Dahlan, Azharudin Sahil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghadafi Hanafiah, Zool Amri Nordin , 2008 , Al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (Jil 5- Juz 13, 14 & 15) , Jilid 5 , Cetakan Kedua / Jil. 5, 154
42. Mahadi Dahlan, Azharudin Sahil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Zool Amri Nordin , 2007 , Al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (Jil 6- Juz 16, 17 & 18) , Jilid 6 , Cetakan Kedua / Jil. 6, 162
43. Mahadi Dahlan, Azharudin Sahil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Zool Amri Nordin , 2007 , Al-quran rasm uthmani bertajwid dan disertai makna (Jil 7- Juz 19, 20 & 21) , Jilid 7 , Cetakan Kedua / Jil. 7, 165
44. Mahadi Dahlan, Azharudin Sahil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Zool Amri Nordin , 2008 , Al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (Jil 8- Juz 22, 23 & 24) , Jilid 8 , Cetakan Kedua / Jil. 8, 172
45. Mahadi Dahlan, Azharudin Sahil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Zool Amri Nordin , 2008 , Al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (Jil 9- Juz 25, 26 & 27) , Jilid 9 , Cetakan Kedua / Jil. 9, 180
46. Mahadi Dahlan, Azharudin Sahil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Zool Amri Nordin , 2008 , Al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (Jil 10- Juz 28, 29 & 30) , Jilid 10 , Cetakan Kedua / Jil. 10, 223
47. Ahamad Asmadi Sakat, Dr. Azwira Abdul Aziz, Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah dan Kharuddin Mohd. Amin , 2008 , Peranan al-Kandahlawiyy dalam bidang hadith , 96
48. Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Ahamad Asmadi Sakat , 2009 , Tafsir Tarjuman al-Mustafid: Kajian Tokoh dan Metodologi , 126
49. Ahamad Asmadi Sakat & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2009 , Tinjauan Sejarah Pembukuan Kitab-kitab Hadith & Rijal , 94
50. Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Ahamad Asmadi Sakat , 2009 , Isu-Isu permasalahan Tafsir & Qiraat , 95
51. Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Ahamad Asmadi Sakat , 2009 , Isu-Isu Permasalahan Hadith & al-Kutub al-Sittah , 81
52. Zulkifli Haji Mohd. Yusoff & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2008 , Jurnal Pengajian Melayu , Intertekstualiti dan Kitab Tafsir Melayu , 19: 208-225
53. Ahamad Asmadi Sakat & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2009 , Isu-isu Permasalahan Hadith dan al-Kutub al-Sittah , 1-31
54. Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Ahamad Asmadi Sakat , 2009 , Isu-isu Permasalahan Hadith dan al-Kutub al-Sittah , 43-58
55. Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2009 , al-Simt al-Majid dan masyarakat Mlayu , 99-113 (bab dlm buku)
56. Ahmad Fakhrurrazi Bin Mohammed Zabidi; Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2009 , Prosiding Seminar Antarabangsa Ketamadunan Islam II – Dialog Antara Agama: Pemangkin Keharmonian Agama; Pusat Kembangan Kolej Islam Darul Ridzuan (KISDAR) Kuala Kangsar, PErak , Dialog dengan Non-Muslim: iktibar dari kisah para Nabi dalam al-Quran , 43-48 ,
57. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, sabri mohamad, Mohd Akil Mohamed Ali & Muhad bin Bidin , 2010 , Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan V: Agama dan Pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia. Jabatan Usuluddin & Falsafah, FPI, UKM , Shaykh Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri al-Jawi: Tokoh Ulama? Qiraat Nusantara ,
58. Nor Hafizi Tusof, wan nasyrudin wan abdullah dan sabri mohamad , 2011 , Prosiding Kolokium Sisiwazah Pengajian Islam UKM, UKM , Metodologi Ilmu Qiraat Dalam Tafsir Jami` Al-Bayan `An Ta`Wil Ayi Al-Quran Oleh Imam Al-Tabari ,
59. Sabri Mohamad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muhd Akil Muhd Ali, Mohd Najib Abd Kadir Dan Hayati Husin , 2011 , Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV 2011: Ulama Pemacu Transformasi Negara (Bangi) , Syeikh Mahfuz al-Tarmasi: tokoh ilmu qiraat nusantara , 541-546 ,
60. Tengku Intan Zarina bt.Tengku Puji & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2008 , Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-6 , Memahami Kecerdasan Emosi rasulullah Sebagai Aset Penting Dalam Pembangunan Modal Insan , 185-193 ,
61. Jawiah Dakir, Ahmad Levi Fachrul Avivy, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mazlan Ibrahim, Ahamad Asmadi Sakat, Muhd. Najib Abdul Kadir & Mohd. Nazri Ahmad , 2012 , Advances in Natural and Applied Sciences , The Trial of Hadith Scholars and Their Works in the Malay Region , 6(7):1156-1161, 2012
62. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohammad Fadzeli Jaafar & Syamsul Andy Galigo , 2008 , Seminar Antarabangsa Budaya & Pemikiran Malaysia- Indonesia 2008 , Pengaruh al-Simt al-Majid dalam Teks Umdat Al-Muhtajin , 420-427 ,
63. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 2: Kepentingan Serangga dan Teori Evolusi ,
64. Faszly Rahim, Wan NAsyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 1: Serangga & AlQuran ,
65. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 3: Semut & AlQuran ,
66. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 4: Anai-anai dalam AlQuran ,
67. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 5: Lebah ,
68. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 6: Lebah & AlQuran ,
69. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 7: Kepentingan semut dan anai-anai dalam ekosistem ,
56. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 8: Proses & kepentingan madu ,
70. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 9: Lalat di dalam AlQuran ,
71. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 10: Lalat dan pembiakannya ,
72. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep.11: Kutu di dalam AlQuran ,
73. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 12: Rama-rama di dalam AlQuran ,
74. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ashraf Ismail , 2011 , Hasratun Ep. 13: Belalang ,
75. Faszly Rahim*, Mohammad Faris Mohammad Esa, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Faizal Mohamed, Sharina Abu Hanifah, Azmin Sham Rambely, Irman Abdul Rahman, Jawiah Dakir, Mohd Yusof Othman. , 2011 , Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM 2011 , Penerapan Konsep Pembelajaran Sains Tauhidik Dalam Penyelidikan Pelajar Ke Atas Komuniti Serangga: Apa Kata Mereka? ,
76. Nor Hafizi Tusof, Wan Nasyrudin Wan Abdullah dan Sabri Mohamad , 2011 , Prosiding Kolokium Sisiwazah Pengajian Islam UKM, UKM , Metodologi Ilmu Qiraat Dalam Tafsir Jami` Al-Bayan `An Ta`Wil Ayi Al-Quran Oleh Imam Al-Tabari ,
77. Sabri Mohamad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muhd Akil Muhd Ali, Mohd Najib Abd Kadir Dan Hayati Husin , 2011 , Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV 2011: Ulama Pemacu Transformasi Negara (Bangi) , Syeikh Mahfuz al-Tarmasi: tokoh ilmu qiraat nusantara , 541-546 ,
78. Dakir, J., Avivy, A.L.F., Abdullah, W.N.W., Ibrahim, M., Sakat, A.A., Kadir, M.N.A., Mohd Nazri, A. , 2012 , Advances in Natural and Applied Sciences , The trail of hadith scholars and their works in the Malay region , 6(7):1156-1161
79. Hayati binti Hussin, Abdul Rahim bin Ahmad, Sabri bin Mohamad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Rohana binti Zakaria , 2012 , Proceedings of International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012 , Ulama Melayu Di Mekah: Kajian Perhadap Para Pengajar Di Tiang-Tiang Al-Masjid Al-Haram Yang Berasal Dari Alam Melayu , 153
80. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Abdul Latif Samian, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Zawiyah Baba, Zulkifley Hamid & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2012 , Wacana Teori dan Strategi Kepimpinan Melayu , 79-89
81. Jawiah Dakir, Ahmad Levi Fachrul Avivy, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mazlan Ibrahim, Ahamad Asmadi Sakat, Muhd. Najib Abdul Kadir & Mohd. Nazri Ahmad , 2012 , Advances in Natural and Applied Sciences , The Trial of Hadith Scholars and Their Works in the Malay Region , 6(7):1156-1161, 2012
82. Abdul Manam bin Mohamad al-Merbawi, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Salmah Ahmad, Osman Chuah Abdullah , 2012 , Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman , Tareqat Naqshabandiyyah Khalidiyyah in Malaysia: A study on the Leadership of Haji Ishaq bin Muhammad Arif , 36(2):299-319
83. Ahamad Asmadi Sakat, Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2013 , Nadwah Ulama Nusantara (NUN) V : Ulama Dan Cabaran Idealisme Semasa , Manhaj Shaykh Nawawi Al-Batani Dalam Menyebutkan Hadith Daif Salam Kitabnya Tanqih Al-Qawl , 5 ,

84. Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Ahamad Asmadi Sakat, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2013 , Prosiding Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu Dan Turath 2013 , Konsep Rawatan Islam Dalam Pandangan Sunnah Rasullulah SAW , 98-115
85. Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2013 , Persidangan Antarabangsa Sains & Teknologi di Alam Melayu 3 (SALAM 3) , Kedudukan Elemen Sains dalam Tafsir al-Quran di Malaysia ,
86. Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Hisham Ahmad , 2013 , Aku bersyukur anakku Autisme , 162
87. Salma Ahmad, Muhammad Syukri Yeoh Abdullah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi bin Hanafiah, Maheram Ahmad , 2013 , al-Majid , al-Simt al-Majid fi Talqin al-Dhizkr wa I`to` al-Bay`ah wa Ilbas wa Salasil Ahl al-Tawhid li Ahmad al-Qushashi Zikir, Bay`at, Pemakaian Pengijazahan dan Salasilah Ahli Tauhid dalam manuskrip al-Simt , 168
88. Wan Nasyrudin Wan Abdullah,Ab Halim Tamuri , 2013 , Al-hafiz fi al-tafsir: lajnah penyusun IQKL , Jilid 1 , 1, 526
89. Lajnah Penyusun IQKL , 2013 , al-Hafiz fi al-Tafsir , Jilid 2 , 2, 428
90. Mohd Arif Nazri, Bahrum Faizan, Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Ahamad Asmadi Sakat, Mazlan Ibrahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Fadlan Mohd Othman, Muhd Najib Abdul Kadir , 2013 , Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu dan Turath , Pendekatan Penulisan Hadis Dalam Kitab Tafsir Melayu: Analisis Terhadap Tafsir Nur Al-Ihsan
91. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Sukki Othman, Mohd. Zaini Yahya, Lukman Abdul Mutalib, Rijaluddin Yahya, Wan Nordin Wan Abdullah, Suhaila Abdullah , 2014 , Tafsir Maudhuiy Ekonomi dan Kewangan , 146
92. Mohd. Yusof Bin Hj. Othman, Jawiah Binti Dakir, Abdul Latif Samian, Baharudin Bin Yatim, Khaidzir Bin Haji Ismail, Shamsul Azhar Bin Yahya, Mazlan Bin Ibrahim, Fariza Bt. Md. Sham, Et. Al. , 2014 , Sains Dalam A-Quran ,
93. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Sukki Othman, Mohd. Zaini Yahya, Lukman Abdul Mutalib, Rijaluddin Yahya, Wan Nordin Wan Abdullah, Suhaila Abdullah , 2014 , Tafsir Maudhuiy Masyarakat dan Pembangunan Sosial , 232
94. Oziah Othman, Zanaton Iksan, W.N.W. Abdullah, S.N.H. Syeikh-Abdullah, M.M. Hanafiah, S.A. Hanifah, N.H. Arsad, A.S. Rambely, N.H.A. Karim, N.W. Othman, I.R. Hazmi, M.R. Abd Rahman [and 19 other] , 2014 , International Conference And Exhibition On Islamic Education 2014 (ICIed2014) / Association of Malaysian Muslim Intellectuals, Bangi , Pemerkasaan Ulul Albab melalui modul STEM bBersepadu (STEMIND) , 1311-1322
95. Mohd. Zaini Yahya, Mohd. Sukki Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Lukman Abdul Mutalib, Rijaluddin Yahya, Wan Nordin Wan Abdullah, Suhaila Abdullah , 2014 , Tafsir Maudhuiy Ibadah , 185
96. Lukman Abdul Mutalib, Mohd. Sukki Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Zaini Yahya, Rijaluddin Yahya, Wan Nordin Wan Abdullah, Suhaila Abdullah , 2014 , Tafsir Maudhuiy Hudud, Qisas dan Takzir , 206
97. Suhaila Abdullah, Mohd. Sukki Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Zaini Yahya, Rijaluddin Yahya, Lukman Abdul Mutalib, Wan Nordin Wan Abdullah , 2014 , Tafsir Maudhuiy Ilmu dan Tamadun , 172
98. Rijaluddin Yahya, Mohd. Sukki Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Zaini Yahya, Lukman Abdul Mutalib, Wan Nordin Wan Abdullah, Suhaila Abdullah , 2014 , Tafsir Maudhuiy Akhlak , 177
99. Wan Nordin Wan Abdullah, Mohd. Sukki Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd. Zaini Yahya, Mohd. Lukman Abdul Mutalib, Rijaluddin Yahya, Suhaila Abdullah , 2014 , Tafsir Maudhuiy Kekeluargaan , 179
100. Salmah Ahmad, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Sulaiman Ibrahim & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2014 , WARISAN KECENDEKIAAN ISLAM: Bahasa dan Kesusasteraan Arab , 106-110 (11)
101. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Achyar Zein , 2014 , Intertekstualiti dalam Tarjuman al-Mustafid , 199
102. Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2014 , Prosiding Persidangan Antarabangsa, Sains & Teknologi Di Alam Melayu 3 (SALAM 3) / Institut Alam dan Tamadun Melayu , Kedudukan elemen Sains dalam Tafsir al-Quran di Malaysia , 178-185 ,
103. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Haziyah Hussin , 2014 , Warisan kecendekiaan Islam: pemikiran dan pembangunan Islam , Bab 8:75-84
104. Sakinah Saptu, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Latifah Abdul Majid, Ahamad Asmadi Sakat , 2014 , Relevansi Aplikasi Sanad Dalam Pengajian Islam Pada Masa Kini ,
105. Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2014 , Prosiding Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam (KASPI 2014) , Pendefinisian semula Tafsir Ilmi , 431-437
106. Hayati Hussin, Sabri Mohamad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Abdul Rahim Ahmad, Mohd Norzi Nasir , 2014 , Hadis Jurnal Ilmiah Berwasit , Al-Tarmasiy: Tokoh Prolifik dalam Bidang Hadith , 4 , 8 , 326
107. Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2014 , Asian Social Science , Scientific exegesis in Malay Quranic Commentary , 10(10):236-242
108. S.N.H.S. Abdullah, Faszly Rahim, Zanaton Iksan, N. Arsad, W.N.W. Abdullah, Mohd Zamri Murah, N.A.H.Yahya, Farah Aqilah B., M. K., Ismail,
109. M.H.A.,Razalan, I., Azmi, Salmah B.Karman, S. Zaleha M Diah , 2014 , 3rd International Conference Interactive Digital Media , Pengintegrasian Al-Quran dengan penciptaan robot: Kes studi pertandingan FIRA Roboworld 2013 ,
110. Muammar Ghaddafi Bin Hanafiah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Othman Talib, Salmah Binti Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Hanafi Dollah , 2014 , al-Simt al-Majid dalam masyarakat Alam Melayu , Bab 6 dan 114-130
111. Sakat A.A., Masruri M., Dakir J., Wan Abdullah W.N. , 2015 , Mediterranean Journal of Social Sciences , The jinn, devil and Satan: A review on Qur’anic concept , 6 , 5S1 , 540-546
112. Ahamad Asmadi Sakat, Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Mediterranean Journal of Social Sciences , The Jinn, Devil and Satan: A Review on Qur`anic Concept , 6 , 5SI , 540-546
113. Abur Hamdi Usman, Mohammad Fattah, Mohd Fauzi Mohd Amin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Fadlan Mohd Othman, Muhd Najib Abdul Kadir , 2015 , Mediterranean Journal of Social Sciences , The ules of interpretation: How Do Al-`Am and Al-Khas Applied in Shihab`s Exegesis? , 4 , 4S1 , 523-532
114. Wan Nasyrudin Wan Abdullah; Muammar Ghaddafi bin Hanafiah , 2015 , Jurnal Dirasat Quraniyyah , Tarjuman al-Mustafid: pemurnian fakta sejarah , 1 , 2015 , 40-53
115. Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Mohd Akil Muhamed Ali , 2015 , Wacana Al-Quran & Al-Sunnah , Bab 8 : 70-82
116. Mohd Nazri Ahmad, Mohd Arif Nazri & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Wacana al-Quran & al-Sunnah , Bab 10 : 95-109
117. Ahmad Shafiq Mat Razali, Wan Hilmi Wan Abdullah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Shahidan Ahmad , 2015 , International Seminar on Tarbiyyah (ISoT 2015) , Ketokohan Haji Abdul Rahim Ahmad dalam bidang tarannum dan kaedah tilawahnya , 35-40
118. Zanaton H Iksan, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Azmin Sham Rambely, Wan JUliana Wan Ahmad, Izfa Riza Hazmi, Sharina Abu Hanifah, Faszly Rahim , 2015 , Prosiding International Seminar on Tarbiyah (ISoT) 2015 , Pengintegrasian sains tauhidik dan mentaddabur al-Quran melalui kem pandang alam , 441-454
119. Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Mohammad Fadzeli Jaafar, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Salmah Ahmad , 2015 , Umdat al-muhtajin:panduan perjalanan rohani masyarakat alam Melayu , 268
120. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Gaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad, Mohammad Fadzeli Jaafar, Syamsul Andy Galigo , 2015 , Umdat Al-Muhtajin: Panduan Perjalanan Rohani Masyarakat Alam Melayu , 242-250
121. Mashitoh Yaacob; Mohd Yusof Othman; Hassan Basri; Zakaria Stapa; Idris Zakaria; Latifah Abdul Majid; Zainab Ismail; Wan Nasyrudin Wan Abdullah; Ahmad Munawar Ismail , 2015 , Buku Profil Penyelidikan FRGS/1/2012/SS03/UKM/02/1 ,
122. Sakinah Saptu, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Latifah Abdul Majid, Ahamad Asmadi Sakat , 2015 , Al-Hikmah , Relevansi aplikasi sanad dalam pengajian islam masa kini , 7 , 1 , 103-119
123. Haslinda Lukman, Latifah Abdul Majid, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Al-Hikmah , Kesan Terapi Ruqyah Dalam merawat Pesakit HIV/AIDS , 7 , 1 , 102-132
124. Abur Hamdi Usman, Mohammad Fattah, Mohd Fauzi Mohd Amin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Fadlan Mohd Othman, Muhd Najib Abdul Kadir , 2015 , Mediterranean Journal of Social Sciences , The Rules Of Interpretation: How Do Al-`Am And Al-Khas Applied In Shihab`s Exegesis , 6 , 4S1 , 523-532
125. Hayati binti Hussin, Dr. Abdul Rahim bin Ahmad, Dr. Sabri bin Mohamad, Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Memasyarakatkan Quran Mensejahterakan Ummah , 451-464 (40)
126. Ahamad Asmadi Sakat, Abur Hamdi Usman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Fadlan Mohd Othman, Mohd Akil Muhamed Ali & Mazlan Ibrahim , 2015 , Mediterranean Journal of Social Sciences , Al Wasatiyyah in the Eye of Prophetic Tradition , 6 , 2 S1 , 448-455
127. Khai Ern Lee, Marlia Mohd Hanafiah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Al Quran dan sains ,
128. S.N.H.S. Abdullah , Faszly Rahim , Zanaton Iksan, N. Arsad, W.N.W. Abdullah, Mohd Zamri Murah, N.A.H.Yahya, Farah Aqilah B., M. K., Ismail, M.H.A.,Razalan, I., Azmi, Salmah B.Karman, S , 2015 , International Journal Of Interactive Digital Media , Pengintegrasian Al-Quran Dengan Rekacipta Robot: Kes Studi Pertandingan FIRA Roboworld 2013 , accepted , accepted
129. Mohamad Ruzi Abdul Rahman, Noraini Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam: keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 32 : 263-273
130. Hayati Hussin, Abdul Rahim Ahmad, Rohana Zakaria, Aslam Farah Selamat, Sabri Mohamad & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Prosiding Seminar Serantau Pengajian Qira`at (SISPEQ) 2015 dan Tempat diterbitkan: Bangi , Aspek Qira`at dalam Tafsir Ayat Ahkam Karangan al-Sabuniy dan Kaitannya dengan Hukum Hakam , 167-174
131. Aulia Rahman Zulkarnain, Mohd Yusof Hj Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Faszly Rahim , 2015 , The Proc. of the 6th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS2015) , The evolution of worldviews on the origin of man in western though , 19-28
132. Sahilah Abd. Mutalib, Mohd. Rashdan Ghazali & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 5 : 39-42
133. Sahilah Abd. Mutalib, Mohd. Rashdan Ghazali & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 15 : 123-128
134. Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Aminah Abdullah , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , 408
135. Usman A.H., Fattah M., Amin M.F.M., Abdullah W.N.W., Othman F.M., Kadir M.N.A. , 2015 , Mediterranean Journal of Social Sciences , The rules of interpretation: How do al-‘?m and al-kh?? applied in Shihab’s exegesis? , 6 , 4S1 , 523-532
136. Sahilah Abd. Mutalib , Siti Khadijah Shamsudin & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 18 :147-154
137. Sahilah Abd. Mutalib, Mohd. Rashdan Ghazali & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 22 : 177-184
138. Sahilah Abd. Mutalib, Mohd. Rashdan Ghazali & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 14 :117-122
139. Sahilah Abd. Mutalib, Mohd. Rashdan Ghazali & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 16 :129-136
140. Faszly Rahim, Zanaton Iksan, Oziah Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Siti Norul Huda Syeikh Abdullah, Norhana Arsad, Azmin Sham Rambely, Sharina Abu Hanifah, Marlia Mohd Hanafiah, Nurul Huda Abdul-K , 2015 , The Online Journal of Islamic Education , Pemerkasaan Ulul Albab melalui modul STEM bersepadu STEMind , 3 , Special Issue , 1-12
141. Marlia Mohd Hanafiah, Faszly Rahim & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan & perubatan Islam , Bab 1 : 3-10
142. Marlia Mohd Hanafiah, Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya Pemakanan & Perubatan Islam , 3 : 19-24
143. Aminah Abdullah, Faszly Rahim, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Bab 13 : 107-114
144. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohamad Faris Mohamad Esa & Faszly Rahim , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Bab 33 : 277-280
145. Faszly Rahim, Mohamad Faris Mohamad Esa, Aminah Abdullah & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Bab 38 : 317-324
146. Izfa Riza Hazmi, Mohamad Faris Mohamad Esa, Faszly Rahim & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Bab 40 : 331-344
147. Wan Juliana Wan Ahmad, Mohd Azmil Mustafa, Aminah Abdullah & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Bab 8:61-72
148. Aminah Abdullah, Rahmah Mastura Rosnaini, Chua Hun Pin & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 2: 11-18
149. Aminah Abdullah , Noor Amiza Azhar, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam: Keajaiban Penyembuhan Farmakologi Alam , Pertama, 27-38 (4)
150. Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Edisi Pertama, Bab 7:53-60
151. Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Pertama, Bab 9: 73-80
152. Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar, Nur Farhani Zahar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Pertama, Bab 10:81-90
153. Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Bab 12:97-106
154. Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Bab 11:91-95
155. Aminah Abdullah,Tan EE Shian, Noraini Abdul Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Pertama, Bab 20: 161-166
156. Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Pertama, Bab 24:191-198
157. Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar, Noraisyah Mydin Abdul Aziz & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Pertama, Bab 28:223-232
158. Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Bab 29:233-238
159. Aminah Abdullah, Nur Farhani Zahar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Pertama, Bab 26:205-210
160. Aminah Abdullah, Nur Farhani Zahar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Bab 35:293-307
161. Aminah Abdullah, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Pertama, 36:301-307
162. Aminah Abdullah, Rahmah Mastura Rosnaini, Noor Amiza Azhar & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam , Pertama, 37:309-315
163. Aminah Abdullah, Nurul Huda, Wan Rosli Wan Ishak & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan islam , Prtama, Bab 39 : 325-33
164. Nadiatur Akmar Zulkifli, Aminah Abdullah, Rahmah Mastura Rosnaini, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 , Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam: Keajaiban Penyembuhan Farmakologi Alam , pertama, 281-292 (34)
165. Noraini Talip, Mohamad Ruzi Abdul Rahman & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam: Keajaiban Penyembuhan dengan Farmakologi Alam , Bab 19 : 155-160
166. Aminah Abdullah, Tan Ee Shian, Noraini Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam: keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 20 : 161-166
167. Noraini Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam: keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 25 : 199-204
168. Mohamad Ruzi Abdul Rahman, Noraini Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan islam: keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 27 : 213-222
169. Noraini Talip, Mohamad Ruzi Abdul Rahman & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan Islam: keajaiban pemyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 30 : 239-242
170. Mohamad Ruzi Abdul Rahman, Noraini Talip & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2015 , Indahnya pemakanan dan perubatan islam: keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam , Bab 31 : 243-262
171. Ahamad Asmadi Sakat, Abur Hamdi Usman, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd Fauzi Mohd Amin, Muhamad Rozaimi Ramle, 2016 , Ponte International Scientific Researches Journal , The Fabricated Hadith: A Review On Its Implication To Society , 72 , 9 , 414-422
172. Haziyah Hussin,Latifah Abdul Majid,Nor Syamimi Mohd, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Sabri Mohamad , 2016 , Jurnal al-Turath , Pemikiran Tafsir Sheikh Mohamed Idris al-Marbawi dalam Manuskrip Quran Bergantung Makna Melayu , 1 , 1 , 24-34
173. Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2016, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Pasar Islam: Kajian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW , 16 , 1 , 131-149
174. Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah, 2016, Selamat Pagi Malaysia RTM , Bingkisan Makan Sunnah- Habbatus Sauda
175. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2016, Selamat Pagi Malaysia RTM, bingkisan apa itu makanan sunnah?
176. Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2016 , Selamat Pagi Malaysia RTM , Bingkisan apa itu makanan sunnah
177. S.N.H.S. Abdullah , Faszly Rahim , Zanaton Iksan, N. Arsad, W.N.W. Abdullah, Mohd Zamri Murah, N.A.H.Yahya, Farah Aqilah B., M. K., Ismail, M.H.A.,Razalan, I., Azmi, Salmah B.Karman, S. Zaleha M.Diah , 2016 , International Journal Of Interactive Digital Media , Pengintegrasian Al-Quran dengan rekacipta robot: kes studi P\pertandingan FIRA Roboworld 2013 , 4 , 3 , 25-32
178. Fazida Hanim Hashim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Farah Shafawati Mohd-Taib , 2017 , Prosiding Seminar Pendidikan Transdisiplin (STed 2017) , Inspired by nature: navigation of birds from a quranic and engineering design perspective , 122-131
179. Fazida Hanim Hashim and Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2017 , Advanced Science Letters , Swarm Intelligence: From the Perspective of Al-Quran and Al-Sunnah to Natural and Artificial Systems , 23 , 5 , 4580-4585
180. Dr. Wan Nasyrudin Bin Wan Abdullah (K012485), Muhammad Hadi Moin Bin Abdul Latiff (P92236), Eddyanto Bin Sutijo (P92645) , 2017 , Eksplorasi Khazanah al-Quran , Obstetrik dan Ginekologi (O&G) menurut al Quran ,
181. Muhammad Affan Bin Latif , Mohamed Nazri Bin Mohamad Rasidek & Wan Nasyrudin Bin Wan Abdullah , 2017 , Eksplorasi Khazanah al-Quran , Pola tumbuhan di dalam al-Quran ,
182. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Azlin Alisa Ahmad, Ezad Azraai Jamsari & Adila Sahida Sufian , 2017 , Identifikasi status halal bahan kritikal dalam produk pemakanan , 1-6
183. Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah , 2017 , pemakanan sihat menurut al-Quran dan Sains , 1-22
184. Nazori bin Ab Rahman , Muhammad Aiman bin Mohd Hatta & Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah , 2017 , Eksplorasi Khazanah al-Quran , Keunikan serangga dalam al-Quran ,
185. Mohamed Nazri Mohamad Rasidek , Nur Anis Hanani Mohd Talib, Nur Hayati Syazwani Zulkifli , Mastura Ahmad@Muhammad & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2017 , Eksplorasi Khazanah al-Quran , Bencana alam Menurut al-Quran ,
186. Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2017 , Persidangan Antarabangsa Islam Dan Tokoh 2017 , Sentuhan Sains Mustafa Abdul Rahman dalam Tafsir Al-Qur`an Al-Hakim , 1-13
187. Nurul Mukminah Zainan Nazri, Latifah Abdul Majid & Wan Nasyrudin Wan Abdulllah , 2017 , Prosiding Kolokium Penyelidikan Siswazah 2017 , The significance of water in different context of quran , – ,
188. Nurul Mukminah Zainan Nazri, Latifah Abdul Majid, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2017 , Jurnal al-Turath , Repetition of al-Ma and Ma in Quranic context: Meanings and intents , 2 , 2 , 80-87
189. Jawiah Dakir, Faisal Ahmad Shah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Abu Dardaa Mohamad, Ahmad Irdha Mokhtar, Al-Muslim Mustapa@Ab Rahim Muhammad Muhammad Hilmi Jalil, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani & [six others] , 2017 , Sunan al-Nasa`i : Terjemahan dan Pengajaran Hadis , Jilid I, 266
190. Sharina Abu Hanifah, Faszly Rahim, Zanaton H.Iksan, Wan Nasyruddin Wan Abdullah, Normazida Rozi, Mohammad Faris Mohammad Esa, Ishak Ahmad, Rizafizah Othaman, Nurul Huda Abd. Karim, Nurul Izzaty Hassan, Rozida Mohd. Khalid, Azizah Baharom@Adb. Aziz , 2017 , Ulum Islamiyyah , Pengintegrasian sains tauhidik: persepsi peserta , 21 , 43-60
191. Fazida Hanim Hashim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Norazreen Abd Aziz & Afida Ayob , 2017 , The 8th International Symposium On Islam, Civilization And Science (ISICAS 2017) , Modelling a non-profit cooperative credit network: a multi-agent simulation for building an interest-free financial system , – ,
192. Fazida Hanim Hashim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Norazreen Abd Aziz & Afida Ayob , 2017 , The 8th International Symposium On Islam, Civilization And Science (ISICAS 2017) , Modelling a non-profit cooperative credit network: a multi-agent simulation for building an interest-free financial system , –
193. Fazida Hanim Hashima & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2017 , Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam 2017 (TAWIS2017) , Komunikasi semut: antara wahyu dan sains kejuruteraan ,

194. Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ahmad Irdha Mokhtar, Faisal Ahmad Shah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Al Muslim Mustapa@Ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Muhammad Masruri and [three others] , 2018 , Sunan al-Nasa’i: Terjemahan dan Pengajaran Hadis , Jilid 2, 276
195. Wan Nasyrudin Wan Abdullah Muammar Ghaddafi Hanafiah Mohd. Syukri Yeoh Abdullah , 2017 , Bengkel Pengenalan Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu , Tarjuman mustafid pengalaman kendiri ,
196. Fazida Hanim Hashim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Norazreen Abd Aziz & Afida Ayob , 2017 , The 8th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS2017) , A multi-agent simulation model of an interest-free loan system ,
197. Mohd Yusof Hj Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Faszly Rahim & Aulia Rahman , 2017 , Proceedings of the 8th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2017) , Islamic values in philosophy of tawhidic science ,
198. Haji Muhammad Sa`id Umar, Haziyah Hussin, Latifah Abdul Majid, Fadlan Mohd Othman, Muhd Najib Abdul Kadir, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mazlan Ibrahim, Mohd Arif Nazri, Ahamad Asmadi Sakat & Bahrum Faizan , 2017 , Tafsir Nur al-Ihsan Edisi Rumi dan Tahkik (Surah al-Fatihah & al-Baqarah) , Jilid 1, 144
199. Muammar Ghaddafi Hanafiah, Wan NasyrudinWan Abdullah MohdSyukriYeohAbdullah , 2017 , Bengkel Pengenalan Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu , Pengenalan kepada kaedah penyelidikan sastera kitab ,
200. Mohd Yusof Hj Othman, Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Aulia Rahman Zulkarnain , 2018 , Sains Insani , Evolusi konsep manusia dalam tasawur Barat , 3 , 2 ,
201. Sakinah Saptu, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Latifah Abdul Majid , 2018 , Mekanisme Sanad dalam Pengajian Islam , 145
202. Sahlawati Abu Bakar, Haziyah Hussin & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2018 , Prosiding Seminar Ilmu Wahyu dan Turath ke 3 , Definisi al-tafsir al-mawdui: satu sorotan literatur sistematik , 1 ,
203. Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan
204. Muammar Ghaddafi bin Hanafiah, Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff , 2018 , Proceedings International Conference On Law And Islamic Jurisprudence (ICIJ 2018) , Etos melayu dalam pengajaran Sabil al-Muhtadin Karya Syeikh Muhammad Arshad al- Banjari , 1 ,
205. Karimuddin Nasution, Mohd Faizulamri Mohd Saad & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2018 , Islamiyyat , Pemikiran musdah mulia dalam pembaharuan pentafsiran al-Quran , 40 , 2 ,
206. Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Muammar Ghaddafi Hanafiah , 2018 , Proceedings International Conference On Law And Islamic Jurisprudence (ICIJ 2018) , Pengaruh Tafsir Al-Jalalayn Dalam tarjuman Al-Mustafid Karya Syeikh Abdul Rauf Al- Singkili , 1 ,
207. Mashitoh Binti Yaacob;Mohd. Yusof Bin Hj. Othman;Zakaria Bin Stapa;Jawiah Binti Dakir;Khairul Anwar @ Johari Bin Mastor;Mohamad Sabri Bin Haron;Zurina Binti Mahadi;Roziah Bt. Sidik @ Mat Sidek;Latifah Binti Amin;Maisarah Binti Ahmad;Wan Nasyrudin Bin Wan , 2018 , Islamic Environmental Ethics: Addressing The Phenomenon Of Consumer Culture In Malaysia ,
208. Nurul Mukminah Zainan Nazri, Latifah Abdul Majid & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2018 , eproceedings Of International Conference On Islam And Global Issues (iCIGI) 2018 , The pattern of selected antioxidants in the quran , 1 ,
209. Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil, Muhammad Masruri, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, A`dawiyah Ismail, Ahmad Irdha Mokhtar, Shamsul Azhar Yahya & Muhammad Arif Yahya , 2018 , 9th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2018) , Medicine and treatment of the prophet Muhammad pbuh: a study of Al-Jami` Al-Sahih (Sahih Al-Bukhari) ,
210. Nazori Ab Rahman, Mohd Nazri Ahmad & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2019 , Jurnal al-Turath , Kaedah Periwayatan Asbab al-Nuzul dalam Tarjuman al-Mustafid , Vol. 4 No. 1 2019 , 1 , 1-7
211. Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2019 , Berita Harian , Dakwa Bumi Mendatar Akibat Salah Faham al-Quran, Hadis , 1 ,
212. Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Mohd Syukri Yeoh Abdullah , 2019 , Bunga rampai alam Melayu , Siri 2, 12
213. Wan Alauddin Wan Yusof, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Mohd Syukri Yeoh Abdullah , 2019 , Bunga rampai alam Melayu , Siri 1, 19

 

 

 ……………….

1. Dakir, J., Avivy, A.L.F., Abdullah, W.N.W., Ibrahim, M., Sakat, A.A., Kadir, M.N.A., Mohd Nazri, A., , 2012, Non-ISI, The trail of hadith scholars and their works in the Malay region , Advances in Natural and Applied Sciences , 6(7):1156-1161 , Salinan Keras & Lembut
2. Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah, , 2016, Non-ISI, Pasar Islam: Kajian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW , Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan , 131-149 , Bercetak dan Elektronik

3. Abdul Manam bin Mohamad al-Merbawi, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Wan Nasyrudin Bin Wan Abdullah, Salmah Ahmad, Osman Chuah Abdullah, , 2012, Non-ISI, Tareqat Naqshabandiyyah Khalidiyyah in Malaysia: A study on the Leadership of Haji Ishaq bin Muhammad Arif , Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman , 36(2):299-319 , Salinan Keras (Kertas)
1,
4. Fazida Hanim Hashim and Wan Nasyrudin Wan Abdullah, , 2017, Non-ISI, Swarm Intelligence: From the Perspective of Al-Quran and Al-Sunnah to Natural and Artificial Systems , Advanced Science Letters , 4580-4585 , Bercetak dan Elektronik , http://www.ingentaconnect.com/content/asp/asl/2017/00000023/00000005/art00168.

5. Zulkifli bin Mohd Yusoff dan Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah, , 2005, ISI, Tarjuman al-Mustafid: satu analisa terhadap karya terjemahan , Jurnal Pengajian Melayu (Edisi Khas Sempena Sambutan 100 Tahun UM). Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya , jilid 16 (1): 156-173 , Salinan Keras (Kertas)

6. Zulkifli Haji Mohd. Yusoff & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, , 2008, Non-ISI, Intertekstualiti dan Kitab Tafsir Melayu , Jurnal Pengajian Melayu , 19: 208-225 , Salinan Keras (Kertas)

7. Jawiah Dakir, Ahmad Levi Fachrul Avivy, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mazlan Ibrahim, Ahamad Asmadi Sakat, Muhd. Najib Abdul Kadir & Mohd. Nazri Ahmad, , 2012, Non-ISI, The Trial of Hadith Scholars and Their Works in the Malay Region , Advances in Natural and Applied Sciences , 6(7):1156-1161, 2012 , Salinan Keras (Kertas)

8. Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, , 2014, Non-ISI, Scientific exegesis in Malay Quranic Commentary , Asian Social Science , 10(10):236-242 , Laman Sesawang , http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/36511.

9. Hayati Hussin, Sabri Mohamad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Abdul Rahim Ahmad, Mohd Norzi Nasir, , 2014, Non-ISI, Al-Tarmasiy: Tokoh Prolifik dalam Bidang Hadith , Hadis Jurnal Ilmiah Berwasit , 326 , Salinan Keras (Kertas) , http://www.kuis.edu.my/v3/images/inhad/jurnal-inhad/hadis-bil-8-bm.

10. Ahamad Asmadi Sakat, Abur Hamdi Usman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Fadlan Mohd Othman, Mohd Akil Muhamed Ali & Mazlan Ibrahim, , 2015, Non-ISI, Al Wasatiyyah in the Eye of Prophetic Tradition , Mediterranean Journal of Social Sciences , 448-455 , Salinan Keras (Kertas)

11. Abur Hamdi Usman, Mohammad Fattah, Mohd Fauzi Mohd Amin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Fadlan Mohd Othman, Muhd Najib Abdul Kadir, , 2015, Non-ISI, The Rules Of Interpretation: How Do Al-`Am And Al-Khas Applied In Shihab`s Exegesis , Mediterranean Journal of Social Sciences , 523-532 , Laman Sesawang , http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/7039/6743.

12. Haslinda Lukman, Latifah Abdul Majid, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, , 2015, Non-ISI, Kesan Terapi Ruqyah Dalam merawat Pesakit HIV/AIDS , Al-Hikmah , 102-132 , Salinan Keras & Lembut , http://spaj.ukm.my/jalhikmah.

13. Sakinah Saptu, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Latifah Abdul Majid, Ahamad Asmadi Sakat, , 2015, Non-ISI, Relevansi aplikasi sanad dalam pengajian islam masa kini , Al-Hikmah , 103-119 , Salinan Keras & Lembut , http://spaj.ukm.my/jalhikmah.

14. Haziyah Hussin,Latifah Abdul Majid,Nor Syamimi Mohd,Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Sabri Mohamad, , 2016, Non-ISI, Pemikiran Tafsir Sheikh Mohamed Idris al-Marbawi dalam Manuskrip Quran Bergantung Makna Melayu , Jurnal al-Turath , 24-34 , Bercetak dan Elektronik , http://spaj.ukm.my/jalturath/index.php/jalturath/issue/view/1/showToc.

15. Ahamad Asmadi Sakat, Abur Hamdi Usman, Fadlan Mohd Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd Fauzi Mohd Amin, Muhamad Rozaimi Ramle, , 2016, Non-ISI, The fabricated hadith: a review on its implication to society , PONTE International Scientific Researches Journal , 414-422 , Elektronik

16. Nurul Mukminah Zainan Nazri, Latifah Abdul Majid, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, , 2017, Non-ISI, Repetition of al-Ma and Ma in Quranic context: Meanings and intents , Jurnal al-Turath , 80-87 , Elektronik , http://spaj.ukm.my/jalturath/index.php/jalturath.

17. Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, , 2016, ISI, Pendefinisian semula istilah tafsir Ilmi , Islamiyyat , Bercetak dan Elektronik , http://ejournals.ukm.my/islamiyyat/article/view/16924.

18. Ahmad Fakhrurrazi Bin Mohammed Zabidi, Wan Nashrudin Bin Wan Abdullah, , 2016, Non-ISI, Al-Lata`if Dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb , Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU) , 34-44 , Elektronik

19. Ahmad Fakhrurrazi Bin Mohammed Zabidi, Wan Nasyrudin Bin Wan Abdullah, , 2016, Non-ISI, Analisis Konsep al-Lata`if terhadap al-Basmalah dalam tafsir Mafatih al-Ghayb , Journal of Contemporary Islamic Studies , 91-107 , Bercetak dan Elektronik

20. Karimuddin Nasution, Mohd Faizulamri Mohd Saad & Wan Nasyrudin Wan Abdullah, , 2018, ISI, Pemikiran musdah mulia dalam pembaharuan pentafsiran al-Quran , Islamiyyat , Bercetak dan Elektronik , http://ejournal.ukm.my/islamiyyat/index.

21. Nazori Ab Rahman, Mohd Nazri Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, , 2019, Non-ISI, Kaedah periwayatan Asbab al-Nuzul dalam Tarjuman al-Mustafid , Jurnal al-Turath , 1-7 , Elektronik , http://spaj.ukm.my/jalturath/index.php/jalturath/article/view/81/78.

22. Aishah Binti Abd. Wahab, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Latifah Abdul Majid, , 2019, Non-ISI, WARGA EMAS KEMURUNGAN , JOURNAL AT TAHKIM , 16-20 , Bercetak

23. Abur Hamdi Usman, Mohammad Fattah, Mohd Fauzi Mohd Amin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Fadlan Mohd Othman, Muhd Najib Abdul Kadir, , 2015, Non-ISI, The ules of interpretation: How Do Al-`Am and Al-Khas Applied in Shihab`s Exegesis? , Mediterranean Journal of Social Sciences , 523-532 , Salinan Keras (Kertas)

24. Ahamad Asmadi Sakat, Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Wan Nasrudin Wan Abdullah, , 2015, Non-ISI, The Jinn, Devil and Satan: A Review on Qur`anic Concept , Mediterranean Journal of Social Sciences , 540-546 , Salinan Keras & Lembut

25. Mohd Yusof Hj Othman, Faszly Rahim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Aulia Rahman Zulkarnain, , 2018, Non-ISI, Evolusi konsep manusia dalam tasawur Barat , Sains Insani , Elektronik , www.sainsinsani.com.

26. Norshariani Abd Rahman, Fatin Nur Marhamah Zabidi, Mohd Yusof Othman, Lilia Halim, Zanaton Iksan, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, , 2019, Non-ISI, Conceptual framework for integration of Tauhidic Elements for Environmental Conservation (TEFEC): a review , International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development , 70-83 , Elektronik

27. Usman A.H., Fattah M., Amin M.F.M., Abdullah W.N.W., Othman F.M., Kadir M.N.A., , 2015, Non-ISI, The rules of interpretation: How do al-‘?m and al-kh?? applied in Shihab’s exegesis? , Mediterranean Journal of Social Sciences , 523-532 , Salinan Keras & Lembut , http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84936155572&partnerID=40&md5=497f73a1f44008615ab0f94956414db0.

28. Sakat A.A., Masruri M., Dakir J., Wan Abdullah W.N., , 2015, Non-ISI, The jinn, devil and Satan: A review on Qur’anic concept , Mediterranean Journal of Social Sciences , 540-546 , Salinan Keras & Lembut , http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84940850879&partnerID=40&md5=9296073ab3599eff88cd4568802441bb.

29. Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah; Muammar Ghaddafi bin Hanafiah, , 2015, Non-ISI, Tarjuman al-Mustafid: pemurnian fakta sejarah , Jurnal Dirasat Quraniyyah , 40-53 , Salinan Keras (Kertas)

30. Faszly Rahim, Zanaton Iksan, Oziah Othman, Wan Nasyrudin Wan-Abdullah, Siti Norul Huda Syeikh Abdullah, Norhana Arsad, Azmin Sham Rambely, Sharina Abu Hanifah, Marlia Mohd Hanafiah, Nurul Huda Abdul-K, , 2015, Non-ISI, Pemerkasaan Ulul Albab melalui modul STEM bersepadu STEMind , The Online Journal of Islamic Education , 1-12 , Laman Sesawang , http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=8419.

31. Sharina Abu Hanifah, Faszly Rahim, Zanaton H.Iksan, Wan Nasyruddin Wan Abdullah, Normazida Rozi, Mohammad Faris Mohammad Esa, Ishak Ahmad, Rizafizah Othaman, Nurul Huda Abd. Karim, Nurul Izzaty Hassan, Rozida Mohd. Khalid, Azizah Baharom@Adb. Aziz, , 2017, Non-ISI, Pengintegrasian sains tauhidik: persepsi peserta , Ulum Islamiyyah , 43-60 , Elektronik

32. S.N.H.S. Abdullah , Faszly Rahim , Zanaton Iksan, N. Arsad, W.N.W. Abdullah, Mohd Zamri Murah, N.A.H.Yahya, Farah Aqilah B., M. K., Ismail, M.H.A.,Razalan, I., Azmi, Salmah B.Karman, S. Zaleha M.Diah, , 2016, Non-ISI, Pengintegrasian Al-Quran dengan rekacipta robot: kes studi P\pertandingan FIRA Roboworld 2013 , International Journal Of Interactive Digital Media , 25-32 , Elektronik , http://ijidm.org/wp-content/uploads/IJIDM-04-03-05.pdf.

……………………….

Kertas persidangan

Jawiah Dakir, Mazlan Ibrahim, Muhd Najib Abdul Kadir, Wan Nasyruddin Wan Abdullah, Ahmad Asmadi Sakat dan Mohd Nazri Ahmad , 2010 01, , Ensiklopedia tokoh dan karya dalam Tafsir dan Hadith , Prosiding Seminar Pemantauan Penyelidikan & Penerbitan Fakulti Pengajian Islam , 1-6 , Salinan Keras (Kertas)
Zanaton H Iksan, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Azmin Sham Rambely, Wan JUliana Wan Ahmad, Izfa Riza Hazmi, Sharina Abu Hanifah, Faszly Rahim , 2015 01, , Pengintegrasian sains tauhidik dan mentaddabur al-Quran melalui kem pandang alam , Prosiding International Seminar on Tarbiyah (ISoT) 2015 , Salinan Keras & Lembut
Salmah Ahmad, Dr. Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Maheram Ahmad, Wan Nasyruddin Wan Abdullah, Hanafi Dollah, Othman Talib, Muammar Ghaddafi Hanafiah , 2009 01, , Jatidiri Melayu dalam karya-karya Shaykh Ahmad Al-Qushashi (UKM-GUP-TKS-08-07-293) , Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 , Salinan Keras (Kertas)
Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Salmah Ahmad, Wan Nsyruddin Wan Abdullah, Syamsul Andi Galigo, Mohammadd Fadzeli Jaafar , 2010 01, , Mesej Dakwah Umdat al-Muhtajin Dalam Penghayatan Agama Masyarakat Melayu Di Nusantara: Ke Arah Pembinaan Modul Pengajaran Dakwah , Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidik GUP 2008 , 328-334 , Salinan Keras (Kertas)
Salmah ahmad, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Othman Talib, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Hanafi Dollah, Wan Nasyruddin Wan Abdullah , 2010 01, , Jatidiri Melayu Karya-Karya Shaykh Ahmad al-Qushashi , Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidik GUP 2008 , 312-318 , Cakera Padat
Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Mohd. Syukri Yeoh Abdullah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Salmah Ahmad , Mohammad Fadzeli Jaafar & Syamsul Andy Galigo , 2008 01, , Pengaruh Al-simt al-majid dalam teks umdat al-muhtajin , Persidangan Antarabangsa Budaya dan Pemikaran Malaysia-Indonesia , Salinan Keras (Kertas)
Fazida Hanim Hashim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Norazreen Abd Aziz & Afida Ayob , 2017 01, , Modelling a non-profit cooperative credit network: a multi-agent simulation for building an interest-free financial system , The 8th International Symposium On Islam, Civilization And Science (ISICAS 2017), Institut Islam Hadhari (HADHARI), Universiti Keban , – , Elektronik
Fazida Hanim Hashim, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Farah Shafawati Mohd-Taib , 2017 01, , Inspired by nature: navigation of birds from a quranic and engineering design perspective , Prosiding Seminar Pendidikan Transdisiplin (STed 2017) , Elektronik , https://sted2017.wordpress.com/proceeding/.
Hayati binti Hussin, Sabri bin Mohamad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Abdul Rahim Ahmad , 2014 01, , Tokoh prolifik dalam bidang pengajian islam di nusantara: Satu analisis , International Conference on Postgraduate Research 2014 (ICPR 2014) , Bercetak dan Elektronik , http://www.kuis.edu.my/icpr2014/eproceedings.html#.VwIiRpx96M8.
Hayati binti Hussin, Abdul Rahim bin Ahmad, Sabri bin Mohamad, Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah, Rohana binti Zakaria , 2012 01, , ULAMA MELAYU DI MEKAH KAJIAN PERHADAP PARA PENGAJAR DI TIANGTIANG ALMASJID AL HARAM YANG BERASAL DARI ALAM MELAYU , Proceedings of International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012 , Bercetak dan Elektronik , https://drive.google.com/a/ukm.edu.my/file/d/0B9owsiyfH8LEcWliaEpkbGN4d2M/edit.
Ahamad Asmadi Sakat & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2007 01, , Sumbangan IT terhadap Takhrij al-Hadith dalam era pasca kemerdekaan , Seminar Antarabangsa Agama Dan Pembangunan III , Jld.1 th. 2007. hlm.7-20 , Salinan Keras (Kertas)
WAN NASYRUDIN BIN WAN ABDULLAH , 2007 02, , PROSIDING SEMINAR AL-SUNNAH DAN ISU-ISU SEMASA
PERINGKAT KEBANGSAAN , SEMINAR AL-SUNNAH DAN ISU-ISU SEMASA PERINGKAT KEBANGSAAN -UKM BANGI , Salinan Keras (Kertas)
Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2007 01, , Tarjuman al-Mustafid dan dominasi al-Jalalayn , Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam ke-4 , 515-527 , Salinan Keras (Kertas)
Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Maheram Ahmad, Othman Talib, Salmah Ahmad, Wan Nasyruddin Wan Abdullah, Hanafi Dollah , 2008 01, , Kepentingan Nilai Sanad Dalam al-simtu al-Majid, Shaykh Ahmad Qushashi rhm , Seminar Antarabangsa Budaya & Pemikiran Malaysia -Indonesia. Jabatan Usuluddin & Falsafah,Fakulti Pengajian Islam , jil. 1,no 1,324-335 , Salinan Keras & Lembut
Muammar Ghaddafi Hanafiah, Mohd Syukri Yeoh Abdullah Maheram Ahmad, Othman Talib, Salmah Ahmad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah dan Hanafi Dollah , 2008 01, , Kepentingan dan nilai sanad dalam Al-Simt Al-Majid, Shaykh Ahmad Al-Qushashi Rhm , Prosiding Seminar Antarabangsa Budaya & Pemikiran Malaysia-Indonesia , 324-335 , Salinan Keras (Kertas)
Ahmad Fakhrurrazi Bin Mohammed Zabidi; Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2009 01, , Dialog dengan Non-Muslim: iktibar dari kisah para Nabi dalam al-Quran , Prosiding Seminar Antarabangsa Ketamadunan Islam II – Dialog Antara Agama: Pemangkin Keharmonian Agama; Pusat Kembangan Kolej Islam Darul Ridzuan (KISDAR) Kuala Kangsar, PErak , 43-48 , Salinan Keras (Kertas)
Wan Nasyrudin Wan Abdullah, sabri mohamad, Mohd Akil Mohamed Ali & Muhad bin Bidin , 2010 01, , Shaykh Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri al-Jawi: Tokoh Ulama? Qiraat Nusantara , Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan V: Agama dan Pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia. Jabatan Usuluddin & Falsafah, FPI, UKM , Salinan Keras (Kertas)
Nor Hafizi Tusof, wan nasyrudin wan abdullah dan sabri mohamad , 2011 01, , Metodologi Ilmu Qiraat Dalam Tafsir Jami` Al-Bayan `An Ta`Wil Ayi Al-Quran Oleh Imam Al-Tabari , Prosiding Kolokium Sisiwazah Pengajian Islam UKM, UKM , Salinan Keras (Kertas)
Sabri Mohamad, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Muhd Akil Muhd Ali, Mohd Najib Abd Kadir Dan Hayati Husin , 2011 01, , Syeikh Mahfuz al-Tarmasi: tokoh ilmu qiraat nusantara , Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV 2011: Ulama Pemacu Transformasi Negara (Bangi) , 541-546 , Cakera Padat
Tengku Intan Zarina bt.Tengku Puji & Wan Nasyruddin Wan Abdullah , 2008 01, , Memahami Kecerdasan Emosi rasulullah Sebagai Aset Penting Dalam Pembangunan Modal Insan , Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-6 , 185-193 , Salinan Keras (Kertas)
Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2014 01, , Kedudukan elemen Sains dalam Tafsir al-Quran di Malaysia , Prosiding Persidangan Antarabangsa, Sains & Teknologi Di Alam Melayu 3 (SALAM 3) / Institut Alam dan Tamadun Melayu , 178-185 , Salinan Keras & Lembut
Sakinah Saptu, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Latifah Abdul Majid, Ahamad Asmadi Sakat , 2014 01, , RELEVANSI APLIKASI SANAD DALAM PENGAJIAN ISLAM PADA MASA KINI , Salinan Keras (Kertas)
Hayati Hussin, Abdul Rahim Ahmad, Rohana Zakaria, Aslam Farah Selamat, Sabri Mohamad & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2015 01, , Aspek Qira`at dalam Tafsir Ayat Ahkam Karangan al-Sabuniy dan Kaitannya dengan Hukum Hakam , Prosiding Seminar Serantau Pengajian Qira`at (SISPEQ) 2015 dan Tempat diterbitkan: Bangi , Salinan Keras (Kertas)
Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2014 01, , Pendefinisian semula Tafsir Ilmi , Prosiding Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam (KASPI 2014) , Cakera Padat
Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Ahamad Asmadi Sakat , 2014 01, , Terapi al-quran dan al-sunnah dalam rawatan gangguan makhluk halus (iblis, jin, dan syaitan) , Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014 , Bercetak dan Elektronik
Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Ahamad Asmadi Sakat , 2014 01, , Terapi al-quran dan al-sunnah dalam rawatan gangguan makhluk halus (iblis, jin dan syaitan) , Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014, Melaka , 1 , Bercetak dan Elektronik
Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Ahamad Asmadi Sakat & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2014 01, , Konsep al-sunnah dalam rawatan gangguan sihir , 2nd World Conference On Islamic Thought And Civilization, Selangor , 1 , Bercetak dan Elektronik
Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Ahamad Asmadi Sakat, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2014 01, , Pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir ayat-ayat tentang jin, iblis dan syaitan , Proceding International Conference On Quranic Studies Centre Of Quranic Studies (PSQ), Jakarta, Indonesia , 1 , Bercetak dan Elektronik
Ahamad Asmadi Sakat, Muhammad Masruri, Hawiah Dakir, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2013 01, , Manhaj Syakh Nawawi Al-Bantani dalam menyebutkan hadis daif dalam kitabnya Tanqih Al-Qawi , Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) V: Ulama dan Cabaran Idealisme Semas, Fakulti Pengajian Islam, UKM , Bercetak dan Elektronik
Ahamad Asmadi Sakat, Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2013 01, , Manhaj Shaykh Nawawi Al-Batani Dalam Menyebutkan Hadith Daif Salam Kitabnya Tanqih Al-Qawl , Nadwah Ulama Nusantara (NUN) V : Ulama Dan Cabaran Idealisme Semasa , 5 , Salinan Keras (Kertas)
Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Ahamad Asmadi Sakat, Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2013 01, , Konsep Rawatan Islam Dalam Pandangan Sunnah Rasullulah SAW , Prosiding Seminar Antarabangsa Ilmu Wahyu Dan Turath 2013 , Salinan Keras (Kertas)
Ahmad Shafiq Mat Razali, Wan Hilmi Wan Abdullah, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Shahidan Ahmad , 2015 01, , Ketokohan Haji Abdul Rahim Ahmad dalam bidang tarannum dan kaedah tilawahnya , International Seminar on Tarbiyyah (ISoT 2015) , Salinan Keras (Kertas)
Siti Afifah Munirah Salleh & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2014 01, , Pengaplikasian manhaj Rasulullah S.A.W dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi program pengajian tahfiz al-quran di penjara Pengkalan Chepa Kelantan , Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014, UNISZA, Terengganu , 1 , Bercetak
Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Ahamad Asmadi Sakat & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2014 01, , Pemikiran M. Quraysh Shihab dalam tafsir ayat-ayat tentang jin, iblis dan syaitan , International Conference on Quranic Studies , Bercetak
Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah , 2015 01, , Tadabbur al-Quran: Al-Quran Sebagai Ensiklopedia Fitrah Manusia , Seminar Serantau Maqasid al-Quran II, Singapura , 1 , Bercetak
Nor Syamimi Mohd, Haziyah Hussin & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2017 01, , Sentuhan Sains Mustafa Abdul Rahman dalam Tafsir Al-Qur`an Al-Hakim , Persidangan Antarabangsa Islam Dan Tokoh 2017, UKM Bangi , Lain-lain , http://ukmsyariah.org/terbitan/index.php/pait2017/.
Nurul Mukminah Zainan Nazri, Latifah Abdul Majid & Wan Nasyrudin Wan Abdulllah , 2017 01, , The significance of water in different context of quran , Prosiding Kolokium Penyelidikan Siswazah 2017, UKM , – , Bercetak
Sahlawati Abu Bakar, Haziyah Hussin & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2018 01, , Definisi al-tafsir al-mawdui: satu sorotan literatur sistematik , Prosiding Seminar Ilmu Wahyu dan Turath ke 3, Bangi, Selangor , 1 , Bercetak
Nurul Mukminah Zainan Nazri, Latifah Abdul Majid & Wan Nasyrudin Wan Abdullah , 2018 01, , The pattern of selected antioxidants in the quran , eproceedings Of International Conference On Islam And Global Issues (iCIGI) 2018, UiTM , 1 , Cakera Padat
Mohd Yusof Hj Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Faszly Rahim & Aulia Rahman , 2017 01, , Islamic values in philosophy of tawhidic science , Proceedings of the 8th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2017), Bangi, UKM , Bercetak dan Elektronik
Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Muammar Ghaddafi Hanafiah , 2018 01, , Pengaruh Tafsir Al-Jalalayn Dalam tarjuman Al-Mustafid Karya Syeikh Abdul Rauf Al- Singkili , Proceedings International Conference On Law And Islamic Jurisprudence (ICIJ 2018), Universiti Kebangsaan Malaysia , 1 , Cakera Padat
Muammar Ghaddafi bin Hanafiah, Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff , 2018 01, , Etos melayu dalam pengajaran Sabil al-Muhtadin Karya Syeikh Muhammad Arshad al- Banjari , Proceedings International Conference On Law And Islamic Jurisprudence (ICIJ 2018), FPI, UKM, , 1 , Cakera Padat
Faszly Rahim*, Mohammad Faris Mohammad Esa, Wan Nasyrudin Wan Ahmad, Faizal Mohamed, Sharina Abu Hanifah, Azmin Sham Rambely, Irman Abdul Rahman, Jawiah Dakir, Mohd Yusof Othman. , 2011 01, , Penerapan konsep pembelajaran sains tauhidik dalam penyelidikan pelajar ke atas komuniti serangga: apa kata mereka? , Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM 2011 , Cakera Padat , http://www.ukm.my/kongres/.
Aulia Rahman Zulkarnain, Mohd Yusof Hj Othman, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Faszly Rahim , 2015 01, , The evolution of worldviews on the origin of man in western though , The Proc. of the 6th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS2015) , Salinan Keras (Kertas)
Oziah Othman, Zanaton Iksan, W.N.W. Abdullah, S.N.H. Syeikh-Abdullah, M.M. Hanafiah, S.A. Hanifah, N.H. Arsad, A.S. Rambely, N.H.A. Karim, N.W. Othman, I.R. Hazmi, M.R. Abd Rahman [and 19 other] , 2014 01, , Pemerkasaan Ulul Albab melalui modul STEM bBersepadu (STEMIND) , International Conference And Exhibition On Islamic Education 2014 (ICIed2014) / Association of Malaysian Muslim Intellectuals, Bangi , Salinan Keras (Kertas)
S.N.H.S. Abdullah, Faszly Rahim, Zanaton Iksan, N. Arsad, W.N.W. Abdullah, Mohd Zamri Murah, N.A.H.Yahya, Farah Aqilah B., M. K., Ismail, M.H.A.,Razalan, I., Azmi, Salmah B.Karman, S. Zaleha M Diah , 2014 01, , Pengintegrasian Al-Quran dengan penciptaan robot: Kes studi pertandingan FIRA Roboworld 2013 , 3rd International Conference Interactive Digital Media , Cakera Padat

 

PENYELIDIKAN DANA KSTI

1. Jatidiri Melayu dalam Karya-karya Shaykh Ahmad Qushashi , 01-01-2008 , 31-12-2010 Geran Universiti Penyelidikan (GUP) , UKM-GUP-TKS-08-07-293 80000.00 , Penyelidik Bersama
2. Mesej Dakwah Umdat Al-Muhtajin Dalam Penghayatan Agama Masyarakat Melayu Di Nusantara: Ke Arah Pembinaan Modul Pengajaran Dakwah , 01-01-2008 , 31-12-2010 Geran Universiti Penyelidikan (GUP) , UKM-GUP-TKS-08-08-274 60000.00 , Penyelidik Bersama
3. Ensklopedia Tokoh dan Karya dalam Tafsir dan Hadith , 01-06-2008 , 31-05-2011 Geran Universiti Penyelidikan (GUP) , UKM-GUP-JKKBG-08-10-038 16800.00 , Penyelidik Bersama
4. 01-01-2009 , 28-02-2010 Dana Operasi Universiti Penyelidikan , UKM-OUP-JKKBG-09-36/2009 26000.00 , Ahli Kumpulan
5. Pengajaran dan pembelajaran Tafsir di IPT di Selangor , 01-09-2009 , 31-08-2010 Penyelidikan Tindakan/Strategi , UKM-PTS-032-2009 12000.00 , Penyelidik Bersama
6. 01-01-2010 , 31-12-2010 Dana Operasi Universiti Penyelidikan , UKM-OUP-CMNB-09-36/2010 30000.00 , Ahli Kumpulan
7. Penggubalan Aktiviti Ko-kurikulum berimpak keusahawanan yang berteraskan Pengajian Islam , 01-06-2010 , 31-05-2011 Penyelidikan Tindakan/Strategi , UKM-PTS-072-2010 5500.00 , Penyelidik Bersama
8. Penelitian Saintifik Biologi dan Bahan berasaskan Al-Quran , 01-09-2010 , 31-08-2012 Penyelidikan Tindakan/Strategi , UKM-PTS-090-2010 25000.00 , Penyelidik Bersama
9. Implementasi Modul “Membangkitkan Kesedaran Rohani” melalui Pendekatan Zikir dan Qasidah terhadap tahanan Juvana di Penjara Kajang, 01-09-2010, 29-02-2012 Geran Galakan Penyelidikan Universiti-Komuniti, UKM-HEJIM-KOMUNITI-07-2010 25000.00, Ketua Projek
10. Pemerkasaan Identiti Melayu Melalui Peradaban Islam , 01-12-2009, 31-05-2012 Projek Arus Perdana , UKM-AP-CMNB-19-2009/4 310000.00 , Penyelidik Bersama.
11. Vocational Training for Juveniles in Kajang Prison , 23-09-2010 , 31-03-2011 Dana Luar , UKM-HEJIM(KM)-CIMB-02/2010 54000.00, Ketua Projek
12. 01-01-2011 , 31-12-2011 Dana Operasi Universiti Penyelidikan, UKM-OUP-PLW-14-58/2011 62000.00 , Ahli Kumpulan
13. 01-01-2011 , 31-12-2011 Dana Operasi Universiti Penyelidikan, UKM-OUP-NBT-28-125/2011 62000.00 , Ahli Kumpulan
14. 01-01-2011 , 31-12-2011 Dana Operasi Universiti Penyelidikan, UKM-OUP-CMNB-09-36/2011 35000.00 , Ahli Kumpulan
15. BAHASA MELAYU: PENGANTARABANGSAAN (PROJEK PENTERJEMAHAN) , 15-07-2009 , 31-12-2012 Projek Pemacu , UKM-GPP-PPKK-7-2009 106300.00 , Penyelidik Bersama
16. Membina Kurikulum Siswazah , terampil penyelidikan, Kreatif dan Inovatif , 01-06-2010 , 30-11-2012 Penyelidikan Tindakan/Strategi , UKM-PTS-011-2010 150000.00 , Penyelidik Bersama

PENYELIAAN (TAMAT) PhD

1. P49221 KHAIRUNNAS JAMAL (DOKTOR FALSAFAH) Penafsiran Al-Quran Menurut Harun Nasution
2. P53906 NOR HAFIZI BIN YUSOF (DOKTOR FALSAFAH) Analisis Metode Tarjih al-Qiraat dalam Tafsir Jami al-Bayan an Tawil ay al-Quran dan Kesannay Terhadap Ilmu Qiraat
3. P58287 AHMAD ZULFIQAR SHAH BIN ABDUL HADI (Doktor Falsafah FPI) Periwayatan Al-Qiraat al-Syadhdhah Bersumberkan Qiraat Abd Allah Ibn Mas’ud R.A. : Satu Analisis.
4. P58306 HAYATI BINTI HUSSIN (Doktor Falsafah FPI) Kitab Ta’mim al-Manafi’ Fi Qiraat al-Imam Nafi’ Oleh Mahfuz al-Tarmasiy:Tahkik Manuskrip dari Awal Kitab Hingga Surah al-Isra’
5. P63021 SAKINAH BINTE SAPTU (Doktor Falsafah FPI) mekanisme sanad dalam Pengajian islam.
6. P69311 MUHAMMAD MASRURI (Doktor Falsafah HADHARI) Manhaj Al-Sunnah Dalam Rawatan Gangguan Makhluk Halus Dan Sihir Serta Aplikasinya Dalam Kalangan Pengamal Di Malaysia / METHOD OF AL-SUNNAH IN THE TRAETMENT OF DEMON SPELL AND BLACK MAGIC AS WELL AS ITS APPLICATION AMONG PRACTITIONERS IN MALAYSIA
7. P69925 AHMAD FAKHRURRAZI MOHAMED ZABIDI (PHD FPI) KONSEP LATAIF MENURUT IMAM FAKHR AL-DIN AL-RAZI DALAM MAFATIH AL-GHAYB / CFONCEPT OF LATAIF BY IMAM FAKHR AL-DIN AL-RAZI IN MAFATIH AL-GHAYB
8. P79560 SUWANDI (Doktor Falsafah HADHARI) Penstrukturan Semula Konsep Perniagaan Islam Masa Kini Kajian Menurut Al-Quran dan Al Sunnah / Reconstruction Of Islamic Business Concept Nowdays Study Al Quran And Al Sunnah

 

SARJANA:
1. GP01896 HANIZAH BINTI HUSAIN (Sarjana FPI) TAHAP PENGHAYATAN NILAI AKHLAK AL-QURAN DALAM KALANAGAN PELAJAR KELAS ALIRAN AGAMA DI SMK JALAN TIGA, BANDAR BARU BANGI
2. GP01938 HISHAM AHMAD (Sarjana FPI) Ciri-ciri Profesionalisme Dalam kerja Menurut al-Quran dan al-Sunnah)
3. P37401 ZALINA BINTI HAJI AB MAJID (Sarjana FPI) Keberkesanan Pengajian Tafsir Dalam KelasTa’mir di Masjid Daerah Alor Gajah Melaka
4. P46177 MUHAD BIN BIDIN (SARJANA PENGAJIAN Islam) Wajah-wajah Qiraat Dalam Tafsir Tarjuman al-Mustafid: Satu Analisa
5. P46982 NUUR SA`ADAH BINTI SAID (SARJANA PENGAJIAN Islam) Penglibatan Sahabiyyah dalam Aktiviti Kemasyarakatan di Zaman Rasulullah S.A. W
6. P47321 MOHD SHOLEH BIN SHEH YUSUFF (Sarjana FPI) Konsep al-Khizy dan Cara Menghadapinya Menurut al-Qur’an dan al-Sunnah
7. P47365 NOR RAHAYU BINTI MUJAHID (Sarjana FPI) Pendekatan Interaksi Rasulullah s.a.w. Dengan Kanak-kanak. Kajian Dari Aspek Psikologi.
8. P47761 TIARA BINTI HAJI BASMAN (SARJANA PENGAJIAN Islam) Strategi Pengajaran Tafsir dan Hadith : Satu Kajian Kes Sekolah Menengah Arab Negara Brunei Darussalam
9. P48826 ABD RASHID BIN ZAINAL (SARJANA PENGAJIAN Islam) Konsep al-Adl Menurut al-Qur’an :Kajian al-Adl Dalam Amalan Berpoligami Kelab Poligami Ikhwan.
10. P50548 MOHD ZAINI BIN RAMLI (SARJANA PENGAJIAN Islam) Pendekatan Hamka dan Quraish Shihab dalam Pentafsiran Ayat-Ayat Hukum
11. P53118 NUR HANISAH BINTI MOHD NOR AFANDI (SARJANA PENGAJIAN Islam) Konsep Al-Din dalam Surah Al-Kahfi: Pendekatannya dalam Menangani Remaja Bermasalah
12. P53161 BAHERA OMAR AHMED MOHAMMED (SARJANA PENGAJIAN Islam) Family Incest According to The Qur’an and The Sunnah Nabawiyyah
13. P53165 WAN KHALIJAH BINTI WAN JUSOH (SARJANA PENGAJIAN Islam) SISTEM IADAH DI DARUL QURAN, JAKIM : PERLAKSANAAN DAN PENGHAYATAN DALAM KALANGAN HUFFAZ
14. P67066 AHMAD SHAFIQ BIN MAT RAZALI (Sarjana FPI) Bacaan Berlahjah Arabiah dalam Kalangan Qari dan Qariah Kebangsaan Malaysia
15. P67081 MUHAMMAD SYAFEE SALIHIN (Sarjana FPI) Kemahiran waqf dan Btida’ Di Kalangan Imam-Imam masjid Di Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan.
16. P67094 SITI APIPAH MUNIRAH BINTI SALLEH (Sarjana FPI) Penghayatan Banduan terhadap Kelas Pengisian Agama di Penjara Pengkalan Chepa
17. P67614 NOR SYAMIMI BINTI MOHD (Sarjana FPI) PENDEKATAN MUSTAFA ABDUL RAHMAN DALAM TAFSIR ILMI
18. P67928 MOHD SUFFIAN BIN HAMZAH (Sarjana FPI) Amalan Berfesyen Yang Menutup Aurat Dalam Kalangan Guru-Guru Islam Daerah Gombak / Fashion Adoption Of Covering Aurat Among The Muslim Teachers Gombak District
19. P67929 ROSLINA BINTI ISMAIL (Sarjana FPI) tahap penguasaan bacaan al-fatihah dalam kalangan murid-murid tahun enam program J-Qaf di sekolah kebangsaan Sungai Pusu.
20. P68688 WAN ALAUDDIN BIN WAN YUSOF (Sarjana ATMA) Hadith Dalam Manuskrip Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufridin:Takhrij Dan Ulasan / Hadith In The Manuscript Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufridin:Takhrij And Review
21. P68694 HASLINDA BINTI LUKMAN (Sarjana FPI) pendekatan terapi ruqyah untuk pesakit HIV Aids: Kajian di Pusat Rawatan Islam al-Manarah , Selangor.
22. P68720 ASMANIZA BINTI MAMAT (Sarjana FPI) Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Prasekolah Berteraskan Konsep Mudarris Di Putrajaya
23. P68796 WAN NOR ADIBAH BINTI WAN AHMAD (Sarjana FPI) Pembentukan Jati Diri Muslim Melalui Pengamalan Modul Sahsiah Unggul Murid (SUMUR)
24. P69283 HAJAR NURMA WACHIDAH (Sarjana HADARI) Tashbih Tamthil Surah Al-Baqarah Sebagai Media Dakwah / Tashbih Tamthil Surah Al-Baqarah As Media Of Dakwah
25. P73424 NOOR AIMAH BINTI MD ISA @ HARON (Sarjana FPI) Pendekatan Psikoterapi al-Quran Terhadap Wanita Berkerjaya Yang Memiliki Anak Kurang Upaya / The Quranic Psyhotherapy Approach for Working Women with Children with Disabilties
26. P73430 MASTURA BINTI BOHARI (Sarjana FPI) Pendekatan Menangani Maslaha Disiplin Pelajar Melalui Surah Yusuf / Approach of Handling Students with Disciplinary Problems Through Surah Yusuf
27. P73453 MD MOZAMMEL HOQUE (Sarjana FPI) Thesis Dalam Bahasa Arab
28. P74256 AULIA RAHMAN BIN ZULKARNAIN (Sarjana HADARI) Persepaduan Aqli dan Naqli Dalam Memahami Teori Evolusi.
29. P77213 NOOR HANISAH BINTI ABDUL HALIM (Sarjana FPI) metodologi penulisan buku tafsir al-fathun nawa oleh Halo-n / the methodology of writing of tafsir book al-fathun nawa by halo-n
30. P81852 MD OBAYDUL HOQUE (Sarjana FPI)
31. P83352 SHABRIYAH BINTI SEHAT (Sarjana FPI) Kefahaman dan Kepatuhan Pensyarah Wanita Kolej Komuniti Pulau Pinang dalam Etika Muamalah Islamiyyah
32. P83667 NORSYAFIAAH BT. THOIFUR (Sarjana FPI) Kecenderungan Pentafsiran Ayat-ayat al-Mutasha’bihat dalam Turjuman al-Mustafid

PENYELIAAN PELAJAR PBJJ UKM

1. G760483 AHMAD BIN YUNOH, , Pengajian halaqah tafsir al-quran di masjid Telipot Kota Bharu Kelantan: Satu analisis terhadap keberkesanan di kalangan anak halaqah, 2010, 2011, Prasiswazah, UKM PBJJ,
2. G74999 MOHD ISMADI BIN AB. RAHIM, , Kepentingan talaqqi bagi pelajar tahfiz sebelum menghafal al-Quran: kajian di Maahad Tahfiz Nurul Aman, Kok Lanas, 2010, 2011, Prasiswazah, UKM PBJJ,
3. G75004 MUSYKKIRATUL BASITAN BINTI IDRIS, , Penguasaan bacaan dan hafazan di kalangan pelajar tahfiz: kajian di Maahad Tahfiz Sains, Tanah Merah, 2010, 2011, Prasiswazah, UKM PBJJ,
4. G75002 MOHD. RUSLI BIN BAKAR, , Program khatam al-Quran J-Qaf: kajian tentang pelaksanaan dan keberkesanan ke arah celik al-Quran di Sekolah Kebangsaan Aring I Gua Musang, 2010, 2011, Prasiswazah, UKM PBJJ,
5. G75035 MOHD. SAHARUDIN BIN ABDULLAH, , Keberkesanan pengajian al-Quran dalam kelas KAFA: satu kajian di Sekolah Kebangsaan Batu Gajah Tanah Merah Kelantan, 2010, 2011, Prasiswazah, UKM PBJJ,
6. G74965 ATFAN BINTI MOHAMED, , Perniagaan yang tidak rugi selama-lamanya: satu kajian ke atas ayat 10-13 surah al-Saff, 2010, 2011, Prasiswazah, UKM PBJJ,
7. G75008 NOR AIDA BINTI MAMAT, , Penghayatan hukum halal haram dalam amalan pemakanan dalam kalangan pelajar islam di Sekolah Adabi Pasir Puteh, 2010, 2011, Prasiswazah, UKM PBJJ,
8. G74980 HASNIZA BINTI MOHD. ALIAS, , Penghayatan adab terhadab ibubapa di kalangan pelajar: kajian di SMU (A) al-Ittihadiah, Tanjung Pagar, Ketereh, 2010, 2011, Prasiswazah, UKM PBJJ,
9. G74974 GHAZIMA BINTI GHAZALI, , Pentarbiahan akhlak anak-anak yatim menurut Islam: kajian di Pusat Pengajian Tahfiz al-Quran, Jalan Guchil Bayam, Kota Bharu, 2010, 2011, Prasiswazah, UKM PBJJ,

error: Content is protected !!