Associate Senior Fellow

PROF. MADYA DR. AMINUDIN BASIR @ AHMAD

Line of Expertise: Aqidah & Islamic Thought, Islamic Civilization

Qualification:
2004- Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Islam  (USM)

1994- Ijazah Sarjana Pengajian Islam dan Bahasa Arab (Faisalabad, Pakistan)

1992- Ijazah Sarjan Muda Pengajian Islam dan Bahasa Arab (Faisalabad, Pakistan)

Current Position:

Penyelaras Citra 2 Pusat Citra Universiti.

Felo Kanan Bersekutu Institut Islam Hadhari,

Felo Penyelidik Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS)

Office No.: 03-8921 6902

Email: manhaj@ukm.edu.my

(Penerbitan) (2015-2019)

Jurnal

Aminudin Basir @ Ahmad, Mohamad Sabri Haron, Zulkifli Mohamad, Hamdzun Haron, Azizi Umar, Azizah Ya`cob dan Rozmel Abdul Latif , 2015 , Academic Journal of Interdisciplinary Studies , Pedagogy in Life Long Learning in the Perspective of Islam , 4 , 1 , 51

Mohd Arip Kasmo, Abur Hamdi Usman, Fazilah Idris, Aminuddin Basir, Nasruddin Yunos, Siti Nur Baya Mat Yacob, Nik Yusri Musa & Khalim Zainal , 2015 , Asian Social Science , The Perception of the Muslims in Malaysia on the Belief of Afterlife , 11 , 15 , 49-54

Wan Zulkifli Wan Hassan, Ezad Azraai Jamsari, Mohamad Taha, Aminudin Basir @ Ahmad, Jamsari Alias, Nazri Muslim , 2015 , Turkish Online Journal of Distance Education , Effectiveness of the forum method for the self development course in ukm and its link with student interest , 16 , 3 , 88-101

Mohd Arip Kasmo,Abur Hamdi Usman,Aminudin Basir,Fatin Hazwani Siran,Jamsari Alias, Azizi Umar , 2015 , Mediterranean Journal of Social Sciences , The Attitude of Malaysia Toward the Islamic Law: A Comparative Studyacross the Society , 6 , 2 , 110

 

Khalim Zainal, Jamsari Alias, Mohamad Mohsin Mohamad Said, Wan Zulkifli Wan Hassan, Aminudin Basir @ Ahmad Zulkifli Mohamad, Norshidah Mohamad Salleh , 2015 , Jurnal Psikologi Malaysia , Islamic perspectives on instilling generics skills for students of higher learning institutions , 29 , 1 , 74-82

 

Syamsuddin Yabi, Aminudin Bin Basir @ Ahmad, Fadlan Othman , 2016 , Maalim Al-Quran Wa Al-Sunnah , Al-Wasatiyyah Mafhumuha wa Maaniha fi Al-Sunnah al-Nabawiyah , 10 , 11 , 39-58

 

Muhammad Yosef Niteh, Abdul Latif Samian, Aminudin Basir, Ahmad Muhammad Husni dan Maad Ahmad , 2016 , e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi , Daur al-Madhahaib al-Fikriyyah fi al-Inhirafaat al-Sulukiyyah wa al-Fikiriyyah Wa Nazrah al-Syariah al-Islamiyyah , 3 , 3 , 1-20

 

Muhamad Yosef Niteh, Maad Ahmad, Mohd Rofaizal Ibrahim, Zainuddin Seman, Aminudin Basir , 2016 , Journal of Islamic Studies and Culture , JAKIM Halal Certification to the Salted Eggs Industry in Malaysia , 4 , 1 , 77-81

 

Muhammad Yosef Niteh, Aminudin Basir dan Maad Ahmad , 2016 , Jurnal Pengajian Islam , Daur al-Usar wa al-Hukumaat al-Islamiyyah Tjaah al-Tayyaraat al-Fikriyyah , 9 , 1 , 109-140

 

Aminudin Bin Basir @ Ahmad dan Akila Mamat , 2016 , Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari , Konsep Berpegang Kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Menurut Manhaj Ahli Hadis , 12 , BIL.12 , 39-56

 

Akila Mamat, Aminudin Basir @ Ahmad, Shumsudin Yabi , 2017 , International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , The concept of worship towards sheikh , 7 , 5 , 486-493

 

Shumsudin Yabi, Aminudin Basir @Ahmad, Akila Mamat, Muhammad Yofef Niteh , 2017 , Journal of Hadith Studies , Methods of Sahaba in Receiving the Hadith from Prophet Muhammad , 2 , 1 , 51-59

 

Aminudin Basir @ Ahmad, Jamsari Alias, Akila Bin Mamat, Azizi Umar, Hazman Hassan , 2017 , International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , Preservation of Divine Revelation: An Islamic Perspective , 7 , 8 , 263-276

 

Akila Mamat, Aminudin Bin Basir @Ahmad,Muhammed Munireddin Olodo al-Syafii,Syamsuddin Yabi , 2017 , Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities , Al-Qanun Al-Kulliy: A philosphy in understanding faith in Islam , 25 , Mar , 45-56

 

Nor Nazimi binti Mohd Mustaffa, Jaffary Awang, Aminudin bin Basir @Ahmad , 2017 , Jurnal Hadhari , Teori maslow dan kaitannya dengan kehidupan muslim , 9 , 2 , 275-285

 

Nor Nazimi Mohd Mustaffa, Jaffary Awang, Aminuddin Basir @ Ahmad , 2017 , Jurnal Akademika , Tingkahlaku beragama menurut Freud , 87 , 3 , 91-101

 

Muhammad Yosef Niteh, Aminudin bin Basir@Ahmad & Abdul Latif Samian , 2017 , Jurnal Hadhari , The right for non-Muslim to build worship centeres in Malaysia , 9 , 2 , 239-259

 

Aminudin Basir @ Ahmad, Akila Mamat , 2018 , International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , The comparison between the foundation of akidah of Muhammad Ibn Abdul Wahhab and Al-Salaf Al-Soleh: the research from the understanding of akidah tawhid , 8 , 11 ,

 

Fazilah Idris, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Khairul Anwar, Aminudin Basir & Nurliana Mohd. Hassan , 2018 , Penerokaan Konsep Cinta Menurut Islam Dalam Kalangan Belia Muslim ,

 

Zulkifli Muhamad, Ruzman Md Noor, Suwaid Tapah, Wan Zulkifli Wan Hassan, Khalim Zainal, Nazri Muslim, Azizi Umar, Aminudin Basir, Abdul Salam Yusuff, Nasruddin Yunus and Jamsari Alias , 2018 , International Journal of Civil Engineering and Technology , The implementation of the milk almanfaah concept in Malaysia: reference to the group settlement area land act(1960) , 9 , 6 ,

 

Aminudin Basir @ Ahmad, Chairozila Mohd Shamsuddin, Azwira Abdul Aziz, Jamsari Alias, Akila Mamat , 2018 , International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, , The principle of interaction between revelation and mind under Islamic perspective , 8 , 10 ,

 

Aminudin Bin Basir @ Ahmad , 2018 , Jurnal Wasatiyyah Malaysia , Adab dan budaya ilmu dalam menangani isu sensitif dalam media baru , 1 , 1 ,

 

Azwira Abdul Aziz, Aminudin Basir, Azizi Umar, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Hazman Hassan , 2018 , MALIM Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara , The concept of steadfast (al-ictisam) to the Quran and the sunnah: the foundation of Islamic teaching for humanizing mankind , 19 ,

Bab Dalam Buku

Aminudin Basir @ Ahmad , 2015 , Komunikasi & Media dari Perspektif lslam : Konsep dan Amalan , Bab 6 : 90-107

 

Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rozmi Ismail, Fazilah Idris, Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Aminuddin Basir, Khairul Anwar Mastor, Latifah Abdul Majid  & Munawar Ismail , 2015 , Impak Kongres 2015 UKM Kefahaman Remaja Melayu Terhadap Konsep Cinta Dalam Islam , 78 ,

Jamsari Alias, Khaidzir Hj Ismail, Najah Nadiah, Wan Zulkifli, Syaidatun Nazirah, Aminudin Basir, Mohamad Sabri, Hasanah AK, Mohammad Mohsin, Nazri Muslim, Khalim Zainal, Maznah Ibrahim, & Nor Afian , 2016 , Seminar Psikologi Kebangsaan , Islam dan psikologi: pengalaman pengajaran dan pembelajaran subjek baharu di Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia , 59-67

Rorlinda Yusof, Fazilah Idris, Noriah Mohd. Ishak, Aminudin Basir, Nasruddin Yunos , 2016 , Mengukuh jati diri menjelajah alam semulajadi melonjak transformasi diri ,

Jamsari Alias, Norazila Mat, Nazri Muslim, Wan Zulkifli Wan Hassan, Aminudin Basir, Khalim Zainal , 2016 , Buku Program – Abstrak Seminar Pembangunan Modal Insan kali ke 8: Pendidikan Bersepadu Ke Arah Bakat Insan Kelas Pertama. , Pengalaman Pengajaran dan Pembelajaran Subjek Baharu di Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia. , 16

Fazilah Idris, Rorlinda Mohd Yusof, Nasruddin Yunos, Aminuddin Basir , 2016 , Pemapanan jati diri alam sekitar melalui penerokaan ekosistem hutan ,

Aminudin Basir, Mohamad Sabri Haron & Nasruddin Yunos , 2017 , Tamadun Islam & Tamadun Asia , 46

Aminudin Basir, Mohamad Sabri Haron & Nasaruddin Yunos , 2017 , Tamadun Islam dan Tamadun Asia , 45

Aminudin Basir , 2017 , Cinta Serata Alam , 14

Khalim Zainal, Aminudin Basir @ Ahmad, Norshidah Mohamad Salleh , 2018 , Islam dan Psikologi Menurut Perspektif Kemanusiaan , 12

Aminudin Bin Basir @ Ahmad, Akila Mamat , 2018 , International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , The comparison between the foundation of akidah of Muhammad Ibn Abdul Wahhab and Al-Salaf Al-Soleh: the research from the understanding of akidah tawhid , 8 , 11 ,

Wan Zulkifli Wan Hassan, Nabilah Abdullah, Nazri Muslim, Jamsari Alias, Azizi Umar, Rozmel Abdul Latiff, Nani Rahayu Sallihuddin, Zulkifli Mohamad, Aminuddin Basir and Nasaruddin Yunus , 2019 , International Journal of Civil Engineering and Technology , Linguistic elements of Arabic language applied by imam Shafii in Islamic jurisprudence , 10 , 1 ,

  1. Penyelidik Bersama (FRGS) Indikator Pemikiran Masyarakat Islam di Malaysia Terhadap Pembangunan Harta 03/10/2014 (Tamat)
  2. Penyelidik Bersama: (FRGS) Pembinaan Instrumen Pembentukan Jati Diri Kebangsaan Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Agama Islam Persendirian 04/07/2014(Tamat)
  3. Penyelidik Bersama: Projek Tindakan/StrategikPedagogi Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dalam Kursus Pembangunan Diri 28/02/2014(Tamat)
  4. Penyelidik Bersama: Kursi Syeikh Abdullah FahimJihad Ekonomi dalam Konteks Pembangunan Masyarakat Islam Malaysia dan Kaitannya dengan Filantropi (sifat dermawan) Menurut Islam: Kajian Kes di Lembah Klang 31/01/2018 (Aktif)

(Penyelian Yang Telas Lulus)

 

Nor Nazimi Bt Mohd Mustafa, Sarjana, 2009/2010, Peranan Hati Dalam Membentuk Tingkah laku Manusia, Meneruskan Pengajian, Penyelia Utama.

 

Idris Sulaiman, Sarjana, Asas-Asas Dakwah Nasirudin al-Albani: Kajian Terhadap Falsafah dan Metodologi Dakwah. Tamat 2009, Jawatankuasa Bersama.

 

Juwaini Salleh, Doktor Falsafah, Tajuk: Konsep Nubuwwah Dalam Wacana Pemikiran Ibn Sina. Penyelia Utama.

 

Yusuf Nateh, Doktor Falsafah. Tajuk: Pertembungan Antara Tamadun: Kajian Dari Persepktif Islam. 2010. Penyelia Bersama.

NOR NAZIMI BINTI MOHD MUSTAFFA. Doktor Falsafah. Tajuk: Pembangunan Tingkah Laku 2017. Beragama Menurut Metod Nubuwwah. Penyelai Utama.

 

MOHAMED FAIROOZ B. MOHAMED FATHILLAH, Doktor Falsafah. Tajuk: Kefahaman dan Amalan Syiah di Kalangan Belia Islam di Selangor: Satu Kajian di Gombak.2018. Penyelia Bersama

 

HARLIANA HALIM. Doktor Falsafah. Pemikiran Ibn Khuldun Terhadap Perubahan Sosial. 2017. Penyelia Utama.

 

(Penyeliaan Yang Sedang Maju)

 

MABRURI, Doktor Falsafah, Tajuk: al-Falah dan kaitannya dengan khusuk solat berasaskan analisis al-quran dan al-sunnah (kutub al-sittah). Sem,2, Sesi 2012-2013. Penyelia Utama (sedang maju)

 

 IDRIS SELAIMAN. Doktor Falsafah. Feqh dan Fatwa Syekh Nasaruddin al-Albaniy. (Tangguh Pengajian)