Associate Senior Fellow

PROF. MADYA DR. JAFFARY AWANG

Line of Expertise: Comparative Religion, Sociology of Religion

Qualification: 

PhD In Islamic Studies (Birmingham University) – 2000

MA In Islamic Studies (Birmingham University)  –  1994

BA In Islamic Studies (Ukm)  –  1991

Current Position:

Pengerusi Pusat Kajian Usuluddin Dan Falsafah (Nov 2019 – Nov 2021) (2 Tahun)

Office No.: 03-8921 3659

Email: jaffary@ukm.edu.my

 

 

Bab Dalam Buku
• Muhammad Faiz Hadi Mohd Sanadi, Indriaty Ismail, Jaffary Awang & Kamarudin Salleh, 2019. “The hijab trends among muslim women in Malaysia” dalam R. Jayakumar (ed.), Research Trends in Multidisciplinary Research, New Delhi: AkiNik Publications: 1-15.
• Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Ahmad Yunus Mohd Noor & Jaffary Awang, 2018. “The fourth source: Israiliyyat and the use of the Bible in Muslim scholarship”, dalam Daniel J.Crowther, Shirin Shafaie, Ida Glasser and Shabbir Akhtar (eds.), Reading the Bible in Islamic Context: Qur’anic Conversations, London: Routledge: 103-115.
• Ezad Azraai Jamsari, Hakim Zainal & Jaffary Awang, 2018. “Peranan Pendidikan Islam dalam Pembentukan Budaya Masyarakat Islam di Kuching, Sarawak”, dalam Farid Mat Zain & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad (pnyt.), Ulama dan Perkembangan Islam di Sarawak dan Sabah, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 145-156.

Artikel Jurnal

• Zaizul Ab Rahman, Jaffary Awang, Ahmad Sunawari Long, Ahmad Yunus Mohd Noor, Abu Yazid Abu Bakar, Salleh Amat, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, 2019. “Influence Of Lecturers Perception In Practicing Of Work Motivation In Smart Campus University”, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 10, Issue 04, April, pp. 42–50
• Zaizul Ab Rahman, Jaffary Awang, Ahmad Yunus Mohd Noor, Mohd Haidhar Kamarzaman, Azmul Fahimi Kamaruzaman & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim 2019. “Element Of Religiosity Practices Among Teens In Islamic Perspective”, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 10, Issue 04, April, pp. 94-101
• Zaizul Ab Rahman, Jaffary Awang, Abdull Rahman Mahmood, Faudzinaim Badaruddin, Mazlan Ibrahim, Muhamad Razak Idris & Tengku Rohana Tengku Musa, 2018. “Homeless Balanced Model Approach based on the Theory of Social Change by Ibn Khaldun in Islamic Perspective”, International Journal of Business and Social Science Vol. 9 • No. 3 • March, 122-127.
• Rafiza Mohamed, Nor Faridah Mat Nong, Jaffary Awang, Ahmad Sunawari Long, Zaizul Ab Rahman, 2018, “Alternatif Menangani Individu Gelandangan Dan Berisiko Bersumberkan Al-Quran Dan Hadis”, Jurnal Al-Banjari ,Vol. 17, No. 2, Juli-Desember, 243-260.
• Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Mohd Rosmizi Abd Rahman & Jaffary Awang 2017. “Watt’s View on Muslim Heritage in The Study of Other Religions: A Critical Analysis”, Al Itqan Journal of Islamic Sciences and Comparative Studies,Vol. No. 1, Issue No. 1, December, 21-42.
• Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali , Ahmad Yunus Mohd Noor & Jaffary Awang, 2016. “…And Narrate From The Children Of Israel And There Is No Harm…”: Making Sense Of The Use Of Isrā’īliyyāt In Muslim Scholarship”, Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies. Vol. 3. No. 1, 23-39.
• Zuraiza Husin & Jaffary Awang, 2016. “Perspektif Teologi Barat dan Timur Terhadap Doktrin Triniti”, Al-Takamul Al-Ma’rifi Nov. 2016, Vol. 1(1):61-71.
• Mu’alim, Jaffary Awang, Ibrahim Abu Bakar, 2015.”Toleransi beragama dan hubungannya dengan amalan Pela Gandong dalam kalangan Muslim dan Kristian di Ambon”, Journal Al-Hikmah, 7(1): 3-16.

  Penyelidikan:

  1. Pembinaan Modul Braille Al-Quran bertajwid (Dana Cabaran Perdana: DCP-2018-001/3) 1/12/2018 – 30/11/2020 Status: Penyelidik Bersama
  2. Pengaplikasian Modul Pemerkasaan ParaPekerja MPOB Di Lapangan Dari Aspek Fiqh Ta’amul, Big Five Personaliti Dan Kualiti Kehidupan (Geran Kursi Endowmen MPOB-UKM EP-2019-007) 1/4/2019 – 31/3/2021 Status: Penyelidik Bersama
  3. UKM-PPj: Strategi Pelaksanaan Masyarakat Sejahtera Di Putrajaya: Cabaran dan Harapan
  (Dana Penyelidikan Strategik: KRA-2018-037) 15/11/2018 – 14/5/2020 Status: Penyelidik Bersama
  4. Pendekatan Fiqh Siyasah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Dalam Bidang Ekonomi, Perundangan, Hubungan Antarabangsa Dan Politik di Malaysia. (Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS): PP-2019-010) 1/5/2019 – 30/4/2021 Status: Penyelidik Bersama

  1.KURSUS PH 3483 ANTROPOLOGI AGAMA

  2.KURSUS PERADABAN ISLAM