Bank Data UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

BORANG

Untuk sebarang permohonan data, sila lengkapkan borang berikut dan hantar ke emel:

bankdata@ukm.edu.my

1.Borang Permohonan Data

http://www.ukm.my/bankdataukm/wp-content/uploads/2021/08/borang_mohon_data-rev5-2.pdf

2. Borang A: SURAT AKU JANJI OLEH PENGGUNA

http://www.ukm.my/bankdataukm/wp-content/uploads/2021/08/borangA_akujanji-rev4.pdf

3. Borang B: BORANG PENYERAHAN CD DATA

http://www.ukm.my/bankdataukm/wp-content/uploads/2021/08/borangB_serahcd-rev3.pdf

4. Borang C: SURAT PERAKUAN PENGESAHAN HAPUS DATA MIKRO & PEMULANGAN CD DATA

http://www.ukm.my/bankdataukm/wp-content/uploads/2021/08/borangC_lupusdanpulangcd-rev3.pdf

5. Borang D: BORANG PERLANJUTAN TEMPOH PENGGUNAAN DATA

http://www.ukm.my/bankdataukm/wp-content/uploads/2021/08/borangd_lanjut_tempoh_rev2.pdf

6. Borang E: BORANG PENAMBAHAN PEMBOLEH UBAH

http://www.ukm.my/bankdataukm/wp-content/uploads/2021/08/borange_tambah_pembolehubah_rev2-1.pdf