Program Pengimejan Diagnsotik & Radioterapi
Pusat Kajian Diagnostik, Teraputik & Penyiasatan (CODTIS)
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Raja Muda Abdul Aziz
50300 Kuala Lumpur
Emel: programpdrfsk@ukm.edu.my