Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Islam Hadhari (HADHARI)

Berita Terkini | Lagi Berita

Video Korporat Institut Islam Hadhari, UKM – Malay

Corporate Video – Institute of Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia – English

PERINGKAT PENGANUGERAHAN PROJEK PENYELIDIKAN (Level of Research Projects Award)

PEMBAHAGIAN PROJEK PENYELIDIKAN MENGIKUT BIDANG (Division of Research Projects by Field)

STATUS PROJEK PENYELIDIKAN (Status of Research Projects)

SENARAI SEMAK URUSAN PENYERAHAN TESIS UNTUK PEMERIKSAAN CALON SARJANA PERADABAN ISLAM

SENARAI SEMAK URUSAN PENYERAHAN TESIS UNTUK PEMERIKSAAN CALON DOKTOR FALSAFAH

Pamflet Pasca Siswazah HADHARI 1

Pamflet Pasca Siswazah HADHARI 2