Pekeliling Akademik Bil. 1/2021: Kalendar Sesi Akademik 2021/2022 UKM

Dengan hormatnya dipanjangkan emel dari Pusat Pengurusan Akademik berkenaan Kalendar Sesi Akademik 2021/2022 Bagi Program Prasiswazah, Pascasiswazah dan ASASIpintar UKM yang telah diluluskan oleh Senat Ke-471 untuk perhatian semua warga KITA.

Sumber: E-mel Penolong Pendaftar Kanan KITA, 11 Januari 2021