Fungsi Teras

Tadbir Urus

Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan di Universiti.

Pengukuhan Integriti

Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti di Universiti.

Pengurusan Aduan

Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.

Pengesanan dan Pengesahan

Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku serta melaporkan salahlaku kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.

Pematuhan

Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.