Anugerah Penyelidikan dan Inovasi FST bagi tahun 2022 dan 2023 / FST Research and Innovation Award for 2022 and 2023

Anugerah Penyelidikan dan Inovasi FST bagi tahun 2022 dan 2023
Tahniah diucapkan kepada semua penerima Anugerah Penyelidikan dan Inovasi FST bagi tahun 2022 dan 2023, Jabatan Sains Makanan yang telah disampaikan bersempena Majlis Perhimpunan Warga FST Bersama Dekan 2024 pada 29 Februari 2024 di Dewan Persidangan FST, UKM.
Tahniah juga diucapkan kepada Kelab Sains Makanan (KESAMAP) atas kejayaan memperolehi Anugerah Keusahawanan Perniagaan (Jumlah Penjanaan Tertinggi).
Juga, tahniah dan syabas kepada Program Sarjana Sains Makanan di atas penerimaan Anugerah Pembelajaran Teradun Tertinggi Mengikut Program.
Semoga dengan anugerah ini, JSMn akan terus cemerlang dan gemilang.
___________________________________________

FST Research and Innovation Award for 2022 and 2023

Congratulations to all the recipients of the FST Research and Innovation Award for 2022 and 2023, Department of Food Sciences, which was presented in conjunction with the 2024 Perhimpunan Warga FST Bersama Dekan on 29 February 2024 at the FST Conference Hall, UKM.

Appreciation are also extended to the Food Science Club (KESAMAP) for successfully obtaining the Business Entrepreneurship Award (Highest Total Generation).

Also, congratulations and well done to the Master of Food Science Program for receiving the Highest Blended Learning Award by Program.

Hopefully with this award, JSMn will continue to excel and shine.