Bengkel Pemantapan Amali Mikrobiologi Makanan / Food Microbiology Practical Workshop

Bengkel Pemantapan Amali Mikrobiologi Makanan telah diadakan pada 9 November 2022 di Bilik Mesyuarat Pengurusan FST. Seramai 1o orang peserta telah terlibat dalam sesi ini termasukalah pensyarah, penolong pegawai sains dan demonstrator.