Jabatan Sains Matematik UKM

 Department of Mathematical Sciences

Pensyarah

Dr. Muhammad Syafiq Johar

  •  
  •  03-8921-5555
  •  msyajoh@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran

Pembezaan Geometri, Aliran Geometri, Kumpulan Lie, Persamaan pembezaan separa (Differential geometry, geometric flows, Lie groups, partial differential equations.)

CV: UKM Sarjana

Cik Nurul Afiqah Burhanuddin

  •  
  •  03-8921-3717
  •  nurul.afiqah@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran

Statistik (Statistics)

CV: UKM Sarjana

Puan Sharifah Farah Syed Yusoff Alhabshi, AIAA

  •  
  •  03-8921-3420
  •  shfarah@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran

Sains aktuari (Actuarial science)

CV: UKM Sarjana