Jabatan Sains Matematik UKM

 Department of Mathematical Sciences

Pensyarah

Dr. Muhammad Syafiq Johar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  msyajoh@ukm.edu.my
 • Bidang Kepakaran

  Pembezaan Geometri, Aliran Geometri, Kumpulan Lie, Persamaan pembezaan separa (Differential geometry, geometric flows, Lie groups, partial differential equations.)

  CV: UKM Sarjana

Cik Nurul Afiqah Burhanuddin

 •  
 •  03-8921-3717
 •  nurul.afiqah@ukm.edu.my
 • Bidang Kepakaran

  Statistik (Statistics)

  CV: UKM Sarjana

Puan Sharifah Farah Syed Yusoff Alhabshi, AIAA

 •  
 •  03-8921-3420
 •  shfarah@ukm.edu.my
 • Bidang Kepakaran

  Sains aktuari (Actuarial science)

  CV: UKM Sarjana