Solar Energy Research Institute

Institut Penyelidikan Tenaga Suria | Solar Energy Research Institute

Senarai Kursus SERI

Senarai Kursus SERI

 

 1. RSRS8104 Kaedah Penyelidikan
 2. RSRS6312 Teknologi Sel Suria Silikon
 3. RSRS6322 Teknologi Sel Suria Organik
 4. RSRS6412 Teknologi Dan Proses Terma Suria
 5. RSRS6422 Prestasi Tenaga Bangunan Termaju
 6. RSRS6502 Tajuk Khas

 

 

Sinopsis:

 

 1. RSRS8104 Kaedah Penyelidikan:

 

Kursus ini bertujuan memberikan latar belakang dan kaedah menjalankan sesebuah penyelidikan saintifik di peringkat doktor falsafah. Tajuk-tajuk mengenai etika penyelidikan yang dibahas ialah prinsip-prinsip penyelidikan dan peranan penyelidik. Tajuk-tajuk mengenai pengurusan penyelidikan meliputi teknik pencarian maklumat secara manual dan atas talian, reka bentuk eksperimen, memproses, menganalisis dan merumuskan data, penyediaan usulan penyelidikan, teknik persembahan hasil penyelidikan secara lisan dan bertulis, dan pengenalan kepada kegiatan penyelidikan di Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI), UKM. Aspek peraturan dan perundangan dibahas dalam tajuk harta intelek dan hartabenda intelek, aspek keselamatan di ruang bekerja, dan format menulis tesis mengikut gaya UKM. Sebilangan kuliah dan sesi perbincangan diperuntukkan untuk tajuk-tajuk yang lebih khusus. Penilaian kursus ini adalah berdasarkan kepada mutu usulan penyelidikan bertulis yang disediakan oleh pelajar dan pembentangan usulan tersebut di dalam seminar.

 

 1. RSRS6312 Teknologi Sel Suria Silikon (Technology Of Silicon Solar Cell):

Kursus ini dimulakan dengan pengenalan asas fizik mengenai prinsip silikon, simpang p-n, dan prinsip pengoperasian sel suria yang berasaskan silikon. Kemudian, pelajar akan didedahkan dengan proses pembuatan dan pemfabrikasian sel suria silikon bermula daripada proses pembuatan ingot silikon, penghasilan wafer silikon, penghasilan sel suria, pencirian arus-voltan dan pembuatan panel suria silikon. Seterusnya, kuliah ini diakhiri dengan pendedahan kepada pelajar tentang aplikasi panel suria silikon ke dalam sistem PV. Penilaian kursus ini adalah berdasarkan kepada kuiz, tugasan dan juga pembentangan kumpulan.

 

 1. RSRS6322 Teknologi Sel Suria Organik (Organic Solar Cell Technologies):

Matlamat kursus ini adalah untuk mendedahkan pelajar mengenai sel suria organik seperti sel suria terpeka (DSSC), sel suria perovskit (PSC), sel suria organic dan sel suria titik kuantum (QDCS). Pelajar akan didedahkan kepada 5 bahagian utama kursus ini yang saling berkait iaitu, (i) Bahan asas organik dan bukan organik untuk sel suria organik; (ii) Prinsip dan operasi sel suria organik; (iii) Proses fabrikasi sel dan panel suria organik; (iv) Kaedah pengukuran dan pencirian sel suria organik dan (v) Peningkatan prestasi peranti. Kursus ini dimulakan dengan pengenalan asas bahan kimia organik dan bukan organik, elektrokimia foto, dan prinsip pengoperasian semua jenis sel suria organik. Kemudian, pelajar akan didedahkan dengan proses mensintesis dan pemfabrikasian sel suria organik bermula daripada proses pengenapan filem nipis, substrat, pewarna, titik kuantum, perovskite dan bahan terkini lain yang berkaitan dengan sel suria. Pelajar juga akan didedahkan mengenai pengukuran dan pencirian sel dan modul suria seperti prestasi PV rating, pengukuran voltan berbanding semasa, ukuran responsiti spektrum dan kelayakan modul dan pensijilan. Seterusnya, kursus ini diakhiri dengan menjelaskan bagaimana untuk meningkatkan prestasi peranti seperti mekanisme yang berkaitan dengan kestabilan sel suria, pemilihan bahan dan penurunan sel suria. Peningkatan ini akan diterangkan selepas pelajar memahami teori asas dan proses fabrikasi sel-sel suria organik untuk memberikan lebih banyak pemahaman kepada para pelajar semasa proses sintesis, fabrikasi dan pencirian peranti. Pelajar diberi pendedahan melalui kuliah dan tugasan kumpulan.  Penilaian kursus ini adalah berdasarkan kepada kuiz, tugasan dan juga pembentangan kumpulan.

 

 1. RSRS6412 Teknologi Dan Proses Terma Suria (Solar Thermal Technology and Process):

 

Kursus ini merupakan langkah pertama yang baik untuk pelajar yang berfokus pada kerjaya untuk memahami dunia  terma suria dan kemungkinannya. Ia meneroka dan melengkapkan pengetahuan yang berkaitan dengan mengklasifikasikan prinsip terma suria yang dipancarkan oleh matahari dan kejadian pantulan di atmosfer bumi. Pengetahuan ini kemudian akan dikembangkan dengan menjalankan membandingkan permasalahan prestasi pengumpul terma suria menggunakan kaedah teori. Pelajar kemudian akan membuat analisis dan boleh membuat perbezaan pada pengumpul terma suria yang lain termasuk juga unit penyimpanan tenaga, dan komponen lain berdasarkan permasalah pemindahan haba.

 

 1. RSRS6422 Prestasi Tenaga Bangunan Termaju (Advanced Building Energy Performance):

 

Matlamat kursus ini adalah untuk mendedahkan pelajar dengan pengetahuan reka bentuk pasif dan senibina tenaga yang rendah. Pada akhir kursus, pelajar akan dapat mengetahui konsep dan strategi senibina tenaga yang rendah dan aplikasinya dalam bangunan hijau. Di samping itu, kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada perisian pemodelan tenaga bangunan terkini. Para pelajar juga akan dapat mengetahui prosedur yang sesuai untuk menggunakan perisian simulasi.

 

 1. RSRS6502 Tajuk Khas (Special Topic):

 

Kursus ini merangkum tajuk tertentu/pilihan dalam bidang teknologi tenaga suria pada peringkat tinggi. Kursus ini dirangka untuk memberikan kefahaman yang mendalam mengenai kajian khusus dan perkembangan terbaru dalam bidang teknologi tenaga suria. Pemilihan topik akan ditentukan oleh jabatan. Pelajar diberi pendedahan melalui kuliah dan tugasan kumpulan.  Penilaian kursus ini adalah berdasarkan kepada kuiz, dan tugasan.