LAPORAN KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT UKM (SEHINGGA JUN2017)

Sehingga Jun 2017, kutipan dan agihan Unit Zakat UKM adalah seperti berikut:

Kutipan   :  RM 5,008,976.83

Agihan     :  RM 2,611,008.89

Pendetilan agihan zakat sehingga 31 Mei 2017 adalah seperti berikut mengikut asnaf:

  1. Asnaf Fakir : RM 582,760.00
  2. Asnaf Msikin : RM 937,890.00
  3. Asnaf Muallaf : RM 13,700.00
  4. Asnaf Fisabilillah :RM 975,616.25
  5. Asnaf Ibn Sabil : RM 101,042.65

50% peratus daripada keseluruhan kutipan akan diagihkan  di UKM dan selebihnya akan diserahkan kepada Lembaga Zakat Selangor untuk diagihkan. Laporan kutipan dan agihan tersebut adalah berakhir pada 31 Mei 2017.