Kriteria Asnaf

PENGENALAN ASNAF ZAKAT

Skop agihan zakat Universiti adalah berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan oleh syara’. Asnaf tersebut seperti mana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

 TAKRIFAN 8 ASNAF ZAKAT

…1…

10

…2…

2

…3…

3

…4…

4

…5…

5

…6…

6

…7…

8…8…

90

* Nota : Walau bagaimanapun, agihan zakat Universiti melibatkan hanya 5 daripada 8 asnaf berdasarkan MoA yang bersama Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) dan  Lembaga Zakat Selangor (LZS).