Zakat Universiti

 Tabung Amanah Zakat UKM

Kriteria Asnaf

PENGENALAN ASNAF ZAKAT

Skop agihan zakat Universiti adalah berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan oleh syara’. Asnaf tersebut seperti mana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

 TAKRIFAN 8 ASNAF ZAKAT

…1…

10

…2…

2

…3…

3

…4…

4

…5…

5

…6…

6

…7…

8…8…

90

* Nota : Walau bagaimanapun, agihan zakat Universiti melibatkan hanya 5 daripada 8 asnaf berdasarkan MoA yang bersama Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) dan  Lembaga Zakat Selangor (LZS).