Kriteria Asnaf

PENGENALAN ASNAF ZAKAT

 

Skop agihan zakat UKM adalah berdasarkan berdasarkan yang telah ditetapkan oleh syara’. Asnaf tersebut seperti mana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

 

 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

 TAKRIFAN 8 ASNAF ZAKAT

…1…

10

…2…

2

…3…

3

…4…

4

…5…

5

…6…

6

…7…

8…8…

90