Institut Perubahan Iklim

 Institute of Climate Change

EMC sebagai pusat penyelidikan dan repositori data alam sekitar dan perubahan iklim

Tentang Kami

Pusat Pengurusan Alam Sekitar (EMC) adalah satu pusat yang ditubuhkan di bawah Institut Perubahan Iklim (IPI), UKM dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) sebagai satu pusat penyelidikan dan repositori data negara serta sebagai pusat rujukan KASA mengenai isu-isu termuncul berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim.

Fungsi jangka masa panjang EMC adalah untuk bertindak sebagai satu pusat rujukan kepada pihak KASA dalam penggubalan polisi dan dasar berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim. Seiring dengan hasrat ini, EMC sedang menubuhkan satu rangkain kerjasama kepakaran dikenali sebagai Jaringan Tindakan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Malaysia (ME.CAN) yang akan mengumpulkan pakar-pakar berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim yang terdiri daripada ahli dalam dan luar UKM. Sebagai pusat rujukan KASA, EMC juga sedang membangunkan sebuah repositori data bagi mengumpul dan menyimpan data-data berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim. Antara bidang kajian dan penyelidikan yang akan dijalankan oleh EMC adalah diplomasi alam sekitar, pencemaran baru muncul, ekosistem, pendidikan, sosial, dan isu-isu termuncul lain berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim.

Fungsi Utama

Antara fungsi yang digariskan perlu dilaksanakan oleh EMC di dalam perjanjian tersebut adalah:

  • Pembangunan inventori dan database bagi pengumpulan data serta polisi dan dasar berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim;
  • Melaksanakan kajian/aktiviti penyelidikan berkaitan; dan
  • Pusat rujukan dan khidmat nasihat Kerajaan bagi perkara berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim.
Memorandum perjanjian antara UKM dan NRECC

Bidang Tujahan Utama

Pencemaran baru muncul

Perancangan senario pencemaran dan ketersediaan kepada menghadapi kesan dan impaknya.

Ekosistem

Penilaian daya tahan ekosistem terhadap bahan pencemaran supaya tindakan kawalan pencemaran boleh diambil untuk memastikan kelestarian alam sekitar.

Pendidikan

Penilaian keberkesanan program CEPA dan pembelajaran berdasarkan pengalaman dalam menerapkan konsep dan tindakan perlindungan alam sekitar.

Sosial

Penyelidikan tentang Kesedaran dan Tingkah laku dalam Pengurusan sisa dan Keberkesanan polisi sedia ada yang berkaitan.

Diplomasi alam sekitar

Penilaian keberkesanan strategi dan hubungan diplomasi dalam menyelenggar masalah alam sekitar serantau.

Lain-lain

Isu- isu termuncul berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim.