Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Sistem Perubahan Iklim Tropika | Centre for Tropical Climate Change System

Prof. Madya Dr. Marlia Mohd Hanafiah

Expertise

  • Life Cycle Impact Assessment (LCA) and Environmental Footprinting of Green Materials and Energy
  • Environmental Engineering
  • Wastewater Treatment

UKM Sarjana Profile

Google Scholar