Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Sains Matematik

Program Statistik

Dr. Kamarulzaman Ibrahim

Bidang Kepakaran

Pemodelan Bayesan, Pensampelan Set Terpangkat (Bayesian Modelling, Ranked Set Sampling)
CV: UKM Experts

Dr. Liong Choong Yeun

Bidang Kepakaran

Pengecaman Pola & Pemprosesan Imej, Matematik/Statistik Gunaan (Pattern Recognition & Image Processing, Applied Maths/Statistics)
CV: Google Scholar, UKM Experts

Dr. Nora Muda

Bidang Kepakaran

Bioinformatik, Pemodelan Statistik dan Statistik Teguh (Bioinformatics, Statistical Modeling and Robust Statistics)
CV: Google Scholar, UKM Experts

Dr. Nur Riza Mohd Suradi

Bidang Kepakaran

Pengukuran Kualiti dan Prestasi Organisasi, Pemodelan Persamaan Struktur
(Quality and Performance Measurement, Structural Equation Modelling)

CV: UKM Experts


Dr. Wan Zawiah Wan Zin

Bidang Kepakaran

Pemodelan Statistik bagi Data Ekstrim, Statistik/Kualiti Industri (Statistical Modelling for Extreme Data, Industrial Statistics/Quality)
CV: UKM Experts

Dr. Zainol Mustafa

Bidang Kepakaran

Kualiti Kejuruteraan (Quality Engineering)
CV: Google Scholar, UKM Experts

Puan Faridatulazna Ahmad Shahabuddin

Bidang Kepakaran

Peramalan (Forecasting)

CV: UKM Experts


Dr. Mohd Aftar Abu Bakar

Bidang Kepakaran

Analisis Siri Masa, Pengaturcaraan Statistik, Permodelan Statistik, Pemprosesan Isyarat, Sains Data, Pembelajaran Mesin (Time Series Analysis, Computational Statistic, Statistical Modelling, Signal Processing, Data Science, Machine Learning)
CV: UKM Experts

Dr. Noratiqah Mohd Ariff

Bidang Kepakaran

Statistik Gunaan, Analisis Data, Pengaturcaraan Statistik (Applied Statistics, Data Analysis, Computational Statistics)
CV: UKM Experts

Dr. Nurulkamal Maserran

Bidang Kepakaran

Pemodelan Statistik Gunaan, Statistik Alam Sekitar & Kejuruteraan (Applied Statistical Modelling, Environmental & Engineering Statistics)

CV: Google Scholar, UKM Experts


Dr. Wan Rosmanira Ismail

Bidang Kepakaran

Penjadualan Waktu, Penjadualan Perjalanan, Analisis Kecekapan dan Produktiviti (Timetabling, Route Scheduling, Analysis of Efficiency and Productivity)
CV: Google Scholar, UKM Experts

Dr. Zalina Mohd Ali

Bidang Kepakaran

Statistik, Analisis Multivariat, Analisis Pemodelan Bayesian, Pembinaan indeks Kualiti Air, Kepuasan Pelanggan (Statistics, Multivariate Analysis, Bayesian Modeling Analysis, Water Quality Index Development, Customer Satisfaction)
CV: Google Scholar, UKM Experts

Dr. Zamira Hasanah Zamzuri

Bidang Kepakaran

Statistik Multivariat (Multivariate Statistics)
CV: UKM Experts

Puan Rofizah Mohammad @ Mohammad Noor

Bidang Kepakaran

Statistik Bayesan (Bayesian Statistics)
CV: UKM Experts

Encik Muhammad Hilmi Abdul Majid

Bidang Kepakaran

Statistik (Statistics)


Puan Nor Hamizah Miswan

Bidang Kepakaran

Statistik Gunaan, Analisis Siri Masa (Applied Statistics, Time Series Analysis)


Cik Nurul Afiqah Burhanuddin

Bidang Kepakaran

Statistik (Statistics)