Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Kajian Etnik (KITA)

Pekeliling Akademik Bil. 1/2021: Kalendar Sesi Akademik 2021/2022 UKM

Dengan hormatnya dipanjangkan emel dari Pusat Pengurusan Akademik berkenaan Kalendar Sesi Akademik 2021/2022 Bagi Program Prasiswazah, Pascasiswazah dan ASASIpintar UKM yang telah diluluskan oleh Senat Ke-471 untuk perhatian semua warga KITA. Sumber: E-mel Penolong Pendaftar