Bahasa

Penterjemah Google

[google-translator]

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

Kakitangan Akademik

Prof. Dr. Rahim Aman

Bidang Kepakaran

 • Linguistik Sejarah & Dialektologi
 • Historical Linguistics & Dialectology

Prof. Madya Dr. Maslida Yusof

Bidang Kepakaran

 • Sintaksis, Semantik & Pragmatik
 • Syntax, Semantics & Pragmatics

Prof. Madya Dr. Karim Harun

Bidang Kepakaran

 • Linguistik, Sejarah Linguistik & Psikolinguistik
 • Linguistics, History of Linguistics & Psycholingustics

Prof. Madya Dr. Shahidi A. Hamid

Bidang Kepakaran

 • Dialektologi Melayu, Fonetik Akustik & Pembelajaran Bahasa Kedua
 • Malay Dialectology, Acoustic Phonetics & Second Language Learning

Prof. Madya Dr. Mawar Safei

Bidang Kepakaran

 • Penulisan Kreatif & Sastera Bandingan
 • Creative Writing & Comparative Literature

Dr. Zubir Idris

Bidang Kepakaran

 • Kesusasteraan Melayu Tradisional (Manuskrip & Historiografi Melayu)
 • Traditional Malay Literature (Malay Manuscript & Historiography)

Dr. Yusmilayati Yunos

Bidang Kepakaran

 • Etnoperubatan Melayu
 • Malay Ethnomedicine

Dr. Mas Rynna Wati Ahmad

Bidang Kepakaran

 • Falsafah & Pemikiran dalam Teater
 • Philosophy & Thoughts in Theatre Studies

En. Nasrun Alias

Bidang Kepakaran

 • Morfologi & Sintaksis dalam Dialek Melayu
 • Morphology & Syntax in Malay Dialects

Dr. Sa’adiah Ma’alip

Bidang Kepakaran

 • Sosiolinguistik
 • Sociolinguistics

Dr. Kartini Abd Wahab

Bidang Kepakaran

 • Sintaksis Formal
 • Formal Syntax

En. Che Abdullah Che Ya

Bidang Kepakaran

 • Novel & Kritikan Sastera
 • Novel & Literary Criticism

Dr. Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff

Bidang Kepakaran

 • Sosiobudaya & Pengajian Warisan
 • Social Cultural & Heritage Studies

En. Mohamad Nazri Ahmad

Bidang Kepakaran

 • Seni Persembahan Melayu
 • Malay Performing Arts

Dr. Muammar Ghaddafi Hanafiah

Bidang Kepakaran

 • Pemikiran, Falsafah dan Peradaban Melayu-Islam
 • Malay-Islamic Thought, Philosophy and Civilization

En. Muhd Norizam Jamian

Bidang Kepakaran

 • Kesusasteraan Melayu Tradisional (Perundangan & Ketatanegaraan Melayu)
 • Traditional Malay Literature (Malay Jurisprudence & Statecraft)

Dr. Nur Afifah Vanitha Abdullah

Bidang Kepakaran

 • Teater & Seni Pementasan
 • Theater & Performing Arts