Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

Program Pengajian Bahasa Melayu

Program Pengajian Bahasa Melayu menawarkan ilmu teras dan aplikasi dalam kajian linguistik Melayu. Adunan yang komprehensif antara kedua-dua bidang ilmu ini berkemampuan melahirkan pakar dalam kajian linguistik Melayu yang berfikiran kreatif, inovatif dan memiliki daya tahan kemelayuan yang tinggi, selain menguasai aspek teori, berkeupayaan menganalisis dan mengaplikasikan ilmu linguistik Melayu. Tempoh pengajian di peringkat prasiswazah adalah 3 tahun. Kursus-kursus di peringkat prasiswazah yang ditawarkan oleh Program Pengajian Bahasa Melayu adalah seperti berikut:

Tahun 1
SKMP1043 Pengantar Pengajian Melayu
SKMB1063 Pengantar Kajian Bahasa Melayu (CITRA)
SKMB1023 Fonetik Bahasa Melayu
SKMB1033 Fonologi Bahasa Melayu
SKMB1043 Morfologi Bahasa Melayu
SKMB1053 Sintaksis Bahasa Melayu

Tahun 2
SKMP2024 Metodologi Penyelidikan
SKMM2083 Penulisan Kreatif
SKMK2133 Budaya Popular
SKMB2063 Dialektologi Bahasa Melayu
SKMB2093 Pengeditan Teks Bahasa Melayu
SKMB2113 Analisis Wacana Bahasa Melayu
SKMB2123 Sosiolinguistik Bahasa Melayu
SKMB2143 Semantik Bahasa Melayu

Tahun 3
SKMB3006 Latihan Industri
SKMB3153 Linguistik Sejarah Bahasa Melayu
SKMB3163 Psikolinguistik Bahasa Melayu
SKMB3203 Falsafah Bahasa
SKMB3213 Pragmatik Bahasa Melayu
SKMB3233 Sejarah Bahasa Melayu
SKMB3223 Lesikografi Bahasa Melayu
SKMB3236 Latihan Ilmiah
SKMB3243 Sintaksis Bahasa Melayu Lanjutan