Bahasa

Penterjemah Google

[google-translator]

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

Pensyarah

En. Muhd Norizam Jamian

Bidang Kepakaran

  • Kesusasteraan Melayu Tradisional (Perundangan & Ketatanegaraan Melayu)
  • Traditional Malay Literature (Malay Jurisprudence & Statecraft)

En. Nasrun Alias

Bidang Kepakaran

  • Morfologi & Sintaksis dalam Dialek Melayu
  • Morphology & Syntax in Malay Dialects