Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Siswazah

Senarai Fakulti

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Website : http://www.ukm.my/fssk/
Tel : 03-8921 5354 / 4741

Fakulti Sains dan Teknologi

Website : http://www.ukm.my/fst/
Tel : 03-8921 5418 / 4632
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Website : http://www.ukm.my/fep/
Tel : 03-8921 3951 / 5373

Fakulti Farmasi

Website : http://www.ukm.my/farmasi/
Tel : 03-9289 7783 / 7265
Fakulti Pengajian Islam

Website : http://www.ukm.my/fpi/
Tel : 03-8921 5297 / 5350
Fakulti Sains Kesihatan

Website : http://www.fsk.ukm.my/
Tel : 03-9289 7516 / 7616

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Website : http://www.ukm.my/jurutera/
Tel : 03-8911 8427 / 8002
Fakulti Undang-Undang

Website : http://www.ukm.my/fuu/
Tel : 03-8921 6350 / 6354
Fakulti Pergigian

Website : http://www.ukm.my/fperg/
Tel : 03-9289 7762 / 7695

Fakulti Pendidikan

Website : http://www.ukm.my/fpendidikan/
Phone : 03-8921 6239 / 6262

Fakulti Perubatan

Website : http://www.ppukm.ukm.my/
Tel : 03-9145 5029 / 5031
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Website : http://www.ftsm.ukm.my/
Tel : 03-8921 6141 / 6812 / 6183
UKM-GSB Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan

Website : http://gsb.ukm.my/
Phone : 03-8921 4718 /5781 / 4483 / 4485 / 4486