#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari | SID

VISI

Menjadi pusat kecemerlangan penyelidikan pembangunan mampan dan inklusif

MISI

Ke arah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampan merangkumi isu sosial, kestabilan kewangan, ekonomi dan alam sekitar

OBJEKTIF SID

  • Meningkatkan bilangan penyelidikan dan penerbitan.
  • Melebarkan jaringan dengan pemegang taruh, industri dan masyarakat.
  • Memperkasakan latihan dan penggunaan alat ekonomi (economic tools)
  • Meningkatkan visibility pusat
  • Meningkatkan hak cipta hasil penyelidikan.

KLUSTER PENYELIDIKAN

  1. Kajian Dasar & Kepentingan Awam
  2. Kajian Kewangan, Perbankan & Moneteri
  3. Ekonomi & Kewangan Islam
  4. Kesejahteraan Ekonomi

STAF AKADEMIK